SV be om
volume_up
{ige}

be om
Även Europaparlamentet, vi alla här, måste regelbundet be om förtydliganden.
The European Parliament, all of us here, also frequently have to ask for clarification.
Varför då be om att energioperatörernas offentliga karaktär tas bort?
Why, therefore, ask for the elimination of the public character of energy operators?
Herr talman, jag vill gärna be om ordet till föredragningslistan.
Mr President, I would ask permission to speak regarding the Rules of Procedure.
be om (és: tigga, be, anhålla, tig)
Vi kan inte ha en situation där parlamentet faktiskt måste tigga och be om information.
We cannot have a situation where Parliament actually has to beg for it.
Jag vill därför be om er förståelse när jag måste avbryta talare.
I therefore beg your understanding when I need to interrupt speakers.
Jag vill be om ursäkt igen för att jag var sen.
(PT) Mr President, ladies and gentlemen, I must once again beg forgiveness for my lateness.
Kan jag få be om parlamentets hjälp med att anta denna budgetförordning?
May I call for Parliament's help, Mr President, in adopting this financial regulation?
Jag skulle kort vilja be om er uppmärksamhet för en nödvändig språklig rättelse.
Madam President, I should briefly like to call your attention to a necessary language correction.
Jag vill be om en omröstning med namnupprop om detta.
I would like to ask for a roll-call vote on this.
be om (és: tilltala, vittna om)
Jag vill be om ert överseende med detta.
I would crave your indulgence for this.
be om (és: be, anmoda, begära, önska)

Hasonló fordítások a(z) "be om" szóra angolul

be ige
om kötőszó
om prepozíció
öm melléknév

Példamondatok a(z) "be om" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishDå det gäller detta direktiv, kan vi be om ytterligare klargöranden från rådet.
In this particular directive we can seek further clarification from the Council.
SwedishHär finns ordförande för de politiska grupperna vilka skulle kunna be om ordet.
There are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
SwedishJag vill be om något som rör föredragningslistan för onsdagen.
   Mr President, I have a request to make in relation to the agenda for Wednesday.
SwedishJag vill be alla om ursäkt som kanske blir sittande här i dag bara just därför.
I wish to apologise to all those for whom that is their reason for being here.
SwedishIngen av oss bör be om ursäkt för hur vi har tagit oss hit där vi står i dag.
None of us should make any apologies for how we came to be in this place today.
SwedishFör övrigt kommer vi att behöva be om tekniskt och administrativt stöd på plats.
What is more, it will need technical and administrative assistance on site.
SwedishI synnerhet skulle jag vilja be om en garanti för kyrkopersonalens säkerhet.
In particular, I would appeal for a guarantee for the safety of church personnel.
SwedishJag vill be honom om ursäkt för förseningen.
The President of the Commission has the floor, I would apologise to him for the delay.
SwedishHerr talman, jag vill be er säga till om att man skall ringa med korta signaler.
Would you mind telling the department concerned to ring it in small doses.
SwedishFörst vill jag be om ursäkt för förseningen och tacka för att ni ger mig ordet.
First, my apologies for the delay and thank you for allowing me the floor.
SwedishDessutom kunde vi genom att be om mer ha riskerat att inte få något alls.
In addition, in asking for more, we also ran the risk of getting nothing at all.
SwedishFörst av allt vill jag be om ursäkt för att jag är försenad.
(FR) Mr President, I should like first of all to apologise for being late.
SwedishFår vi be om ett piller för att bättra på Christopher Heaton-Harris minnesförmåga?
So please, Mr President, can we get a pill for Mr Heaton-Harris's memory?
SwedishJag skulle vilja börja med att be ordförandeskapet om ursäkt.
   Mr President, I would like to begin by apologising to the Presidency.
SwedishJag upprepar, kommissionen bör be om ursäkt för hur uppsägningen gick till.
I repeat, the Commission should apologise for the manner of their dismissal.
SwedishParlamentet bör inte be om denna information, och rådet bör inte ge dem den.
Parliament should not be asking for it, and the Council should not give it.
SwedishSkall Gasperis, Schumans och Adenauers katolska Europa be om förlåtelse?
So is the Catholic Europe of Gasperi, Schuman and Adenauer going to apologise?
SwedishJag skulle vilja be om uppmärksamhet för två saker, till att börja med bieffekterna.
I should like to draw attention to two matters: firstly, the side effects.
SwedishStenzel har dock nominerat mig och jag skulle vilja be om att detta rättas till.
However, Mrs Stenzel has nominated me, and I would like to request that this is corrected.
SwedishJag vill också be om er uppmärksamhet för utvecklingen i Östtimor på längre sikt.
I would also like to draw your attention to developments in East Timor in the longer term.