Sammanfattningsvis vill jag framföra mina gratulationer till den frånvarande Gahrton.
In conclusion, I would like to extend my congratulations to the absent Mr Gahrton.
Det är emellertid ordförandeskapets uppgift att framföra inbjudan.
However, it is for the Presidency to extend the invitation.
Jag vill framföra ett varmt välkomnande till båda länderna, men särskilt till Rumänien.
I should like to extend a warm welcome to both countries, but to Romania in particular.
Jag vill även framföra mina hjärtliga gratulationer till Britta Thomsen.
I should also like to offer my warm congratulations to Mrs Thomsen.
När det gäller det övriga vill jag framföra mina gratulationer och tack.
As for the rest, I would like to offer my congratulations and thanks.
Jag vill därför framföra en del konstruktiv kritik.
In this respect I would like to offer some constructive criticism.
Vi kommer att fortsätta att framföra denna åsikt till Ryssland även i framtiden.
We will continue to present this position to Russia in future.
Till slut vill jag framföra några för min grupps del viktiga detaljer.
Finally, I would like to present some details that are important to my group.
Då övergår jag alltså till att framföra Hernández Mollars inlägg.
I will therefore present Mr Hernández Mollar's intervention.
Unionen kommer att framföra sin oro både konfidentiellt och i offentliga sammanhang.
The Union intends to state its concern both in the confidential and in the public context.
Det är vid det tillfället som ni kan framföra detta meddelande.
This will be the appropriate opportunity for you to state your case.
Jag skulle vilja framföra mina skäl till att jag röstade mot detta betänkande.
(PL) Madam President, I would like to state my reasons for voting against this report.
I Belgrad kommer han att framföra budskapet att Europeiska unionen och kontaktgruppsländerna är beslutsamma.
In Belgrade he will carry the message of resolve of the European Union and the Contact Group countries.
Vi vill framföra ett stort tack till Corbett för de många idéer som han har utvecklat och som kommer att leda oss vidare.
We wish to thank Mr Corbett most warmly for the multitude of ideas he has elaborated here, which will carry us further forward.
Därför vill jag framföra mitt erkännande av vice ordförande Marinhos insats.
For this reason, I would like to express my appreciation for the work carried out by Vice-President Marinho.
Jag är stolt över att Europaparlamentet har hjälp till att framföra era krav.
I am proud that the European Parliament has helped deliver your demands.
Detta är det budskap vi måste framföra på toppmötet på fredag.
This is the message we must deliver at the summit meeting on Friday.
På brittiska konservativa delegationens vägnar är jag stolt över att framföra en hyllning till en modig man.
On behalf of the British Conservative delegation, I am proud to deliver a tribute to a courageous man.
Jag vill framföra ett klagomål och en vädjan.
(PT) Madam President, I would like to lodge a complaint and an appeal.
Det innebär att framföra en kraftfull protest till Europeiska patentbyrån.
This means lodging a firm objection with the European Patent Office.
Jag uppmanar Europaparlamentets talman att framföra en protest till de kubanska myndigheterna och kräva en förklaring.
I would ask the President of the European Parliament to lodge a protest with the Cuban authorities and to demand an explanation.
Jag tror att vi har gjort en bra budget av det och för detta vill jag särskilt framföra ett hjärtligt tack till föredraganden.
I think we have produced a good budget and I want to thank the rapporteur in particular for that.
Att framföra kritik i tryck utan att vara villig att låta den genomgå formell granskning är knappast ett hjältemodigt beteende.
Producing criticism in print without being willing to subject it to formal scrutiny is hardly heroic conduct.
Jag vill framföra mina gratulationer till Stavros Lambrinidis och hela gruppen som bidragit till utarbetandet av betänkandet.
I wish to extend my congratulations to Mr Lambrinidis and the whole team who contributed to producing this report.
Låt mig framföra min åsikt om hushållsarbete.
(DE) Madam President, I will set out my views on domestic employment.
Jag vill framföra kommissionens ståndpunkt i detta avseende.
I would like to set out the Commission's position in this regard.
Det var den ståndpunkt jag ville framföra här, herr talman.
That is the position that I wanted to set out here, Mr President.
Därför anser jag, att ni, Santer, idag måste återupprätta värdigheten hos det politiska livet i Europa genom att framföra ert avsked.
Consequently, Mr Santer, I consider that the Commission should now perform an act of dignifying European political life by submitting its resignation.

Szinonimák (svédül) a(z) framföra szóra:

framföra

Példamondatok a(z) "framföra" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
Mr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
SwedishJag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
I would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
SwedishÅ andra sidan vill vi framföra våra starka reservationer (se särskilt punkt 3).
On the other, we wish to express strong reservations (see point 3, in particular).
SwedishJag skulle därför vilja framföra min uppskattning för ett väl genomfört arbete.
For this reason I would like to give my warm appreciation for a job well done.
SwedishOm vi har det förtroendet kan vi framföra det budskapet till allmänheten i Europa.
If we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
SwedishJag skulle vilja framföra mitt uttryckliga erkännande av de tidigare insatserna.
I should like to make a point of acknowledging what has been achieved so far.
SwedishLåt mig därför framföra mitt tack och min uppskattning till stiftelsens ledning.
May I therefore express my thanks and appreciation to its senior management.
SwedishÄnnu en gång är jag dock tvungen att framföra två reservationer i detta sammanhang.
However, once again, I feel obliged to express two reservations in this regard.
SwedishJag vill framföra något som är sannare än sanningen om vår gemensamma mänsklighet.
I want to convey something that is truer than truth about our common humanity.
SwedishJag vill framföra ett särskilt tack till föredraganden för hans utmärkta arbete.
In particular, I should like to thank the rapporteur for his excellent work.
SwedishJag skulle vilja be minister Dick Roche att framföra det till rådets ordförande.
I would ask Minister Roche to convey that to the President-in-Office of the Council.
SwedishLåt mig framföra tre mycket positiva punkter i motsats till föredragandens analys.
Let me, in response to the rapporteur's analysis, list three points in favour.
SwedishJag vill framföra några kommentarer på min grupps vägnar.
- (NL) Mr President, I wish to make a number of remarks on behalf of my group.
SwedishJag ska framföra ert deltagande till de drabbade och till invånarna i mitt land.
I will pass on your words of sympathy to the victims and to the people of my country.
SwedishAvslutningsvis vill jag framföra mitt tack till föredraganden, Jules Maaten.
I should like to conclude by expressing my thanks to the rapporteur, Mr Maaten.
SwedishVi är ledamöter av Europaparlamentet, och vi kommer att framföra våra åsikter.
We are Members of the European Parliament, and we will put our views forward.
SwedishJag måste tyvärr än en gång framföra ett klagomål mot Air France.
   Mr President, I am sorry to have to make yet another complaint about Air France.
SwedishJag skall be kommissionen framföra er ståndpunkt när det gäller ändringsförslagen.
Would the Commission now like to tell us its position with regard to the amendments?
SwedishJag skall med största nöje framföra era åsikter till fru talman.
Mrs Raschhofer, I shall gladly pass your comments on to President Fontaine.
SwedishVi ber er därför att framföra detta budskap till deltagarna vid toppmötet.
We therefore ask you to pass on this message to the participants at the summit.