svéd-angol fordítás erre a szóra: föreslå

SV

"föreslå" angol fordítás

SV föreslå
volume_up
[föreslog|har föreslagit] {ige}

Det åligger kommissionen att föreslå ett sådant beslut för rådets övervägande.
It is for the Commission to propose such a step for consideration by the Council.
Planerar kommissionen att föreslå några sådana harmoniseringsåtgärder?
Will the Commission propose a relevant harmonisation measure?
Rapporten skall särskilt föreslå bestämmelser om små detaljhandelsföretag.
The report shall in particular propose provisions with respect to small retailers.
Det är oansvarigt av vem det än är att föreslå detta i konsumenternas intresse.
It is irresponsible for anyone to suggest that this is in the interests of consumers.
Dessutom skulle jag vilja föreslå att man inrättar en konsekvensbedömningsnämnd.
Furthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
De verkar föreslå begränsningar som är oacceptabla och som bör förkastas.
They seem to suggest limitations which are unacceptable and should be rejected.
Jag vill föreslå en annan ordalydelse, nämligen följande:
   Mr President, I would like to move a substitute wording, namely:
Mot bakgrund av detta vill jag föreslå ett muntligt tillägg till mitt ändringsförslag 22.
With this is mind, I should like to move an oral amendment to my amendment 22.
Jag skulle vilja föreslå ett muntligt ändringsförslag.
Mr President, I should like to move an oral amendment.
Jag kommer att föreslå talmanskonferensen att vi tar upp frågan i maj.
I will recommend to the Conference of Presidents that we consider this matter in May.
McCartin gör rätt i att föreslå att ansvarsfrihet skall beviljas.
Mr McCartin is right to recommend the discharge.
Jag skall följa mitt förnuft och föreslå att vi röstar mot Paul A.A.J.G.
I shall use my common sense and recommend that we vote against Mr Lannoye's amendment.
föreslå (és: smida, ha fuffens)
volume_up
skeemin' {i.} [szl]
I likhet med Glenys Kinnock vill jag föreslå andra möjligheter.
The resolution floats the idea of a solidarity contribution on air tickets, but that should not be the only avenue, and like Mrs Kinnock I should like to suggest other possibilities.
Driftskompatibiliteten föreslås dock i ett järnvägspaket som syftar till att göra konkurrensen allmän inom järnvägstransporterna och konkurrensutsätta dem.
The measures relating to interoperability are however contained in a rail package which propounds extending competition to the rail transport sector and opening it up to privatisation.
Det hjälper ännu mindre att föreslå lösningar som i praktiken bara kan mildra vissa omedelbara effekter, men som på kort och medellång sikt inte kommer att ändra någonting.
It is even less helpful to propound remedies, which in practice serve only to alleviate certain consequences for the moment but which, in the short and medium term, will not change anything.
föreslå (és: antyda)
volume_up
to throw out {i.} (suggest)

Szinonimák (svédül) a(z) föreslå szóra:

föreslå

Példamondatok a(z) "föreslå" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKommissionen bör föreslå åtgärder för att ta kontroll över dessa formliga avsteg.
The Commission must put forward measures to control what are genuine abuses.
SwedishIcke desto mindre har jag tillåtit mig att i sju punkter föreslå några förbättringar.
Nonetheless, I have taken the liberty of proposing improvements on seven points.
SwedishVi skall inte sätta igång en debatt om frågan och kommer att föreslå honom detta.
We are not about to start a debate on this matter. I shall put this proposal to him.
SwedishHur mycket längre ska vi fortsätta att föreslå lagar som är skilda från verkligheten?
How much longer will we go on drafting legislation that is divorced from reality?
SwedishMen vi anser också det vara väl genomtänkt av kommissionen att föreslå 1999.
But we also think that the Commission is wise in proposing a deadline of 1999.
SwedishJag är den förste kära kollegor att föreslå mitt land att gå till väga på detta sätt.
And I will be the first, ladies and gentlemen, to urge my country to do the same.
SwedishVilka särskilda åtgärder kommer kommissionen att föreslå som ett resultat av detta?
What specific measures will the Commission be proposing as a result thereof?
SwedishDet är inte önskvärt; i alla frågor är det kommissionen som bör föreslå och verkställa.
The Commission must be responsible for proposing and implementing in all areas.
SwedishSedan kan den som så önskar föreslå vilka poster vi kan dra in eller flytta.
Then everyone can tell us which operations are to be cancelled or postponed.
SwedishDet är ingen idé att föreslå ett nätverk för att förbättra och sprida idéer.
If you are suggesting a network to enhance and spread ideas, do not bother.
SwedishJag kommer att föreslå de åtgärder som krävs för att uppnå resultat på detta område.
I shall be proposing the measures required to achieve results in this area.
SwedishJag har försökt att föreslå ändringar som jag hoppas kommer att vara till hjälp.
I have tried to bring forward amendments which I hope will be helpful.
SwedishMan kommer sannolikt att föreslå rådet att åter balansera sina kriterier.
The Council would probably be well advised to adjust the balance of these criteria.
SwedishDe kommer att vara villiga att komma med idéer, föreslå misstänkta, ge dig detaljer.
They're going to be willing to brainstorm, name suspects, provide details.
SwedishMan skall inte föreslå en utdelning av pengar, när det inte är lagligt.
It should not be proposed that money be given away when it is not legal to do so.
SwedishAtt föreslå ett uttömmande direktiv är nödvändigt och rent sunt förnuft.
Proposing a comprehensive directive is a necessity and is plain common sense.
SwedishMan kommer även att föreslå åtgärder för att förebygga och hantera vattenbrist och torka.
Measures will also be proposed to prevent and manage water shortages and droughts.
SwedishJag skall föreslå mina kolleger att vi besvarar era frågor skriftligt.
I will be suggesting to my colleagues that we answer your questions in writing.
SwedishVilka åtgärder tänker den i så fall föreslå och när tänker den göra det?
If so, what measures will be introduced and when will it submit its proposal?
SwedishSlutligen ordet föreslå och jag tror att däri ligger betänkandets huvudsakliga bidrag.
Finally, proposal. This is where this report makes its major contribution, I believe.