svéd-angol fordítás erre a szóra: driva på

SV

"driva på" angol fordítás

SV driva på
volume_up
{ige}

driva på (és: skjuta upp, borra, tvinga, genomföra)
Tvärtom bör vi obevekligen driva i våra förbindelser med Vitryssland.
On the contrary, we should drive forward relentlessly in our dealings with Belarus.
Tekniken och förändrade marknader kommer i alla händelser att driva förändringarna.
Technology and changing markets will drive change, in any event.
Man önskar verkligen att den ryktbara tyska effektiviteten skulle driva den frågan.
Indeed, one wishes that famed German efficiency would drive it forward.
driva på (és: hetsa, pressa, trycka, tvinga)
Det är nödvändigt att driva genomförandet av hjälptelefonlinjen så mycket som det går.
It is essential to press ahead as quickly as possible with the launch of the helpline.
Enligt min mening måste vi driva för att få ett snabbt genomförande av projektet.
In my opinion, we must press for the speedy implementation of this project.
Jag hoppas att det finska ordförandeskapet fortsätter att driva i fråga om detta.
I hope the Finnish Presidency will continue to press for this.
driva på (és: skjuta, leda, knuffa, pressa)
Det är vår plikt att driva och tillhandahålla en katalysator för denna process.
It is our obligation to push and to provide a catalyst for this process.
Samtidigt kommer vi att driva den internationella samordningen.
At the same time, we will push for international coordination.
Rådet och kommissionen bör omgående driva detta även i Genève.
The Council and the Commission should push for this promptly in Geneva too.
Det innebär att han faktiskt kan driva reformerna.
That does indeed put him in a position to spur on the reforms.
Vi behöver både tillgång och efterfrågan, i hela världen, för att driva produktiviteten och frigöra tillväxtpotentialen.
We need both the supply and demand side, worldwide, to spur productivity and unleash the potential for growth.
Ändå tror jag starkt på kulturens makt att säkra ömsesidig förståelse och driva innovation och ekonomisk tillväxt.
Nonetheless, I am a great believer in the power of culture to ensure mutual understanding and to spur innovation and economic growth.
driva på (és: kräva, sporra, pressa, anmoda)
Jag uppmanar därför medlemsstaterna att satsa allt på att uppnå dessa viktiga mål och att driva hårt så att programmet genomförs.
I therefore urge Member States to go all the way towards these important goals and to pursue this agenda as a matter of urgency.
Den kommer att driva de tredjeländer som vi samarbetar med att skriva under och rätta sig efter 1951 års Genèvekonvention om flyktingars rättsliga ställning.
It will urge those third countries that are our partners to sign up to and comply with the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees.
Jag uppmanar därför Catherine Ashton att göra allt som behövs för att driva diskussionerna och komma fram till konkreta lösningar på detta stora problem.
I would therefore urge Baroness Ashton to do everything necessary in order to move the discussions on and to come up with concrete solutions to this major problem.
driva på (és: rida in, dressera, utsuga, räkna)
Nu är det nödvändigt att fortsätta arbeta i den riktningen och driva de åtgärder som återstår att vidta.
We must now continue to work in this direction and promote the measures which are yet to be approved.
You need to do more work on it; we will keep at you.
Vi har arbetat oerhört hårt tillsammans med kommissionen för att driva förhandlingarna om utvidgningen.
We have worked incredibly hard with the Commission in order to press on with the enlargement negotiations.
driva på (és: hetsa)
Avslutningsvis, jag är positivt inställd till användandet av lagstiftning för att driva på, lirka igenom och snabba på förändringar, men det finns många sätt att knäcka ett ägg.
In conclusion, I favour the use of legislation to push, to coax and to accelerate change but there are many ways to crack an egg.
Vi har ingen tid att förlora - ”vi har bråttom”, som min granne just sade - och även därför måste vi driva inrättandet av en ny kommission.
We have no time to lose - 'we are in a hurry', as my neighbour has just put it - and for this reason, too, we must press on with the matter of a new Commission.
You need to do more work on it; we will keep at you.
Därför stöder vi er i det ni föreslår, herr kommissionsledamot, och vi kommer att fortsätta driva er hårt för att hålla utvecklingen i gång, om vi kan.
We therefore support you, Commissioner, in what you propose and we will continue to push you hard to keep up the progress, if we can.
Så vilket är bäst - att fortsätta satsa pengar på försvar eller att driva en fredlig utveckling som är en chans för hela den europeiska kontinenten?
So which is better - to keep putting away money for defence or to press on with a peaceful development such as that which is offered as an opportunity for the continent of Europe?

