1. általános

I denna resolution uppmanas därför kommissionen att överge denna strategi.
This resolution therefore urges the European Commission to abandon this approach.
Jag föreslog att Europaparlamentet skulle överge sitt arbete i Strasbourg.
And I proposed that the European Parliament should abandon its work in Strasbourg.
Av både etiska och vetenskapliga skäl måste vi överge kannibalismen.
Both on ethical and scientific grounds, we must abandon cannibalism.
Inte heller bör denna medvetenhet överge oss mot bakgrund av de faktiska resultaten av detta fördrag.
Nor should this awareness desert us in view of the genuine achievements of this Treaty.
I urge that we do not desert this principle.
We cannot desert these people.
Det skulle dock vara en betydligt bättre lösning att överge ändringsförslaget helt och hållet.
However, it would be a far better solution to drop the amendment entirely.
Ni kommer att överge den fruktade konstitutionen.
You are going to drop the dreaded C word.
Om ni inte vill överge den tror jag att det blir mycket svårt att nå en överenskommelse med parlamentet.
If you do not want to drop it, I think it would be very difficult to find an agreement with this Parliament.
Flera familjer har varit tvungna att överge sina hem, och skolorna har hållits stängda.
Many families have had to leave their homes, and schools have remained closed.
Vi måste överge instinkten att agera enbart på villkor att någon annan gör det.
We must leave behind the urge to move only if somebody else does.
Vi måste förstå att det är svårt för människor att överge sina länder.
We have to understand that it is difficult for people to leave their own countries.
överge (és: lämna, dunsta, sticka, dra från)
volume_up
to blow [blew|blown] {i.} [Am.] [szl]
Vi måste överge den gamla metoden att samordna nationell politik och utrusta oss med starka instrument för beslutsfattande.
We must discard the old approach of coordinating national policies and equip ourselves with strong decision-making instruments.
Betänkandet är redan för långt och prioritering betyder att välja, plocka ut och ibland överge något.
The report must prioritise; it is already too long and prioritising means choosing, selecting and, at times, discarding.
Man jag godkänner inte harmoniseringen om en enda medlemsstat blir tvungen att överge en högre konsumentskyddsnivå.
I do not agree with harmonisation, however, if it means even one Member State having to forsake higher levels of consumer protection.
överge (és: sluta, lägga av med)
volume_up
to jack in {i.} [GB]
Jack, its a fools errand.
Men parlamentet har ståndpunkter om vissa frågor som det inte kommer att överge.
But this House has positions on certain items it will not relinquish.
Vi borde vara redo att skärpa våra sanktioner för att uppmuntra SPDC att överge sitt grepp om makten och fullt ut respektera resultatet av de förra valen.
We should be prepared to strengthen our sanctions to encourage the SPDC to relinquish its grip on power and fully respect the results of the last elections.

2. pejoratív

överge (és: dumpa, spola)

Szinonimák (svédül) a(z) överge szóra:

överge

Példamondatok a(z) "överge" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishEuropeiska unionen har en bra förhandlingsdagordning och vi bör inte överge den.
The European Union has a good negotiating agenda and should not give it up.
SwedishSammanfattningsvis uppmanar jag parlamentet att inte överge våra värderingar.
By way of conclusion, I urge the House not to turn its back on our values.
SwedishJag anser därför att Europeiska unionen inte skall överge sin förhandlingsdagordning.
I therefore think that the European Union should not give up its negotiating agenda.
SwedishLåt oss därför sätta stopp för hyckleriet och överge de falska recepten.
Let us put an end to hypocrisy, and let us give up on solutions that do not work.
SwedishMen idén att överge utkastet till konstitution kan inte komma i fråga.
It is for that reason that I find it impossible to vote in favour of the report.
SwedishMan försöker få ayatollorna att överge sina kärnvapenplaner med hjälp av smicker.
It is trying to jolly the ayatollahs out of their nuclear ambitions.
SwedishVäst får inte överge sina egna principer, såsom rättsstatsprincipen.
The West must not throw its own principles, such as the rule of law, overboard.
SwedishMed detta sagt innebär det inte att en bra väg är grund för att överge alla miljökrav.
That being said, a good road does not justify abandoning all environmental requirements.
SwedishMen idén att överge utkastet till konstitution kan inte komma i fråga.
That being said, the idea of abandoning the draft Constitution is out of the question.
SwedishAtt överge lagar och moral stärker bara terrorismen, det försvagar den inte.
Abandoning laws and morals only strengthens, not weakens, terrorism.
SwedishVåra värden och vår självrespekt kommer dock inte att tillåta oss att överge våra principer.
However, our values and our self-respect will not allow us to surrender our principles.
SwedishDessa två projekt orsakade ett sådant rabalder bland européerna att man tvingades överge dem.
These two projects caused such an outcry among Europeans that they had to be abandoned.
SwedishMan måste en gång för alla överge tanken på en militär lösning av situationen i Burundi.
The military option in Burundi must be abandoned once and for all.
SwedishVi får aldrig överge diplomatin som ett sätt att diskutera, övertyga och åstadkomma resultat.
We must never give up diplomacy as a means of discussion, persuasion and achieving results.
SwedishVi överväger i synnerhet att överge den nuvarande taktiken med DNA-proteinkriteriet.
We are in particular considering moving away from the present approach of the DNA-protein criterion.
SwedishFör att förenkla det hela: vad sägs om att överge detta dåliga förslag?
How would it be if, in order to simplify things, we just abandoned this ill-conceived proposal?
SwedishJag skulle också vara en av de första att överge denna politik om den inte är effektiv.
I would also be one of the first to want to do away with those policies if they are not effective.
SwedishVi måste framför allt - detta är min personliga åsikt - överge tanken på ömsesidighet till varje pris.
Firstly, in my opinion, we must stop following the line of reciprocity at all costs.
SwedishDärför skulle det inte vara ändamålsenligt att överge kolet utan att ha ett livskraftigt alternativ.
Therefore, abandoning coal without having a viable alternative would not be appropriate.
SwedishKommer vi – och med det menar jag EU – att lyckas att förändra oss utan att överge vår sociala modell?
Will we – by whom I mean Europe – be able to change without betraying our social model?