SV fråga
volume_up
{hím és nőnemű}

1. általános

fråga (és: spörsmål)
volume_up
matter {fn} (question)
Detta är dock en nationell fråga; det är inte en fråga som omfattas av EU:s lagstiftning.
That, however, is a national matter; it is not a matter for European legislation.
En annan fråga är att några regeringar gör detta till en fråga för staten.
Some governments are turning this into a state issue, but that is another matter.
Straffrätten är dock en nationell fråga, inte en EU-fråga.
Criminal law is a national matter, however, not an EU matter.
Detta är en nationell fråga, eller en fråga för en internationell branschorganisation.
It is a national question, or a question for an international organization.
Det är inte en fråga om internationella handel, det är en fråga om inhemsk efterfrågan.
It is not a question of international trade, it is a question of internal demand.
Det är en fråga om inflytande, men också en fråga om respekt för våra egna värden.
It is a question of influence; it is also a question of respect for our values.
fråga (és: ämne, motiv, föremål, subjekt)
Den fråga som vi diskuterar här är verkligen en mycket känslig fråga.
The subject that concerns us today is certainly a very delicate subject.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer fråga 1 och fråga 2 att besvaras tillsammans.
As they deal with the same subject, Questions No 1 and 2 will be taken together.
Vi anser att det är en viktig fråga och att den måste behandlas som prioriterad sådan.
We think that this is an important subject that should be treated as a priority.
fråga
Jag ska be att få ställa en relevant fråga för vår mission.
Irrelevant to said mission is the following query, which I now put forth to you.
Dataposten raderas direkt utan någon fråga.
The record will be deleted without a query being issued.
Vårt mål är att erbjuda de bästa och mest relevanta resultaten för användarnas frågor.
Our goal is to provide users with the best and most relevant results for their query.
Det är inte fallet för de associerade Medelhavsländerna i fråga.
This is not the case with the associated Mediterranean countries in question.
Detta är inte en helt teoretisk fråga som fallet med de danska teckningarna visar.
This is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
Din andra fråga, Europeiska gemenskapernas domstols rättspraxis.
Concerning your second question about the case law of the European Court of Justice.
fråga
Jag vill här i likhet med tidigare talare ställa en fråga beträffande jämställdhetsinstitutet.
In common with previous rapporteurs, I would also enquire after the Equality Institute.
Får jag fråga om det har skett ett missförstånd?
(PL) Mr President, may I enquire if there has been some misunderstanding?
Europeiska medborgare har inte rätt att ställa frågor om var dessa uppgifter finns.
European citizens are not entitled to enquire where these data are.
Det är ingen mening med att fråga ut rådet överhuvudtaget.
There is no sense of interrogation of the Council at all.
Jag är säker på att den ärade ledamoten kommer att återkomma till detta, om inte på detta ställe så på något annat ställe, med en liknande fråga.
I am sure that the honourable Member will come back again, if not in this place then in another place, with a similar interrogation.
Som svar på Janusz Władysław Zemkes fråga bör vi verkligen nämna att Barack Obama satt stopp för förstärkta förhörsmetoder och -tekniker, vilket vi välkomnar.
In response to Mr Zemke's question, we should indeed mention that Obama ended the use of enhanced interrogation measures and techniques, and we welcome this step.
Det gällde endast en fråga, och det var huvudsakligen en förfarandemässig fråga.
That related to only one issue, and that was essentially a procedural issue.
Detta är inte längre bara en fråga om olika åsikter. Det är en fråga om fakta.
This is no longer just an issue of different opinions; it is an issue of facts.
Det var fråga om personer som ville uppfatta makt som endast en nationell fråga.
It was an issue of people wanting to take power simply as a domestic issue.
fråga (és: ämne, sak, punkt, tema)
Denna fråga kommer också att diskuteras i morgon på talmanskonferensen.”
This topic will also be discussed tomorrow by the Conference of Presidents.'
Underhållet av väginfrastrukturen är därför en viktig fråga för EU.
Road infrastructure management is therefore an important topic for Europe.
Barnens framtid är en fråga som kräver och förtjänar vår uppmärksamhet.
The future of children is a topic requiring and deserving of our attention.