Szinonimák (svédül) a(z) driva på szóra:

driva på
Swedish

Példamondatok a(z) "driva på" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDetta bör kunna driva debatten med rådet, där saker och ting är mycket svårare.
That should promote debate with the Council, where things are much more difficult.
SwedishDet kommer att driva industrin att snabbt få ut de här bilarna till konsumenterna.
That will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
SwedishAtt driva östutvidgningen är därför en viktig uppgift för Europaparlamentet.
Pressing on with enlargement is thus a major obligation for the European Parliament.
SwedishNi kan inte driva forskare att lägga fram forskningsrön inom en speciell tidsram.
You cannot force scientists to produce findings within a particular timeframe.
SwedishSekretariatet, som kommer att ligga i Barcelona, ska driva projekten.
The secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
SwedishNi har även en fortsatt mycket viktig roll i att driva utvidgningen.
You will also continue to have a key part to play in moving enlargement forward.
SwedishFrankrike och Tyskland har också lämnat förslag för att driva i denna fråga.
France and Germany have also made proposals designed to move things forward in this area.
SwedishHur kan unionen driva för enighet genom att föra amerikanerna i rätt riktning?
How can the EU play its part as a bridge-builder and point the US in the right direction?
SwedishSyftet med mötena är att driva EU-arbetet och fastställa politiska prioriteringar.
Meetings are intended to provide impetus and define political priorities.
SwedishTänker ni driva medlemsstaterna för att få dem att underteckna revisionsförklaringar?
Are you going to be pressing for the Member States to sign declarations of assurance?
SwedishDet är klart att kommissionen nu snabbt och målmedvetet bör driva denna fråga.
It is quite clear that the Commission should now be promoting this swiftly and determinedly.
SwedishJag har emellertid aldrig sagt att det finns ett enda sätt att driva samtliga ekonomier på.
However, I have never said that there is a single recipe for running every economy.
SwedishJag har större tilltro till våra möjligheter att driva igenom vår vilja det området.
It is there that I have greater confidence in our ability to get our way.
SwedishPå så sätt uppmuntras företagen att driva sin verksamhet ett säkert sätt.
That is another way of encouraging business owners to operate safely.
Swedish(GA) Jag anser att utskottet gör rätt i att driva de lokala myndigheterna.
(GA) I think the committee is right to challenge local authorities.
SwedishDessa vapenflöden är olja på elden som kommer att driva upptrappningen av våldet ytterligare.
They are the oil on the fire which will further escalate the spiral of violence.
SwedishVisa mer ärligt och personligt engagemang för att driva lagstiftningen mot diskriminering.
Show more sincere and personal commitment to pushing anti-discrimination legislation.
SwedishHur seriöst genomför vi den, och hur effektivt vill vi driva den?
How serious are we about implementing it and how efficiently do we want to promote it?
SwedishHemmavid, genom att driva arbetet med antidiskrimineringsdirektivet.
At home, by pressing ahead with the anti-discrimination directive.
SwedishMåste trupper med FN-mandat användas för att driva demokratifrågan i Kongo?
Do we need UN-mandated troops to be deployed in order to further the cause of democracy in the Congo?