svéd-angol fordítás erre a szóra: efterfråga

SV

"efterfråga" angol fordítás

SV efterfråga
volume_up
[efterfrågade|har efterfrågat] {ige}

Det länkade makrot kan t.ex. efterfråga en bekräftelse i en dialogruta.
The linked macro can, for example, request confirmation in a dialog.

Szinonimák (svédül) a(z) efterfråga szóra:

efterfråga
Swedish

Példamondatok a(z) "efterfråga" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet är lite för sent att efterfråga insyn nu, herr Verhofstadt.
It is a bit too late to be asking for transparency now, Mr Verhofstadt.
SwedishJo, det kommer man att göra i Asien, och där kommer man att efterfråga extremt energisnåla fordon.
Well, we will sell them in Asia, and there they will demand extremely low energy vehicles.
SwedishSom Ernest Hemingway en gång skrev, ”efterfråga därför inte för vem klockan klämtar, den klämtar för dig”.
As Ernest Hemingway once said, ‘never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee’.
SwedishJa, vi behövde efterfråga en varaktig lösning på konflikten som nu har pågått i mer än 30 år.
Yes, we needed to call for a lasting solution to this conflict, which has been going on now for over 30 years.
SwedishÄr det en stor sak att efterfråga detta tekniska genombrott?
Is it a lot to ask for this technological breakthrough?
SwedishThomas betänkande kräver mer protektionism, där man egentligen borde efterfråga mindre protektionism.
The Thomas report calls for increased protectionism, whereas what is really needed is less protectionism.
SwedishJag anser att vi borde efterfråga strängare normer för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
I think we should demand stricter standards for the recycling of electrical and electronic equipment.
SwedishDen är inte den plats för skydd och frihet som vårt folk har rätt till och som vi inte ska sluta att efterfråga.
It is not the place of protection and freedom that our people are entitled to and that we shall not cease to call for.
SwedishFör det sjätte, när det gäller transaktionsskatten, får vi inte bara efterfråga den, utan vi måste förverkliga den.
Sixthly, on the subject of the transaction tax, we must not just keep calling for it; we must put it into practice.
SwedishSom Ernest Hemingway en gång skrev, ” efterfråga därför inte för vem klockan klämtar, den klämtar för dig ”.
The motion records the problems which still exist and numerous honourable members spoke about them in the area of Bhopal as a whole.
SwedishI denna som i så många andra frågor är den bekvämaste vägen väldigt ofta att efterfråga ny lagstiftning och nya EU-direktiv.
In this, as in so many other matters, the easiest route is very often to demand new legislation and new EU directives.
SwedishDet handlar om skattesänkningar, om möjligheter för de europeiska hushållen att efterfråga de produkter som produceras här.
This means tax cuts in order to make it possible for there to be demand from European households for the products that are produced here.
SwedishVarför kan vi inte vara helt öppna med våra sekretariatstillägg i parlamentet, och sedan efterfråga öppenhet i de andra institutionerna?
Why cannot we be fully transparent with our secretarial allowances in the EP, and then demand transparency in the other institutions?
SwedishUtan denna grundläggande försiktighet skulle man på samma sätt - varför inte - kunna efterfråga den obestridliga rätten till intelligens.
This is an elementary precaution - otherwise, why not take the principle further and talk about an inalienable right to intelligence?
SwedishJag hade ett val: jag hade kunnat efterfråga allas åsikt och inte vidta några åtgärder, eller agera och därefter se om de andra ställde sig bakom mitt handlande.
I had a choice: I could ask for everybody's opinions and take no action, or act and then check whether the others agreed.
SwedishMånga av er har efterfrågat och kommer att efterfråga minimal harmonisering, som tillåter medlemsstaterna att komplettera bestämmelserna på nationell nivå.
Many of you have called, and will call, for minimum harmonisation, allowing Member States to top up the rules at national level.
SwedishFör det tredje skiljer sig de europeiska konsumenterna åt när det gäller kultur och livsstil, och de kommer därför även att efterfråga olika finansiella tjänster.
Thirdly, European consumers differ in their cultures and lifestyles and will therefore demand different financial services too.
SwedishDet blir en sämre planeringshorisont för industrin, eftersom konsumenterna år 2020 med all säkerhet kommer att efterfråga bilar som drar högst 120 g CO2/km.
The planning horizon for the industry will be worse because consumers in 2020 will almost certainly demand cars that emit no more than 120 g CO2/km.
SwedishFör det första är jordbruks- och skogsmarker alltsedan reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken 1992 alltmer utbytbara sinsemellan beroende på marknadens efterfråga.
First of all since the CAP reform in 1992 farming and forestry land are increasingly interchangeable in terms of market situation.
SwedishFöredraganden har rätt i att efterfråga ett bredare program som även skulle behandla sjukdomar som orsakas av buller och föroreningar av livsmedel, vatten och avfall.
The rapporteur is right in calling for a broader programme which could deal with noise, food, water and waste pollution-related diseases as well.