SV begära
volume_up
[begärde|har begärt] {ige}

begära
volume_up
to ask [asked|asked] {i.} (require)
Tänker kommissionen begära att den franska regeringen lämnar en förklaring?
Will it ask the French Government to provide an explanation for this situation?
Kommissionen skulle åtminstone kunna begära att vidarebosättningsfrågan slutförs.
The Commission could at least ask for the completion of the resettlement.
En grupp kan alltså begära att tolkningen förkastas genom att motsätta sig den.
By contesting the interpretation, therefore, a group can ask for it to be rejected.
Jag skulle vilja begära att ytterligare medel öronmärks för utvecklingsländerna.
I would like to call for additional funds to be earmarked for developing countries.
Tillåt mig att läsa hans uttalande och begära att parlamentet tar ställning...
Allow me to read it so that I can call on Parliament to take a stand...
Parlamentet står i begrepp att åter begära ett övergripande direktiv.
Parliament is about to call again for a horizontal directive.
Inte heller tror jag det är lämpligt att begära något sådant av kommissionen.
Nor do I believe that it is appropriate to demand such a thing of the Commission.
Våra barn och barnbarn kommer att begära juridiska möjligheter till ett tryggt liv.
Our children and grandchildren will demand the legal means of achieving a secure life.
Jag kan inte begära att människor ska vara införda i ett särskilt register.
I cannot demand that people are registered in a special register.
Men att vänta sig det av de europeiska institutionerna, det är att begära det omöjliga av dem.
But to expect this of the European institutions is to ask the impossible.
Det är det minimum av rättsprinciper som vi kan begära av oss själva.
That is the least that we can expect of a state founded on the rule of laws such as our own.
Nu kan Ni inte begära av oss att vi åter godkänner dessa ärenden i plenum.
You cannot now expect us to endorse these points in plenary.
Medlemsstaterna bör begära att vårdstrukturer till rimligt pris skapas för människor som inte kan klara sig själva och för barn.
Member States should petition for the creation of affordable care structures for people who cannot manage on their own and for children.
to petition for bankruptcy
Möjligheten att begära lagstiftning, eller rätten till medborgarinitiativ som det har kallats, är särskilt viktig.
The introduction of the legislative petition, or the 'right to citizens' initiative', as it has been named, is of particular importance.
Att redan nu begära en revision av den finansiella översikten vore olyckligt.
To request a revision of the Financial Perspective at this stage would be unfortunate.
Av Japan kan man begära att de ger tydliga löften om att upphäva dessa hinder.
We may request that Japan make clear promises about the lifting of these barriers.
Jag ber Morgan att begära att betänkandet skall återförvisas till utskottet.
I urge Mrs Morgan to request that the report be referred back to the committee.
På grundval av detta kan EU begära att företag som är baserade utanför EU skall följa dess " opt-in " lagstiftning.
On this basis, the EU can require non-EU based companies to comply with its opt-in legislation.
På grundval av detta kan EU begära att företag som är baserade utanför EU skall följa dess "opt-in"lagstiftning.
On this basis, the EU can require non-EU based companies to comply with its opt-in legislation.
Den fria rörligheten förhindras av att vissa medlemsstater tillåts att begära ytterligare dokument.
Freedom of movement is prevented by the fact that certain Member States are permitted to require additional documents.
Vidare står det att kommissionen planerar att begära ytterligare diskussioner med medlemsstaterna.
The Commission plans to seek further discussions with Member States.’
Ni kan begära parlamentets godkännande innan ni gör detta.
You may seek the agreement of Parliament before doing so.
I denna process kan kommissionen begära yttrande av personer med kompetens inom kultursektorn.
For this process, the Commission can seek the opinion of competent individuals within the cultural sectors.
Ni socialdemokrater vill tvinga människor att begära förhandstillstånd.
You Social Democrats want to force people to request prior authorisation.
Jag har väntat med att begära ordet för att inte störa debatten.
Mr President, I did not want to speak earlier in order not to interfere in the debate.
I vissa medlemsstater vill man redan ha möjlighet att begära denna extra utrustning för bilar.
Some Member States already want the opportunity to request this extra equipment for cars.
Det är inte min avsikt att försämra djurens välbefinnande genom att begära uppskov, utan i stället att understryka några viktiga punkter, som återigen måste upprepas med eftertryck.
It is not my desire to harm animal welfare and ask for a delay, but to underline a few essential points that need to be reiterated with force.
Enligt EU-lagstiftningen ska medlemsstaterna se till att tredjelandsmedborgare som befinner sig på deras territorium kan begära internationellt skydd om de så önskar.
European legislation obliges the Member States to ensure that third-country nationals present on their territory can request international protection if they so desire.

