SV

anfall {semlegesnem}

volume_up
1. általános
Man kan se att det är Kina som kommer att bli föremål för de internationella marknadskrafternas nästa anfall.
Now it would appear that China is to be the next target of assault by international market forces.
De bästa kpistarna, klassiskt anfall av en attackstyrka.
Top-of-the-line Uzis, classic commando assault.
Assault full ahead.
Kina genomför ofta militära manövrer som simulerar anfall mot Taiwan.
China regularly stages military manoeuvres that simulate an attack on Taiwan.
Varje förändring betraktar de som ett skoningslöst nyliberalt anfall.
They regard every change as a brutal, neoliberal attack.
Även Pentagon har betänkligheter för ett eventuellt anfall.
Even the Pentagon has reservations about a possible attack.
I stället för att inrikta sig på anfall, militär reaktion och att minska friheter eller invadera länder har vi lagt betoningen på polisutredningar för att dra dessa brottslingar inför rätta.
Instead of turning to aggression, military reaction and reducing freedoms or invading countries, we have placed the emphasis on police investigations in order to bring these criminals to justice.
anfall (és: attack, kamp, ryck, dust)
Låt oss i dag rikta en tanke till våra franska kolleger som lider av ett anfall av fullt utvecklad schizofreni.
Let us spare a thought today for our French fellow Members, who are suffering from a bout of full-blown schizophrenia.
anfall
volume_up
gust {fn} [átv.]
Det är ofattbart att dessa otroliga skurkar kan fortsätta anfalla skolor och kidnappa kvinnor och barn för att göra dem till sexslavar eller tvinga dem bli soldater.
It is inconceivable that these incredible villains can continue to descend on schools and kidnap women and children in order to turn them into sex slaves or forced soldiers.
I stället för att inrikta sig på anfall, militär reaktion och att minska friheter eller invadera länder har vi lagt betoningen på polisutredningar för att dra dessa brottslingar inför rätta.
Instead of turning to aggression, military reaction and reducing freedoms or invading countries, we have placed the emphasis on police investigations in order to bring these criminals to justice.
2. katonai
Det har redan varit ett första anfall, och ett andra...
There's already been a first strike, and a second!
Beslut om ett eventuellt militärt anfall, vilket tyvärr kan bli nödvändigt, skall fattas av FN.
Any decisions on a military strike, which might unfortunately be necessary, must be taken by the UN.
Påstår du att vi ska göra ett " första anfall "?
Are you advocating we launch a first strike?
Den brittiska regeringen har lett detta anfall.
The United Kingdom Government has been leading the charge on that.
Jag föreställer mig naturligtvis inte att kommissionär Kinnock skall leda ett anfall för kommissionens kavalleri för att befria vägen mellan Lille och Bryssel.
Of course, I do not imagine Commissioner Kinnock leading a Commission cavalry charge to liberate the Lille-Brussels road.
3. gyógyászat: "sjukdom"
anfall
volume_up
fit {fn} (disease)
En del vägrar ge upp och håller ut till det bittra slutet, medan andra inte orkar längre och faller samman i anfall av dramatisk passion.
Some refuse to give up and hold on to the bitter end, while others can't take it anymore and crumble in a fit of dramatic passion.

Szinonimák (svédül) a(z) anfall szóra:

anfall
anfalla

Példamondatok a(z) "anfall" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishFramför allt den armenisk-kristna gemenskapen utsätts gång på gång för nya anfall.
The Armenian Christian community particularly is constantly subject to new attacks.
SwedishI Finland används truppminor endast och enbart vid kristillstånd för att stoppa anfall.
Infantry mines are used in Finland only in crisis situations to halt an aggressor.
SwedishVi måste vara konsekventa och fortsätta med våra anfall mot militärdomstolen.
We must persist in consistently attacking the idea of a military court.
SwedishBowis säger att detta var ett resultat av ett anfall av sinnesförvirring hos kommissionen.
Mr Bowis says this was all the result of some brainstorm in the Commission.
SwedishDetta skulle ha till syfte att skydda USA mot anfall från så kallade rogue states.
This is supposedly to protect the United States against attacks from so-called 'rogue states' .
SwedishEuropa avvisar teorin om förebyggande anfall mot möjliga hot!
We in Europe reject the theory of preventive strikes against potential dangers.
SwedishI grundlagen kan EU:s gemensamma försvar även innebära ett gemensamt olagligt anfall.
The collective defence of the EU in the constitution could also mean collective unlawful invasion.
SwedishI grundlagen kan EU: s gemensamma försvar även innebära ett gemensamt olagligt anfall.
The collective defence of the EU in the constitution could also mean collective unlawful invasion.
SwedishVi talade senast i morse om de anfall mot vårt parlament som förekommer nästan dagligen.
Only this morning we were talking about the attacks which are launched almost daily against our Parliament.
SwedishDet är inte han som låter utföra anfall mot oberoende medier, utan brottslingar som han inte kan kontrollera.
It is not he who attacks the independent media, but reprobates who are beyond his control.
SwedishFör sju år sedan avbröts de senaste fredsförhandlingarna oväntat på grund av en anfall från tigrarnas sida.
Seven years ago, the last peace negotiations were unexpectedly broken off by attacks by the Tigers.
SwedishEnligt amerikanerna ger raketförsvarssystemet skydd mot eventuella anfall från Nordkorea och Iran.
According to the Americans, the rocket defence system offers protection against possible attacks from North Korea and Iran.
SwedishDet skulle naturligtvis kunna bli så att den flaggan blir ödesdiger i ett anfall av euroskepticism i Nederländerna.
It might be possible, of course, that in a wave of Euroscepticism, the flag will be a disaster in the Netherlands.
SwedishMen vem kan förneka att dessa anfall inte har fått repressionen och deportationerna av kosovoalbanerna att öka dramatiskt?
But who can deny that the raids have dramatically increased the persecution and deportation of the Kosovars?
SwedishJag ser inga etiska skäl för anfall.
I see no ethical purpose for a raid on Troy.
SwedishTvå veckor senare, den 17 september 1939, gick även Sovjetunionen till anfall mot Polen i enlighet med Molotov Ribbentrop-pakten.
Two weeks later, on 17 September 1939, the Soviet Union also attacked Poland pursuant to the Molotov-Ribbentrop Pact.
SwedishInga anfall får göras under den.
SwedishNå, anfall är bästa försvar.
SwedishDet första man kommer att tänka på är USA:s anfall mot Irak som var olagligt sett i internationella rättstermer, eftersom det utfördes utan mandat från Förenta nationerna.
Next year’s budget was drawn up to apply to 25 Member States, as was the wish of my group.
SwedishVid ett nattligt anfall av de maoistiska rebellerna mot armélägret Nepalganj i slutet av maj dog över 100 rebeller och många soldater.
When the Maoist rebels attacked the Nepalganj army camp at the end of May, over 100 of them were killed, as were many soldiers.