svéd-angol fordítás erre a szóra: fullständigt

SV

"fullständigt" angol fordítás

SV fullständigt
volume_up
{határozószó}

fullständigt (és: helt, alldeles, absolut, ovillkorligt)
Detta görs fullständigt klart i Europeiska rådets slutsatser från 1993.
This is absolutely clear in the Conclusion by the European Council of 1993.
Det föredraganden sagt i sitt betänkande stämmer fullständigt i detta avseende.
What the rapporteur has said in his report is absolutely right on this issue.
Jag tror att om man vill vara fullständigt noggrann är ingen beräkning riktig.
I believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
fullständigt (és: helt och hållet, alldeles, bara, idel)
volume_up
all {hsz}
Det är emellertid fullständigt obegripligt: Kommission, förklara.
It makes no sense at all, and I hope the Commission can give us an explanation.
Det gläder mig att kommissionen har lämnat ett fullständigt moratorium.
I am glad that the Commission has moved away from an all-out moratorium.
Jag stöder fullständigt märkningen av nötkött.
- Mr President, I am all in favour of the labelling of beef.
fullständigt (és: helt, alldeles, tydligt, uppenbart)
Gemenskapens behörighet i detta fall är uppriktigt sagt inte fullständigt klargjord.
The relevance of the Community competence in this case is frankly not clear.
Kommissionens rapport är fullständigt tydlig på den punkten.
The reports from the Commission are fairly clear on this matter.
Eftersom det inte skall införas något obligatoriskt system för tillstånd är slutsatsen fullständigt klar.
Since there is to be no compulsory system of authorisations, the balance is abundantly clear.
fullständigt (és: helt, helt och hållet, splitt)
Diskussionen om det rättsliga instrumentet är således fullständigt överflödig.
The discussion about the legal instrument is therefore completely superfluous.
Landet är fullständigt destabiliserat, bokstavligen kvävt av den ryska federationen.
The country is completely destabilised, literally strangled by the Russian Federation.
Det är fullständigt fel att utestänga minoritetsspråk från detta initiativ.
It is completely wrong to exclude minority languages from this initiative.
fullständigt (és: enbart, helt, bara)
De går från det fullständigt kända till det inte fullständigt kända.
They are moving from the entirely known to the not entirely known.
Det är alltså fullständigt logiskt att dra de politiska slutsatserna av detta.
It is entirely logical, therefore, to draw the appropriate political conclusions.
Vi talar om en fullständigt internationell och globaliserad verksamhet.
We are talking about an entirely international and globalised activity.
fullständigt (és: ute, utomhus, färdigt, ut)
volume_up
out {hsz}
Om jag sedan ser till sakfrågan så anser jag att berömmet är fullständigt omotiverat.
Considering this matter further, I find this approbation totally out of place.
Parlamentet skulle på det viset ge en fullständigt felaktig signal.
If Parliament does that, it will be sending out a completely wrong message.
Föredragningslistan kommer till sist i så fall att bli fullständigt missvisande.
Otherwise, at the end of the day, our agenda would be totally out of place.
fullständigt (és: mycket)
volume_up
perfectly {hsz} (totally, very)
Förfarandet att rösta elektroniskt överensstämmer följaktligen fullständigt med arbetsordningen.
So the procedure to vote electronically is perfectly consistent with the Rules.
Återförvisandet till utskottet är således fullständigt berättigat.
Referral to committee is therefore perfectly justifiable.
I båda fallen är det fullständigt berättigat att inneha penningsummor.
In both cases it is perfectly justified to possess these holdings.
fullständigt (és: helt och hållet, totalt)
Detta illustrerar deras fullständigt schizofrena inställning till Europeiska unionen.
This illustrates their totally schizophrenic attitude towards Europe.
Likväl underlåter meddelandet fullständigt att ta upp frågan om ” e-förvaltning ”.
Nevertheless, the communication totally fails to address the issue of ‘ Government’.
Detta strider fullständigt mot institutionens påstått demokratiska principer.
This is totally contrary to the purportedly democratic principles of this institution.
fullständigt (és: helt och hållet)
Jag förstår inte varför man fullständigt har bortsett från den rena koltekniken i parlamentets resolution.
I cannot understand why clean coal technologies have been completely ignored in our parliamentary resolution.
Till sist: När havsmiljön en gång blivit nedsmittad eller förorenad, är det omöjligt att fullständigt rensa upp och reparera skadan.
Finally, once the marine environment has been contaminated or polluted, it is impossible to fully clean up and repair the damage.
Kommissionen har ett fullständigt rent samvete i den frågan och vi är beredda att med full insyn arbeta tillsammans med parlamentet i alla dessa frågor.
The Commission has a completely clean record on that matter, and we are ready to work with the Parliament in full transparency on all those matters.
fullständigt (és: alldeles, totalt, död-, döds-)
volume_up
dead {hsz}
Vi förstår fullständigt syftet med betänkandet, det vill säga att snarast möjligt ersätta transporter av levande djur med transporter av slaktkött.
We fully understand the report's objective, which is to replace the transportation of live animals with that of dead meat as far as possible.
Vi förstår fullständigt syftet med betänkandet, det vill säga att snarast möjligt ersätta transporter av levande djur med transporter av slaktkött.
We fully understand the report' s objective, which is to replace the transportation of live animals with that of dead meat as far as possible.
Att låta sig ställas inför fullbordat faktum när det gäller bosättningarna, muren och israelernas och palestiniernas fruktansvärda våld, har fullständigt krossat kvartettens mål.
Furthermore, as a result of the of the United States, the road map is practically dead and it will be very difficult to bring it back to life.
fullständigt (és: runt, öppet, rent ut, grundligt)
Jag vet inte om någon kände sig osäker, men hela saken förtjänar att fullständigt fördömas.
I do not know if anyone felt intimidated, but the whole thing deserves to be roundly condemned.
Vi fördömer fullständigt den ockuperande regimens handlingar som är flagranta överträdelser av en grundläggande mänsklig rättighet.
We roundly condemn the actions by the occupying regime, which are blatant infringements of a basic human right.
I fjol fördömde parlamentet Sinn Féin – den irländska republikanska armén (IRA) – fullständigt för deras fortgående kriminella aktiviteter.
Last year, this Parliament roundly condemned Sinn Féin – the IRA – for its continuing criminal activities.
fullständigt (és: helt, grundligt)
Det är inte bara bra, utan också nödvändigt, ty ingen annan politik är så fullständigt genomförd i gemenskapen som jordbrukspolitiken.
That is not only good but also inevitable, as no other policy is as thoroughly submitted to Community methods as agricultural policy.
Därför tror jag att Van Lancker har fullständigt rätt när hon säger att detta betänkande borde gås igenom grundligt av alla våra regionala och andra myndigheter.
I think Mrs Lancker is 100 % right if she says that this report ought to be read thoroughly by all our regional and other authorities.
Herr talman, vi i budgetutskottet har känslan av att våra konstruktiva och fullständigt institutionella bidrag rätt och slätt har föraktats och förkastats.
And we in the Committee on Budgets have the feeling, Mr President, that constructive and purely institutional contributions have been thoroughly spurned and scorned.
fullständigt (és: helt och hållet)
fullständigt (és: helt, totalt)
Han skulle ha skämt bort dem fullständigt.
If it was up to him, he would spoil 'em rotten.
Det var Andreasen som berättade för oss att kejsaren saknade kläder, att kommissionens bokföringssystem är fullständigt ruttet och att man snabbt måste få det i skick.
Just a while ago Mrs Andreasen told me that the Emperor has no clothes, that the Commission's accounting system is rotten to the core, and that things must be swiftly put right.
fullständigt (és: alldeles)
fullständigt (és: absolut, strängt, strikt, strängeligen)

