svéd-angol fordítás erre a szóra: finnas till

SV

"finnas till" angol fordítás

SV finnas till
volume_up
{ige}

finnas till (és: vara, finnas, ställa sig, stå till)
Jag vill påpeka att ett dokument kommer att finnas till ledamöternas förfogande.
I can inform you that a document will be made available to Members.
Grannar ska finnas till för varandra, det är då som goda grannar blir goda vänner.”
Neighbours should be there for one another; that’s when good neighbours become good friends.’
Nu är det slutet av oktober, och egentligen borde pengarna finnas till förfogande.
It is the end of October and it actually ought to be available.
finnas till (és: förekomma, finnas, existera, leva)
Ekonomier finns till, eller bör finnas till, för att tjäna folken.
Economies exist, or should exist, to serve our peoples.
Ta till exempel den första beaktandemenigen, om att den nuvarande sociala modellen måste fortsätta att finnas till.
Take the first part of the preamble, which states that the current social model must continue to exist.
Om världens folk inte hejdar dem i tid, är det mycket sannolikt att vår planet kommer att upphöra att finnas till.
If the nations of the world do not stop them in time, our planet may well cease to exist.

Szinonimák (svédül) a(z) finnas till szóra:

finnas till

Hasonló fordítások a(z) "finnas till" szóra angolul

finnas ige
till melléknév
English
till határozószó
English
till prepozíció
till névmás
English
...till névmás
English

Példamondatok a(z) "finnas till" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet kan finnas höga broar till exempel, som är otillgängliga för räddningsstyrkor.
There may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
SwedishMed fler i arbete kommer det att finnas mer till stöd för dem som står utanför.
With more people in work there will be more support available for those who are not.
SwedishDet kan finnas förnuftiga skäl till förslagen, men det står inte alls klart för oss.
There may be some sense behind the suggestions, but it is not at all clear to us.
SwedishKommer det att finnas möjligheter till förskjutningar mellan budgetrubrikerna?
Will there be possibilities for transferring between the budget categories?
SwedishOLAF:s arbete höjer EU-institutionernas anseende bara genom att finnas till.
OLAF's work raises the prestige of European institutions in its own right.
SwedishUtan kommissionen skulle det inte finnas med i utkastet till Acta-fördraget.
It would not be in the draft ACTA Treaty without the European Commission.
SwedishOm detta inte fungerar kan det finnas andra orsaker till varför inställningarna inte sparas.
If you're having trouble, there are a few other reasons why settings won't stick.
SwedishJag vill påpeka att ett dokument kommer att finnas till ledamöternas förfogande.
I can inform you that a document will be made available to Members.
SwedishNär det gäller planeringsrätterna anser vi att det måste finnas ett alternativ till röjning.
On the question of planting rights, we believe there must be a grubbing-up option.
SwedishVarför skulle det inte finnas en hänvisning till nanoämnen i förteckningen över ingredienser?
Why should there not be a reference to nanosubstances in the list of ingredients?
SwedishDet verkar inte finnas någon motivering till sådana avvikelser i formella förfaranden.
There does not appear to be any justification for such differences in formal procedures.
SwedishDet kan mycket väl finnas andra orsaker till dessa ovanliga klimathändelser och torra perioder.
There may well be other reasons for these unusual climatic events and droughts.
SwedishGrannar ska finnas till för varandra, det är då som goda grannar blir goda vänner.”
Neighbours should be there for one another; that’s when good neighbours become good friends.’
SwedishFör att spara tid måste det till exempel finnas utrymme för beslut i individuella fall.
In order to save time, there must be scope for decisions on individual cases, for example.
SwedishMedborgarna är oroliga över att det inte kommer att finnas tillräckligt med vård till alla.
Citizens are worried that there will not be sufficient healthcare for all.
SwedishJag hoppas att det kommer att finnas mer pengar till förnybara energikällor i framtiden.
I hope that more funds will be available for renewables in the future.
SwedishNu är det slutet av oktober, och egentligen borde pengarna finnas till förfogande.
It is the end of October and it actually ought to be available.
SwedishGrannar ska finnas till för varandra, det är då som goda grannar blir goda vänner. ”
The current treaty is certainly inadequate, but it has its uses.
SwedishDet bör emellertid inte finnas någon möjlighet till förlängd användning efter denna tidpunkt.
However, there should be no option for extending its use after this date.
SwedishDärför måste det finnas tillgång till handledningstjänster för utbildning och yrkesverksamhet.
For this reason, access to educational and professional guidance services is essential.