svéd-angol fordítás erre a szóra: ämbeten

SV

"ämbeten" angol fordítás

SV ämbeten
volume_up
{többes szám}

ämbeten
Ett konkret exempel på detta så kallade multikulturella samhälle är det faktum att muslimer innehar höga ämbeten i regeringen.
A concrete example of this so-called multicultural society is the fact that Muslims occupy high government offices.
På detta sätt önskar jag oss alla Guds innerligaste välsignelse, oss och den man och kvinna, som ni de kommande timmarna skall tillsätta på höga ämbeten.
I hope God will bless us in our pursuit, us and the men and women who will be appointed to high offices in the coming hours.
Detta är följaktligen ett politiskt intrigspel från den turkiska regeringens sida, eftersom Mehmet Ali Talat inte innehar något av dessa tre ämbeten.
This, therefore, is a case of political scheming on the part of the Turkish Government, as Mr Talat does not hold any of these three offices.
ämbeten
Bogusław Sonik har helt rimligt bett om namnen på de utvalda kandidaterna till dessa ämbeten.
Mr Sonik has quite reasonably asked for the names of the successful candidates for these positions.
Att vidta en administrativ åtgärd för att förbjuda människor att under 15 års tid inneha eller kandidera till offentliga ämbeten är oacceptabelt.
To use an administrative measure in order to ban people for 15 years from holding or running for official positions is unacceptable.
ämbeten
Man skall således inte försöka förmå domare att lämna sina ämbeten för att kunna ersätta dem med andra, politiskt mer lämpade.
Judges should not be forced resign their posts so that they can be replaced with more politically suitable judges.
Individer som har begått brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser lever i frihet, och en del av dem har respektabla ämbeten i Sudan.
Individuals who have committed crimes against humanity and war crimes live in freedom; some of them have respectable posts in Sudan.
Jag beklagar att det blev något sent, men vi tillträdde våra ämbeten 1995, och screeningen kunde inte bli klar redan 1995.
I regret that this is rather late but we only took up our posts in 1995 and the screening could not be carried out overnight.

Példamondatok a(z) "ämbeten" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

SwedishJag känner till landet eftersom jag har varit där många gånger i mina tidigare ämbeten.
I know the country because I went there many times in my former capacities.
SwedishPå de tidigare ämbeten jag har haft har jag fått tillfälle att hantera frågan.
In my previous occupations I have had occasion to deal with the issue.
SwedishPå de tidigare ämbeten jag har haft har jag fått tillfälle att hantera frågan.
But that does not diminish the importance of fighting counterfeiting.
SwedishVem som helst, hur korrupt och omoralisk vederbörande än är, skulle kunna kandidera till offentliga ämbeten.
Anyone, however corrupt or immoral, could stand for public office.
SwedishDärför måste man avskaffa alla restriktioner som hänger samman med nationalitet i fråga om tillträde till offentliga ämbeten.
Therefore, any restriction linked to nationality for access to civil service jobs must be abolished.
SwedishOffentliga ämbeten skulle förlora sin värdighet.
SwedishDärav följer att det i Albanien inte kan existera lagliga myndigheter utanför statschefens och regeringschefens ämbeten.
It follows that, in Albania, there can be no legitimate authority outside the head of state and the head of government.
SwedishSka vi ha ett Europa för höga ämbeten, regeringar och eliter, eller den medborgarnas union som konstitutionen gläntade på dörren till?
We know that we cannot achieve all this by ourselves but must have the close collaboration of national parliaments.
Swedish. - (EN) Vi välkomnar åtgärder för att möjliggöra för de 18 extra parlamentsledamöterna att få tillträda sina ämbeten i Europaparlamentet.
in writing. - We welcome measures to allow the 18 additional Members to take up their seats in the European Parliament.
SwedishSka vi ha ett Europa för höga ämbeten, regeringar och eliter, eller den medborgarnas union som konstitutionen gläntade på dörren till?
Are we to have a Europe of chancelleries, governments and elites, or the union of citizens to which this constitution has opened the door?
SwedishDet är väl ändå inte möjligt att med hjälp av en undantagsförordning plötsligt avlägsna alla dessa islamister från sina ämbeten, så som regeringen önskar.
It is just not on, using an emergency decree suddenly to remove all Islamic fundamentalists from office, as the government wants to do.
SwedishVad kan göra mer skada än att den man med en av den mest blodiga bakgrunderna i Latinamerikas blodiga historia fortsätter att inneha offentliga ämbeten?
What could do more damage to that than the continued public office of a man with one of the bloodiest records in Latin America's bloody history?
SwedishJag hoppas att vi skall stödja öppenheten och att vi åtminstone kommer att få utfrågningar här i parlamentet av personer som föreslås till ämbeten.
I hope that we shall support transparency and that, here in Parliament, we shall at least be able to question those proposed for the office in question.
SwedishEtt ställningstagande för eller emot Europeiska kommissionen utgår inte från enskilda kommissionärers förmåga att utöva sina ämbeten.
It is not on the basis of individual Commissioners ' ability to carry out their official tasks that a position for or against the European Commission is to be adopted.
SwedishUtöver dessa nya ledamöter finns det ytterligare tre som utsetts av de berörda nationella myndigheterna och som ska ersätta andra som har lämnat sina ämbeten.
In addition to these new Members there are three others, designated by the competent national authorities, to replace others who have left office.
SwedishEtt ställningstagande för eller emot Europeiska kommissionen utgår inte från enskilda kommissionärers förmåga att utöva sina ämbeten.
(SV) It is not on the basis of individual Commissioners' ability to carry out their official tasks that a position for or against the European Commission is to be adopted.
SwedishDärför är det också min förhoppning att flertalet kommissionärer skulle ges möjligheten att fullfölja sina uppdrag genom att återinsättas i sina ämbeten.
It is therefore also my hope that the majority of Commissioners should be given the opportunity to fulfil their mandates by being confirmed in their office.
SwedishJag ser i protokollet att Janssen van Raay haft vänligheten att gratulera mig för mina aktiviteter till förmån för de ledamöter i denna kammare som inte har några ämbeten.
Madam President, I notice from the Minutes that Mr Janssen van Raay has very kindly complimented me on my activities on behalf of the back-benchers in this Chamber.
SwedishJag röstade för betänkandet eftersom jag förespråkar yttrandefrihet för ledamöter när de utövar sina ämbeten och för att skydda intressena för Europaparlamentet som institution.
I voted in favour because I advocate freedom of expression for Members when performing their duties, and in order to defend the interests of the European Parliament as an institution.
SwedishDe innehar höga ämbeten i Colombo, den nuvarande utrikesministern är tamil, landets ledande affärsmän är tamiler och så är domare, doktorer, advokater och kabinettsministrar - listan är inte slut.
They hold high office in Colombo, the present foreign minister is Tamil, the country's leading businessmen are Tamil, so are judges, doctors, lawyers and cabinet ministers - the list goes on.