svéd-angol fordítás erre a szóra: allmän

SV

"allmän" angol fordítás

volume_up
allmän {hímn. és nőn.}

SV allmän
volume_up
{hím és nőnemű}

allmän

Szinonimák (svédül) a(z) allmän szóra:

allmän

Példamondatok a(z) "allmän" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishSkulder av sådana proportioner ger om inte annat anledning till allmän eftertanke.
Debt on this scale certainly gives grounds for common reflection at the very least.
SwedishVi behöver en allmän utveckling som minskar utsläppen från alla sorters bilar.
What we need is an overall development that decreases emissions in all sorts of cars.
SwedishNär det gäller utbildning så tror jag att detta är en mer allmän del av utbildningen.
With regard to education, I believe that this is a broader part of education.
SwedishDärför verkar en sådan allmän regel inte behöva ingå i det här förslaget.
The proposal does not therefore seem to be the proper place for that provision.
SwedishPrincipen om att förorenaren ska betala och allmän ansvarighet måste fortsätta att gälla.
The ‘ polluter pays’ principle and third party liability must continue to apply.
SwedishPrincipen om att förorenaren ska betala och allmän ansvarighet måste fortsätta att gälla.
The ‘polluter pays’ principle and third party liability must continue to apply.
SwedishKorruptionen är allmän i regeringskretsar och har i själva verket sitt ursprung där.
Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.
SwedishJa, jag vet – allmän utbildning och yrkesutbildning faller under subsidiaritetsprincipen.
Oh yes, I know – education and training are subject to the subsidiarity principle.
SwedishJag skulle däremot vilja göra en del kommentarer av allmän karaktär som kan vara relevanta.
I would however like to make some observations and I hope they will be relevant.
SwedishTydliga anvisningar för en allmän tillämpning av principen kommer att öka insynen.
Clear arrangements to make this principle generally applicable will enhance transparency.
SwedishHittills har farhågorna om en allmän konflikt med Kina inte besannats.
So far, the predictions of generalised conflict with China have not come true.
SwedishDet vi nu behöver, med tanke på vad som har skett efter Tammerfors, är en mer allmän vision.
What we need now, given the developments since Tampere, is a more global vision.
SwedishGenomsnittet är som sagt 5, 4 %, men vi skulle leverera en allmän registrering.
As stated, the average is 5.4 %, but we have to supply a global DASS.
SwedishSolidaritet är endast möjlig om ansvarsfull styrning är en allmän regel.
Solidarity is possible, however, only if responsible governance is the rule for all.
SwedishHär rör vi oss nedåt med utrotningen av smittkoppor, bättre utbildning, allmän sjukvård.
Here we come down with the eradication of smallpox, better education, health service.
SwedishEtt tredje alternativ skulle vara att införa en allmän korrektionsmekanism.
A third option would be to introduce a generalised correction mechanism.
SwedishDen fjärde och sista punkten är miljöhållbarheten inom allmän- och affärsflyget.
The fourth and last point refers to the environmental sustainability of this area of activity.
SwedishDiskussionerna koncentrerades på sakfrågor och skapade en allmän positiv stämning.
The discussions focused on questions of substance, in a climate that was generally positive.
SwedishTillåt mig, fru ordförande, att avsluta med en mer allmän iakttagelse.
Please allow me, Madam President, to finish with a much broader observation.
SwedishDet finns en allmän missuppfattning om att detta är en protektionistisk dagordning.
There is a common misconception that this is a protectionist agenda.