svéd-angol fordítás erre a szóra: bosättning

SV

"bosättning" angol fordítás

volume_up
bosättning {hímn. és nőn.}

SV bosättning
volume_up
{hím és nőnemű}

Han sade att medlemsstaterna tillämpar tullar för varor från bosättningar.
He said that Member States are applying duties on settlement goods.
Däremot har de sett den rasistiska politiken med muren och legaliserade bosättningar.
However, they have seen the racist policy of the wall and settlement being legalised.
Jag insåg att de lämpliga, billiga verktyg som jag behövde för att starta ett hållbart jordbruk och bosättning helt enkelt inte existerade än.
I realized that the truly appropriate, low-cost tools that I needed to start a sustainable farm and settlement just didn't exist yet.

Példamondatok a(z) "bosättning" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishKriterierna är bland annat tiden för laglig bosättning och tillräckliga inkomster.
The criteria are, amongst others, the length of legal residence and adequate resources.
SwedishRätten till fri rörlighet och bosättning är grundpelare i det europeiska medborgarskapet.
The rights of mobility and residence are pillars of European citizenship.
SwedishDitt nya land måste då underlätta din partners inresa och bosättning.
Your new country must facilitate the entry and residence of your partner.
SwedishHur de har utnyttjat systemet för ”dubbel bosättning” är en annan historia.
How they exploited the system of ‘second homes’ is another story.
SwedishAndra nyheter gäller rätten till inresa, rörlighet och bosättning.
Other innovations concern the right of entry, movement and residence.
SwedishDe här siffrorna är fasansfulla, herr ordförande, fasansfulla med tanke på de nya generationernas bosättning.
These figures are terrifying, Mr President, terrifying for future generations.
SwedishAndra nyheter gäller rätten till inresa, rörlighet och bosättning.
Perhaps Parliament did not want to impose any conditions, at least as regards direct descendents.
SwedishVi måste naturligtvis ha en omfattande debatt om begreppet unionsmedborgarskap på grund av bosättning.
There must, of course, be a thorough debate on the concept of European citizenship by residence.
SwedishSärskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning i unionen
SwedishTack vore, det här betänkandet kan vi sammanfatta läget vad gäller personers fria rörlighet och bosättning i unionen.
The report aims to sum up the reality of the freedom to move and reside in the European Union.
SwedishDenna samordning, som grundas på principen om bosättning, befästes av EG-domstolen i målet Snares.
This coordination, based on the principle of residence, was ratified by the Court of Justice in relation to the case.
SwedishNär det gäller rätten till bosättning ersätts till exempel uppehållstillståndet av en enkel registrering.
For example, concerning the right of residence, the residence permit is being replaced by a simple registration.
SwedishJag anser att beviljandet av medborgarskap på grund av bosättning är ett sätt att förhindra och undvika vissa paradoxer.
I believe that granting citizenship by residence is a way to eliminate and avoid certain paradoxes.
SwedishOlaglig invandring och olaglig bosättning, inbegripet avvisning, utvisning och återvändande av olagliga invandrare.
illegal immigration and unauthorised residence, including removal and repatriation of persons residing without authorisation;
SwedishDen rätt till fri rörlighet och bosättning som bekräftats i Maastrichtfördraget kränks av ekonomiska överväganden.
This right to free movement and residence, which is confirmed in the Maastricht Treaty, is violated by economic considerations.
SwedishKöld eller torka, gles bosättning och långa avstånd till viktiga marknader är faktorer vilkas nackdelar bör kompenseras.
Cold or drought, sparsely-populated areas and long distances from main markets are major drawbacks that require compensation.
Swedish. - (LT) I den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna garanteras medborgarnas fria rörlighet och rätten till fri bosättning.
The Universal Declaration of Human Rights guarantees citizens' freedom of movement and residence.
SwedishI detta avseende hänvisar jag särskilt till rätt till bosättning i ett land efter att offret har smugglats och, kanske, räddats.
I refer here particularly to the right of residence in a country after the victim has been trafficked and, perhaps, rescued.
SwedishOch man strävar efter att de olagliga arbetstagarna också kan få rätt att ansöka om tillstånd till bosättning och få denna beviljad.
It also claims that illegal workers should also have the right to request a residence permit, which should be granted to them.
SwedishArbetstagare som har "icke-typiska" anställningar, deltidsanställningar, korttidsanställningar eller andra, möter svårigheter för bosättning i värdlandet.
Workers in 'atypical' employment - part-time, short-term, etc. face residence problems in the host country.