svéd-angol fordítás erre a szóra: anse som

SV

"anse som" angol fordítás

SV anse som
volume_up
{ige}

anse som (és: ana, anse, tänka, betänka)

Hasonló fordítások a(z) "anse som" szóra angolul

anse ige
som határozószó
English
som névmás
som kötőszó
English
som prepozíció
English
söm főnév
English

Példamondatok a(z) "anse som" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag skulle emellertid vilja be honom att inte anse det bara som en fråga om grekisk känslighet.
But I would like to ask him not to regard the matter as simply of concern to Greeks.
SwedishJag menar alltså att vi inte får anse frågan om kriget som avgjord.
So I believe that we should not see war as a foregone conclusion.
SwedishDe flesta ledamöter kommer inte att anse detta som ett omtvistat förslag.
Most Members will find this motion uncontentious.
SwedishDenna resolution kan bara stödjas om skäl A och punkt 1 är att anse som dess absoluta kärna.
This resolution can only be supported if recital A and paragraph 1 are regarded as being at its absolute core.
SwedishVisserligen är inte tvätt- och rengöringsmedel att anse som farliga med utgångspunkt i direktivet om farliga preparat.
Indeed, detergents are not dangerous in the sense of the Dangerous Preparations Directive.
SwedishDet är vår förhoppning att alla kommer att anse att de säkerhetsåtgärder som Europa kommit överens om är ändamålsenliga.
Our expectation is that the security measures agreed by Europe will be adequate for everyone.
SwedishEndera slutar vi anse att varje euro som spenderas i EU är ett slöseri, eller så ansluter vi oss till euroskeptikerna.
Either we stop thinking that every euro spent in Europe is a waste or we join the eurosceptics.
SwedishEndast EU-lagstiftning som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning är att anse som giltig.
Only European Union legislation published in paper editions of the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
SwedishKommissionen, liksom rådet, bör sluta med att anse kampen mot arbetslöshet som ett tema för långa tal och inte för åtgärder.
The Commission and the Council must stop seeing the fight against employment as a matter for discussion rather than action.
SwedishEuropadomstolen verkar anse att de medlemsstater som har de bästa socialtjänstsystemen ska bära hela flyktingbördan i EU.
The ECtHR seems to believe that the Member States with the best systems of social services should bear the entire burden of refugees in the EU.
SwedishDomstolen förklarade att EUF ej är att anse som Europeiska gemenskapens utgifter: det är gemenskapsbudgetstöd och betalades i Lomékonventionen.
The Court said that the EDFs were not Community expenditure: it was Community financial assistance that was paid in the Lomé Convention.
SwedishDen är att anse som en prövosten för Turkiets förmåga till demokrati och för respekterandet av de mänskliga rättigheterna.
For us, this issue is much more a touchstone of Turkey's ability to be democratic, and a touchstone of its compliance with human rights.
SwedishDet är således vår sak att anse dem som protesterar mot president Gbagbos legitimitet som subversiva element, vilket den ivorianska regeringen verkligen har rätt att ta hänsyn till.
We should therefore regard those who contest the legitimacy of President Gbagbo as subversive elements and the Ivorian government is entitled to take this into account.
SwedishAtt anse terroristhandlingar vara brott som behandlas enligt undantagslagar är att höja värdet på dessa handlingar och tillmötesgå syftena hos dem som utför dem.
To look upon terrorist acts as crimes which should be dealt with by exceptional legislation means enhancing those acts, going some way to meeting the objectives of those who carry them out.
SwedishOm vi verkligen önskar bekämpa klimatförändring och inte bara utveckla åtgärder som inte har något att göra med miljön bör vi anse hela skogskollagret som " carbon sink ".
If we really want to combat climate change and not just develop measures which have nothing to do with the environment, we should accept the overall carbon stock of forests as a carbon sink.
SwedishGenom att vidareutveckla Euro-standarderna har vi utan tvekan tagit ett bestämt steg inom den europeiska miljöpolitiken, ett steg som också bilindustrin har skäl att anse som rimligt.
By further developing the Euro standards, we have doubtless taken a decisive step in the context of European environmental policy, a step which is also tolerable to the automobile industry.
SwedishResultatet blir att människor blir förvirrade och inte vet vad de ska anse om det som varit - politikerna har kapat den historiska sanningen eftersom det är alltför lätt att göra jämförelser.
The result is that people get confused and do not know how they ought to feel about the past - the politicians have hijacked historical truth because it is all too easy to draw comparisons.