svéd-angol fordítás erre a szóra: belöning

SV

"belöning" angol fordítás

volume_up
belöning {hímn. és nőn.}

SV belöning
volume_up
{hím és nőnemű}

belöning (és: ersättning, hittelön, lön)
Jordbrukarna får ingen finansiell belöning för att de upprätthåller och vårdar landsbygden.
Farmers receive no financial reward for maintaining and shaping the countryside.
De utgör en belöning för arbetet och en uppmuntran till att utvecklas ytterligare.
They constitute a reward for work and encourage further development.
Var det en belöning för okunnighet, eller låg det andra intressen bakom?
Was it a reward for ignorance or were there other interests involved?
belöning (és: pris, dom, stipendium, skadestånd)
En belöning för sitt hjältemodiga ledarskap...... av morgondagen, Matthew Kidman.
The award for the brightest leader...... of tomorrow, Matthew Kidman.
Detta är inte första gången som personer som torterar och misshandlar fått benådning eller belöning av de spanska myndigheterna.
This is not the first time that pardons or honours for torturers have been granted or awarded by the Spanish authorities.
Detta innebär att fördelningen av resurser i enlighet med ramverksprogrammet bör ske genom att tillämpa ett kriterium för belöning enligt samma modell som kriteriet för fördelning av strukturfonder.
That means the allocation of resources under the framework programme should be made applying award criteria on the model of the structural funds allocation criteria.
belöning (és: skatt, fynd, pris, lön)
Det är en stor belöning som är värd en stor ansträngning.
It is a great prize worth a lot of effort.
That is a great potential prize.
The prize is a great one.
belöning (és: premium)

Szinonimák (svédül) a(z) belöning szóra:

belöning

Példamondatok a(z) "belöning" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVarumärkesförfalskning och piratkopiering berövar innovatörer den belöning de förtjänat.
Counterfeiting and piracy deprive innovators of the rewards they have earned.
SwedishDet är på sätt och vis en belöning för att man gjort något olagligt och en uppmuntran att göra om samma sak igen.
This is, in a way, a bonus for acting illegally, and an encouragement to start over again.
SwedishOfta tvingas de utföra det tyngsta arbetet, föda och uppfostra många barn utan nämnvärd belöning.
They often have to do the hard work, give birth to and bring up many children, and are scarcely remunerated for this.
SwedishDen andra direkta frågan ställdes av Mairead McGuinness om belöning och straff-metoden och om vi tillämpar den.
The other direct question was from Ms McGuinness about the carrot-and-stick approach and whether we applied it.
SwedishVilken är förmågan att skjuta upp belöning.
Self-discipline: the most important factor for success.
SwedishSom belöning avsattes hon från sin tjänst.
For her pains, Mrs Andreasen was dismissed from her job.
SwedishFör första gången har vi sett en del verkliga bevis på belöning som kommer av att ha ordnat den inre marknaden.
For the first time ever we have some real proof of the rewards that result from the bedding down of the single market.
SwedishNationella initiativ till en innovativ miljö och belöning för resultat borde förbättra konkurrensförmågan.
National initiatives promoting the innovative environment and acknowledging achievements will have to increase competitiveness.
SwedishDetta är inte första gången som personer som torterar och misshandlar fått benådning eller belöning av de spanska myndigheterna.
This is not the first time that pardons or honours for torturers have been granted or awarded by the Spanish authorities.
SwedishUndantagen ska inte vara en belöning för att ingenting göra, vilket man kan tolka kommissionens förslag som, och ändringsförslag 66 bekräftar detta.
Exceptions are not, as the Commission proposal suggests, a premium for ‘doing nothing’, and Amendment 66 bears this out.
SwedishUndantagen ska inte vara en belöning för att ingenting göra, vilket man kan tolka kommissionens förslag som, och ändringsförslag 66 bekräftar detta.
Exceptions are not, as the Commission proposal suggests, a premium for ‘ doing nothing’, and Amendment 66 bears this out.
SwedishDet är dags att vända denna utveckling och engagera sig för de ekonomiska sektorer som verkligen skapar välstånd, genom en politik som bygger på belöning efter förtjänst.
The time has come to reverse this trend and make a commitment to the sectors of the economy in which wealth is truly created, with a policy based on rewarding merit.
SwedishFör att kunna göra bönderna rättvisa i deras roll som landsbygdens beskyddare, bör man lägga till ytterligare en princip, nämligen principen om att förtroendemannen får skälig belöning.
In order to do justice to the role of the farmer in caring for the countryside, a further principle should be added, namely the principle that the steward is remunerated.
SwedishKvinnorna måste ha samma tillgång till arbetsmarknaden, inklusive samma möjligheter att få ledande positioner, och de måste få en rättvis belöning för sitt arbete på samma nivå som män.
Women must have equal access to the labour market, including access to senior positions, and they must be adequately rewarded for their work, at a comparable level to men.
SwedishDe makedoniska invånarna i regionen skall se att det ju handlar om att de, om de uppträder så som man förväntar sig i demokratier, också får en belöning genom att deras vardagliga liv förbättras.
The region's Macedonian inhabitants must see that if they behave as is expected in democracies, they will also be rewarded with an improvement in their everyday lives.