2. "har med siffror att göra"

fråga
volume_up
problem {fn} (concerning numbers)
Problemet är att det finns tidsgränser som måste hållas när det gäller denna fråga.
The problem is that there are deadlines to be met in considering this issue.
Tolkningsproblemet finns i fråga om betänkandet Napolitanos natur.
The problem of interpretation is focused on the nature of Mr Napolitano's report.
Det är självklart en fråga vi måste titta separat på inom den Europeiska unionen.
This is a problem which calls for specific attention in the European Union.

3. jog: "ska besvaras inför domstol"

fråga
Vi har inte haft tillräcklig tid att fråga ut kommissionärerna; vi har inte haft tillräcklig tid att följa upp med skriftliga frågor.
We have not had enough time to question Commissioners; we have not had enough time to follow up with an interrogatory process.

Szinonimák (svédül) a(z) fråga szóra:

fråga

Példamondatok a(z) "fråga" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDenna fråga är en av de viktigaste som parlamentet måste ta itu med denna vecka.
This is one of the key issues that have to be addressed in Parliament this week.
SwedishJag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.
I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
SwedishDetta innebär ett önskemål om ökad, varaktig stabilitet i fråga om riktlinjerna.
Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
SwedishLynne borde ha lyssnat på oss i fråga om detta, men tyvärr gjorde hon inte det.
Mrs Lynne should have listened to us here, but unfortunately she did not do so.
SwedishVi kan fortsätta vårt önsketänkande i fråga om Lissabonstrategin gång på gång.
We can therefore continue wishful thinking about the Lisbon Strategy repeatedly.
SwedishPå vilket sätt har rådet för avsikt att ta upp denna fråga med berörda regeringar?
How does the Council intend to raise such issues with the governments concerned?
SwedishI fråga om Bulgarien är vi bekymrade över främst två aspekter av budgetprognosen.
On Bulgaria, our concerns relate mostly to two aspects of the budgetary forecast.
SwedishVi måste även se till att vi får någon form av klarhet i fråga om finansiering.
We must also ensure that we guarantee some kind of clarity in terms of financing.
SwedishAtt det är omöjligt för en ledamot att ställa mer än en fråga bidrar till detta.
The impossibility of having more than one supplementary for a Member adds to this.
SwedishDet var värt att klargöra denna fråga i detta skede, för den har nämnts tidigare.
It was worth making the point at this stage, because it has been raised before.
SwedishJag skulle uppskatta ett uttalande från kommissionären om denna specifika fråga.
I would appreciate a statement from the Commissioner on that particular point.
SwedishEn annan fråga som gör systemet instabilt är de bristande straffbegränsningarna.
Another cause of destabilisation of the system is the lack of a penalty limit.
SwedishAtt exempelvis stödja syd-syd-handel är en fråga som prioriteras av afrikanerna.
For example, promoting South-South trade is one of the priorities of the Africans.
SwedishVi hänvisar er till konventet, som ännu en gång måste fatta beslut i denna fråga.
We would refer you to the Convention, which once again must rule on this point.
SwedishJag är lite mer optimistisk i fråga om detta än vissa talare i den här debatten.
I am a little more optimistic about this than some of the speakers in this debate.
SwedishÄven vi har ett solidariskt ansvar gentemot utvecklingsländerna i denna fråga.
We likewise owe a duty of solidarity in this area towards developing countries.
SwedishJag hoppas, kommissionsledamot McCreevy, att ni kommer att svara på denna fråga.
I hope, Commissioner McCreevy, that you will answer that point in your reply.
SwedishDen är strikt i fråga om våra offentliga finanser och vi kommer att följa den.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
SwedishDen första fråga Ján Figeľ tog upp handlade om åtgärder på utbildningsområdet.
The first point Mr Figeľ mentioned referred to actions in the field of education.
SwedishVi måste vara mycket bestämda och göra vår röst ordentligt hörd i denna fråga.
We need to be very determined about this and speak out about it loud and clear.