Szinonimák (svédül) a(z) begära szóra:

begära

Példamondatok a(z) "begära" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishVill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran?
Is there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this?
SwedishNi kan begära rådgivningar med varje internt organ och särskilt med...
Madam President, you can consult any other internal body and, in particular ...
SwedishJag kommer att begära ordet igen i slutet av debatten för att besvara era frågor.
I will be taking the floor again at the end of the debate to answer your questions.
SwedishMina kollegor här till vänster och höger har inte heller sett dig begära ordet.
My staff to the right and left of me here did not see you signalling either.
SwedishDet minsta man kunde begära är att de vore representerade i samordningskommittén.
The least we should do is to give them a say in the coordinating committee.
SwedishMen man kan inte begära att vi ska öppna allt samtidigt som Ryssland stänger allt.
But we cannot be asked to open everything up while Russia is closing everything down.
SwedishAtt begära att dessa ska arbeta med kinesiska företag är helt klart emot WTO:s anda.
Requiring them to work with Chinese firms is clearly against the spirit of the WTO.
SwedishAtt begära att dessa ska arbeta med kinesiska företag är helt klart emot WTO: s anda.
Requiring them to work with Chinese firms is clearly against the spirit of the WTO.
SwedishHan kommer att överösas med beröm för betänkandet, och det är det minsta man kan begära.
He is going to be showered with praise as a result, which is something at least.
SwedishI så fall måste du begära borttagning av de andra webbadresserna också.
It’s fairly common for identical or similar content to appear on multiple pages.
SwedishOch det är något som man varken kan begära av Europas jordbrukare eller konsumenter.
And that would be an untenable situation both for Europe's farmers and for consumers.
SwedishDet kommer att blir upp till 10 minuter med möjlighet att begära ordet.
There will be up to 10 minutes of catch-the-eye possible for such occasions.
SwedishDet kan man ju varken begära av kommissionären eller av oss som måste lyssna här!
It makes unreasonable demands of the Commissioner and of us who are trying to listen to him.
SwedishOm du inte är nöjd med beskattningsbeslutet kan du begära omprövning hos skattemyndigheten.
If you disagree with your tax assessment, you can complain to the tax authorities.
SwedishFinns det möjlighet att kanske begära ett moratorium i en viss utveckling?
Will there be the possibility of maybe calling for a moratorium in a given development?
SwedishDe närmaste veckorna kommer kommissionen därför att begära att information översänds.
In the weeks to come, therefore, requests for information will be sent.
SwedishDärför kommer vi att begära en delad omröstning om ett av ändringsförslagen.
Therefore we will be asking for a split vote on one of the amendments.
SwedishDärför kommer det inte att vara möjligt att begära ordet enligt ögonkontaktsförfarandet.
Therefore, it will not be possible to take the floor under the catch-the-eye procedure.
SwedishNi eller era tjänstemän bör hålla ett öga på kammaren så att ni ser vem som vill begära ordet.
You or your services should keep an eye out for those who wish to take the floor.
SwedishJag vill begära ordet i enlighet med artikel 145.1 i arbetsordningen.
   Mr President, I would like to take the floor pursuant to Rule 145(1).