svéd-angol fordítás erre a szóra: dold

SV

"dold" angol fordítás

SV dold
volume_up
{melléknév}

Villkoren för " Dold text " och "Dolt stycke " kan nu formuleras på samma sätt.
The conditions for " Hidden Text " and " Hidden Paragraph " can now be formulated in a similar manner.
Dessa bolag måste uppenbarligen gömma en stor dold arbetslöshet.
They apparently have a lot of hidden unemployment they want to conceal.
Konsumenterna, särskilt de yngsta konsumenterna, måste skyddas mot dold reklam.
Consumers, especially the youngest consumers, must be protected from hidden advertising.
dold (és: blind, hemlig, osynlig, blinda)
dold (és: ond, mörk, dunkel, dyster)
Den sista av de tre har blivit en aning dold med åren.
The last of the three has been somewhat obscured down the years.
Sammanfattningsvis har jag en känsla av att en dold men utbredd känsla av ideologiskt betingad antiamerikanism härskar i detta parlament, särskilt i vissa av dess utskott.
To conclude, I sense that a veiled but widespread feeling of ideological anti-Americanism reigns in this Parliament, and especially in certain of its constituent committees.
Jag kommer att be parlamentets rättstjänst att undersöka hur detta dolda erkännande av det luxemburgska språket kan göras allmänt känt och synligt i gemenskapstexterna.
I will be asking the European Parliament ’ s legal service to ascertain how this veiled recognition for the Luxemburgish language could be made public and visible in Community texts.
dold (és: förborgad)
volume_up
recondite {mn} (hidden)

Szinonimák (svédül) a(z) dold szóra:

dold

Példamondatok a(z) "dold" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKanske skall jag då i stället tolka det som en dold bekräftelse av det som händer.
Perhaps I should interpret this as a tacit confirmation of what is happening.
SwedishAnledningen är framför allt att det är orättvist och att det fungerar som en dold skatt.
This is mainly because of its unfair character and the fact it acts like a concealed tax.
SwedishEn dold form av människohandel blomstrar i Polen.
(PL) Mr President, a camouflaged form of human trafficking is flourishing in Poland.
SwedishDet finns en annan dold sida av denna debatt som jag vill ta upp nu.
Mr President, I believe the problem needs to be properly defined.
SwedishUnionsmedborgarskapet är helt enkelt en dold integration.
European citizenship is purely and simply integration through the back door.
SwedishJa till konkurrens, nej till uppenbar eller dold snedvridning av den.
Yes to competition, no to its evident or concealed distortion.
SwedishÄven detta, herr talman, ärade kolleger, är terrorism, dold, men effektiv.
This too, Mr President, ladies and gentlemen, is terrorism: it may be less potent but it is still effective.
SwedishEU:s officiella politik måste vara klar och tydlig för alla och får inte vara kamouflerad eller dold.
The official policy of the EU must be open and clear to everyone, not disguised or covered up.
SwedishEU: s officiella politik måste vara klar och tydlig för alla och får inte vara kamouflerad eller dold.
The official policy of the EU must be open and clear to everyone, not disguised or covered up.
SwedishDet finns även en dold sektor som blomstrar och fall som bara delvis är en dold sektor.
There is a thriving undeclared sector and there are instances which only partially constitute undeclared work.
SwedishDen sista av de tre har blivit en aning dold med åren.
The last of the three has been somewhat obscured down the years.
SwedishFosfater är den huvudfråga som ligger dold i förslaget.
Phosphates are the key question buried inside this proposal.
SwedishNu finns det inte längre någon dold plan eller någon privat plan.
Nowadays, there are no secret or private plans.
SwedishSkjut mig eller berätta varför du har en dold mikrofon.
Either shoot me, or tell me why you're wearing that wire.
SwedishDold diskriminering drabbar bland annat äldre människor.
Tacit discrimination affects older people, for example.
SwedishLiberalernas ledamot Graham Watson sade att vårt ändringsförslag nummer åtta är dold protektionism.
Graham Watson, who represents the Liberal Democrat Party, said our Amendment No 8 is protectionism in disguise.
SwedishAlltså kan inte de fördrag som ratifierats av våra respektive nationella parlament förändras genom dold kohandel.
So the Treaties as ratified by all our national parliaments will not be changed by the back door.
SwedishWalesiska jordbrukare upplever att det bristfälliga systemet för elektronisk identifiering fungerar som en dold skatt.
Welsh farmers feel the flawed EID system amounts to a stealth tax.
SwedishVilka åtgärder föreslår kommissionen för att få bukt med såväl öppen som dold diskriminering av romer?
What measures does the Commission propose to tackle both visible and invisible forms of discrimination against Roma?
SwedishDet finns en viss grad av dold konflikt mellan konkurrensprincipen och samarbetsprincipen.
Mr President, there is a degree of latent conflict between the principle of competition and the principle of cooperation.