Szinonimák (svédül) a(z) fullständigt szóra:

fullständigt

Példamondatok a(z) "fullständigt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKommissionen fortsätter arbeta mot ett fullständigt genomförande av dessa avtal.
The Commission continues to work towards full implementation of these agreements.
SwedishI ändringsförslagen 10, 20, 21 och 41, kan första meningen godtas fullständigt.
In Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
SwedishFör det första instämmer kommissionen fullständigt i att faderns roll framhålls.
Firstly, the Commission fully agrees with the emphasis on the role of fathers.
SwedishOch jag är fullständigt beredd att stödja idén att vi kanske måste införa något.
And I am quite ready to support the idea that something should perhaps be planned.
SwedishGenom förslagen i Caveris betänkande urholkas miljöpoängssystemet fullständigt.
The proposals in Mr Caveri's report reduce the ecopoint system to an empty shell.
SwedishEuropaparlamentet flyttar sålunda sina schackpjäser fullständigt rättsvidrigt.
In doing this, the European Parliament is moving its pawns in an illegal manner.
SwedishJag håller fullständigt med Berès i hennes tal tidigare om denna specifika punkt.
I fully agree with the speech made by Mrs Berès on this particular point earlier.
SwedishJag stöder fullständigt uttalandena av rådets ordförande och kommissionär Patten.
I fully endorse the statements by the President-in-Office and Commissioner Patten.
SwedishMen det är ett fullständigt ordinärt toppmöte ni planerar för. Ändå brådskar det.
The summit you are preparing for is nothing unusual, and yet there is urgency.
SwedishDet är någonting som kommissionen och Europaparlamentet är fullständigt eniga om.
That is something on which the Commission and your House are in complete agreement.
SwedishÄndringsförslag 8: Jag anser inte att ett EU-ramdirektiv är fullständigt motiverat.
Amendment 8: I do not consider that an EU framework directive is fully justified.
SwedishKommissionen kan fullständigt godkänna ändringsförslag 3, 8, 9, 13, 19 och 21.
The Commission can accept in part the principle underlying Amendments Nos 1 and 2.
SwedishJag anser dock inte att dessa fredssamtal var ett fullständigt misslyckande.
However, I do not believe that these peace talks were a complete failure either.
SwedishPunkt 21 kräver att taket på 1,27 procent av BNP skall utnyttjas fullständigt.
Paragraph 21 demands that full use be made of the maximum amount of 1.27 % of GDP.
SwedishNär det gäller det övriga håller vi fullständigt med föredragandens bedömningar.
In relation to everything else, we fully agree with the rapporteur' s views.
SwedishKommission stöder fullständigt en ingående politisk diskussion om denna fråga.
The Commission fully supports an in-depth political discussion of this matter.
SwedishJag tagit emot samma meddelande som McMahon och jag håller med honom fullständigt.
I have also received the same notice as Mr McMahon and I agree with him fully.
SwedishFullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster (debatt)
Accomplishment of the internal market in Community postal services (debate)
SwedishUtan Östeuropa och Balkan är Europa inte fullständigt och kommer aldrig att bli det.
Without Eastern Europe and the Balkans, Europe is not and will never be complete.
SwedishJag uppmanar den brittiska regeringen att göra ett fullständigt uttalande i frågan.
I am calling on the British government to make a full statement on the matter.