svéd-angol fordítás erre a szóra: dubbelt

SV

"dubbelt" angol fordítás

volume_up
dubbel {hímn. és nőn.}
EN
EN

SV dubbelt
volume_up
{határozószó}

Med kommandot Dubbelt understruken stryks tecknen under dubbelt.
The Double underline command displays the characters with double underlining.
I sådana fall betalar EU: s skattebetalare dubbelt upp.
In such cases, European taxpayers are paying double.
I sådana fall betalar EU:s skattebetalare dubbelt upp.
In such cases, European taxpayers are paying double.
dubbelt (és: extra, tvåfalt, på två sätt)
Jag tänker särskilt på de kvinnliga förkämparna, som är dubbelt utsatta och därför dubbelt modiga!
I am thinking particularly of the women, doubly targeted and doubly courageous!
Irland lider dubbelt av säkerhetsproblem, vägtrafikstockningar och miljöskador.
Ireland suffers doubly from safety problems, road congestion and environmental damage.
Att införliva dessa direktiv har varit dubbelt problematiskt.
The transposition of these directives was doubly problematic.
dubbelt (és: tvåfaldigt)
Förslaget som baseras på artikel 127 i fördraget har ett dubbelt syfte.
The proposal which is based on Article 127 of the Treaty has a two-fold purpose.
Budskapet från många av de franska och nederländska medborgarna är dubbelt.
The message sent by many French and Dutch citizens is twofold.
Vi vet att huvudsyftet med denna lagstiftning om övervakning av växthusgaser är dubbelt.
We know that the main purpose of this legislation on the monitoring of greenhouse gases is twofold.

Példamondatok a(z) "dubbelt" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDet är dubbelt så många som i USA, samtidigt som flygtrafiken är hälften så stor.
This is twice as many as in the USA, but with half the amount of air traffic.
SwedishI Slovakien har vi ett talesätt som säger att snabb hjälp är dubbelt så effektiv.
In Slovakia, we have a saying that help given quickly is twice as effective.
SwedishStödet per hektar är mer än dubbelt så högt som stödet per hektar till spannmål.
Per-hectare aid for hemp is more than twice as high as that for cereals.
SwedishMan skulle kunna säga att vi nu åtnjuter dubbelt så mycket liv som våra förfäder.
In a manner of speaking, we now enjoy twice as much life as our forbears.
SwedishPå listan finns det dubbelt så många namn än vad det finns utrymme för.
On the list I have the names of twice as many Members as it is possible to take.
SwedishDen tjeckiska ledamoten nämnde talesättet om att snabb hjälp är dubbelt så effektiv.
The Czech Member referred to the saying that help given quickly is twice as effective.
SwedishHär ger vi dem dubbelt så många rättigheter, och det är vad EU handlar om.
Here, we are giving them twice the rights, and that is what Europe is about.
SwedishI Hargesia är lönerna för outbildade arbetare nu dubbelt så höga som i Nairobi.
In Hargeisa unskilled wages are now twice the rate they are in Nairobi.
SwedishMin huvudfråga är alltså: Utgår det inte ett dubbelt budskap från EU?
My main question is therefore: is the EU not sending out contradictory messages?
SwedishEU: s export av pälsverk till USA är för närvarande dubbelt så stor som importen från USA.
EU fur exports to the USA are currently twice as much as imports from the USA.
SwedishVi vet att vi redan i dag släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som växterna kan bryta ned.
We all know that today we are emitting twice as much CO2 as plants can break down.
SwedishI Borneo skövlas varje år ett område dubbelt så stort som Saarland genom bränning.
In Borneo, Mr Leinen, an area twice the size of the Saarland is cleared by burning each year.
SwedishEU:s audiovisuella miljö kännetecknas av vad som har beskrivits som ett ”dubbelt system”.
The EU audiovisual landscape is characterised by what is described as a 'dual system'.
SwedishI Österrike och Island är chansen att överleva urinvägscancer dubbelt så hög som i Polen.
In Austria and Iceland, the chance of surviving bladder cancer is twice that in Poland.
SwedishI det dyraste landet är det nästan dubbelt så dyrt som i det billigaste.
The most expensive country is almost twice as expensive as the cheapest.
SwedishFörenade kungariket har dubbelt så många ambassader som Frankrike eller Tyskland.
Britain has twice as many embassies as either France or Germany.
SwedishEtthundra miljoner är mer än dubbelt Spaniens och Portugal sammanlagda befolkning.
A hundred million people is more than twice the populations of Spain and Portugal put together.
SwedishDet finns ett tjeckiskt talesätt som lyder ”den som ger snabbt ger dubbelt”.
We have a saying in Czech that 'he who gives quickly gives twice'.
SwedishOch detta är i sin tur dubbelt så högt som EU: s och, vad gäller kvinnor, tre gånger så högt.
That, in its turn, is twice the European figure, or three times in the case of women.
SwedishDe är de enda som inte kan hysa några drömmar om dubbelt medborgarskap.
They are the only ones who cannot harbour dreams of dual citizenship.