svéd-angol fordítás erre a szóra: överenskommelse

SV

"överenskommelse" angol fordítás

volume_up
överenskommelse {hímn. és nőn.}

SV överenskommelse
volume_up
{hím és nőnemű}

Jag säger: en överenskommelse är en överenskommelse, och det måste vi hålla oss till.
I would even say an agreement is agreement, and we will have to stick to it.
Denna komplicerade överenskommelse omfattar direktivet om beskattning av sparmedel.
This complex agreement involves the directive on the taxation of savings.
Denna överenskommelse handlar om både parlamentets och rådets förvaltningsutgifter.
This agreement is about both Parliament ’ s and the Council ’ s administrative expenses.
Syftet med besöket var att nå en överenskommelse om hur cigarettsmuggling skulle kunna förhindras.
The purpose of his visit was to reach an accord on how to stop cigarette smuggling.
Desto mer måste vi anstränga oss för att åstadkomma en överenskommelse.
Our efforts to reach an accord must be all the greater.
Fördraget syftar till att ge uttryck för en internationell överenskommelse om att tillämpa upphovsrättsliga begränsningar och undantag för synskadade.
The Treaty would represent an international accord on applying limitations and exceptions on copyright for the visually impaired.
överenskommelse (és: ackord, fördrag, avtal, kontrakt)
Ingen överenskommelse, inget avtal, inget samhälle kan vara hållbart utan rättvisa.
No contract, no agreement, no society can be sustainable without justice.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Ett samhälle förtjänar bara, och överlever bara tack vare, den överenskommelse som det ingår med sig självt.
A society is only worth, and only survives by, the contract with which it provides itself.
överenskommelse (és: pakt, kontrakt, fördrag, avtal)
På den tiden fanns det en överenskommelse mellan näringslivet och kommunen om ett hållbart byggande.
In those days, there was a covenant involving industry and the municipality on building in a sustainable manner.
Också USA borde hålla sig till dessa internationella överenskommelser.
America should abide by those international covenants as well.
Säkert krävs djärva åtgärder för att finna lösningar på problemen och motsägelserna som härrör från en förlegad överenskommelse mellan könen.
Clearly, courageous measures are needed if the problems and contradictions inherited from past covenants between the sexes are to be resolved.
överenskommelse (és: möte, förbindelse, avtal, löfte)
Europeiska unionen med andra partner ser för närvarande på hur man bäst kan främja en process som leder till en överenskommelse.
The EU, with other partners, is currently looking at how best to promote a process of engagement.
överenskommelse (és: pakt)
Denna överenskommelse mellan européer kräver en överenskommelse mellan spanjorer.
This pact amongst Europeans requires a pact amongst Spaniards.
Jag har förstått att man nu har nått fram till en överenskommelse.
My understanding was that there is now a pact on the matter.
Behovet av en omfattande överenskommelse mellan européer om invandringen är uppenbart.
   Mr President, the need for a great pact amongst Europeans on immigration is clear.
Detta är betydelsefullt, eftersom Europa behöver en institutionell överenskommelse.
This is important, because Europe needs an institutional settlement.
Det föreslår en rimligt generös överenskommelse med São Tomé och Príncipes regering.
It proposes a reasonably generous settlement with the government of Sao Tomé and Principe.
Vi vet alla vilka ingredienser en slutlig överenskommelse kommer att ha.
We all know what the ingredients for a final settlement will be.
överenskommelse (és: pakt, fördrag, avtal, traktat)
Det räcker helt enkelt inte att ha ett fördrag med en minimalistisk överenskommelse.
It is not simply enough to have a Treaty on which there can be a minimalist agreement.
Vi bör också fortsätta att kämpa för en slutlig överenskommelse om ett bindande avtal.
And we should continue to fight on for final agreement to a treaty - a binding treaty.
Denna överenskommelse bryter mot fördraget.
This agreement is a violation of the Treaty.
Jag har förstått att man nu har nått fram till en överenskommelse.
My understanding was that there is now a pact on the matter.
Det finns en överenskommelse med Marocko om detta.
In fact, there is an understanding with Morocco to this effect.
Så vitt jag förstår har heller ingen överenskommelse om ett visst datum uppnåtts under förlikningen.
It is also my understanding that no agreement was reached in conciliation on a particular date.
överenskommelse (és: kör, konsert, samförstånd, samklang)
överenskommelse
Vi hade väntat oss en överenskommelse om hur klimatavtalen från Bali och Poznań ska finansieras.
We had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
För det tredje får det inte göras några förtida politiska överenskommelser, inte ens under de närmaste veckorna.
Thirdly, not even in the next few weeks must there be any premature political deals.
Vid andra tillfällen vänder man sig till WTO för att förhindra överenskommelser som EU tror på, såsom handeln med bananer, för att nämna ett exempel.
At other times it invokes the WTO to prevent deals which the EU believes in, such as the trade in bananas, to give one example.

