svéd-angol fordítás erre a szóra: fördelad

SV

"fördelad" angol fordítás

SV fördelad
volume_up
{melléknév}

Först av allt är den börda som är förenad med att motverka klimatförändringarna mycket orättvist fördelad inom EU.
First of all, the way that the burden associated with counteracting climate change has been allocated within the European Union framework is highly unfair.
Det är faktiskt ett ganska anspråkslöst program, med 200 miljoner euro fördelade på fyra år, som uppriktigt sagt fortfarande är otillräckligt.
It is actually a modest programme, with EUR 200 million allocated for four years, which is frankly still inadequate.
De felaktigt utbetalade bidragen är för övrigt inte jämnt fördelade mellan alla projekt, vissa svarar för långt över 50 procent av de utbetalade bidragen om vilka stor oklarhet råder.
Indeed, the subsidies that were wrongly allocated are not spread evenly over all the projects; there are certain projects where more than 50 % of the subsidies paid are in serious doubt.

Példamondatok a(z) "fördelad" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishÅterhållsamheten är alltså inte jämnt fördelad mellan de båda institutionerna.
The rigour is not, therefore, equally distributed between the two institutions.
SwedishVi vet nu att den kriminella energin är lika fördelad på båda sidor om Atlanten.
We now know that criminal energy is divided equally between the two sides of the Atlantic.
SwedishÅ andra sidan erkänner jag att konsumtionen inte är jämnt fördelad.
In Finland there are groups of alcohol abusers, such as the young, for example.
SwedishVärldens rikedom är fortfarande i högsta grad ojämlikt fördelad.
Mr President, wealth is just as unevenly distributed throughout the world as it ever has been.
SwedishOm bördan vore rimligt fördelad över hela EU skulle det inte finnas något problem alls.
If the burden were sensibly spread across Europe then there would not be a problem at all.
SwedishIndustrin är fortsättningsvis outvecklad och ojämnt fördelad över landet.
Industry is still underdeveloped and unevenly distributed regionally.
SwedishÅ andra sidan erkänner jag att konsumtionen inte är jämnt fördelad.
On the other hand, I will admit that consumption is not evenly spread.
SwedishRätten till konsulärt skydd är i nuläget onekligen fragmentarisk och ojämnt fördelad.
Without a doubt, the right to consular protection is currently fragmentary and unevenly distributed.
SwedishEkonomins enorma tillväxt är mycket ojämnt fördelad: 40 procent av befolkningen är analfabeter.
The massive growth in the economy is very unevenly spread: 40% of the population are illiterate.
SwedishEkonomins enorma tillväxt är mycket ojämnt fördelad: 40 procent av befolkningen är analfabeter.
The massive growth in the economy is very unevenly spread: 40 % of the population are illiterate.
SwedishUpprepa de här stegen tills hela texten är fördelad på diabilderna.
Repeat these steps until all the text is placed on slides.
SwedishDet handlar om medlemsstater vars befolkning är jämnt fördelad och inte har några geografiska ojämnheter.
In these countries there is a uniform distribution of population and no geographical barriers.
SwedishFärskvatten är en mycket ojämnt fördelad naturtillgång.
Fresh water is a very unevenly distributed natural resource.
SwedishDessutom var arbetslösheten mycket ojämnt fördelad.
Moreover, the distribution of unemployment is extremely uneven.
SwedishSyftet med den gemensamma jordbrukspolitiken är att åstadkomma en diversifierad produktion fördelad över hela territoriet.
The aim of the CAP is to produce a wide-range of crops throughout the Union.
SwedishVarje år får 3,2 miljoner européer diagnosen cancer, men bördan är inte jämnt fördelad i EU.
Every year 3.2 million Europeans are diagnosed with cancer, but this burden is not spread equally across the Union.
SwedishMen denna rikedom har aldrig varit så ojämnt fördelad.
This wealth, however, has never been so poorly distributed.
SwedishBeräknar sannolikheten för en Weibull-fördelad slumpvariabel.
Returns the values of the Weibull distribution.
SwedishVi lever i en värld som präglas av stor materiell rikedom, men rikedomen är ojämnt fördelad.
Mr President, we live in a world characterised by great material wealth, but the wealth is unevenly distributed.
SwedishDet måste därför vara rimligt att på EU-nivå fråga sig huruvida bördan för dessa uppgifter är jämnt fördelad.
It must therefore be acceptable to ask at European level whether the burden of these tasks is equally shared.