Szinonimák (svédül) a(z) överenskommelse szóra:

överenskommelse

Példamondatok a(z) "överenskommelse" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag hoppas att man når en överenskommelse under det brittiska ordförandeskapet.
I hope that the matter will be brought to a close under this British Presidency.
SwedishJag anser att Slovakien har rätt till en överenskommelse, till en ny chans.
I think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
SwedishVi uppmanas att stödja en överenskommelse som gjorts med rådet bakom stängda dörrar.
We are invited to endorse a deal agreed with the Council behind closed doors.
SwedishDe har skrivit under på en överenskommelse som innebär en enorm omvälvning av sektorn.
They have signed up to a deal that involves tremendous upheaval in the sector.
SwedishEn brådskande överenskommelse om budgeten är särskilt viktig för de yttre randområdena.
An urgent deal on the budget is particularly important for the outermost regions.
SwedishJag röstar i linje med den överenskommelse som uppnåddes under trepartssamtalet i går.
My vote is in line with the consensus that was reached yesterday in the trialogue.
SwedishJag hoppas liksom ni att ordförandeskapet vill nå fram till en överenskommelse.
All these policies, like enlargement, were decided at the summit, not by the Commission.
SwedishDelvis speglar detta naturligtvis den överenskommelse som Schweiz ingått med Bryssel.
In part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
SwedishInte desto mindre värdesätter min grupp er insats för att nå denna överenskommelse.
Nonetheless, my group recognises your achievement in reaching that deal.
SwedishVi vill ha en överenskommelse som får med alla, men inte till vilket pris om helst.
We want to have a deal that has everyone on board but not at any price.
SwedishGemenskapspatentet får inte bli en utebliven överenskommelse.
Mr President, we should not allow the Community patent to pass as a wasted opportunity.
SwedishVi måste ha vår redo och tillsammans förhandla fram en överenskommelse som gynnar alla.
We must arrive with ours and together reach a deal that delivers for all.
SwedishI mitt inledningsanförande nämnde jag hur svårt det var att nå denna överenskommelse.
I stressed earlier on, in my introduction, how difficult it was to reach this compromise.
SwedishLåt mig först bara göra några generella påpekanden om strategin för denna överenskommelse.
Let me just make some general points about the approach on this deal first.
SwedishFlera talare tog upp den ständiga frågan om vikten av att nå en överenskommelse.
But I certainly concur with his view that there are challenges that we face in the weeks ahead.
SwedishEnighet kring den nya överenskommelse som växte fram där är sammankopplat med dagens debatt.
The new consensus that began to emerge there links up with our debate today.
SwedishNu har vi en överenskommelse vid andrabehandlingen som vi antagligen alla kan stödja.
Mr President, on behalf of the Socialist Group, I would also like to congratulate Mr Lange.
SwedishJag hoppas liksom ni att ordförandeskapet vill nå fram till en överenskommelse.
I share your hope that the Presidency will want to reach a deal.
SwedishJag har förstått att en överenskommelse har nåtts med de andra politiska grupperna.
I believe that it has been agreed with the other political groups.
SwedishVi behöver en ny överenskommelse, som helt klart bör omfatta mycket mer än bara pengar.
We have to look elsewhere to find the reasons why we are standing here today empty-handed.