RO stat
volume_up
{semlegesnem}

Aceste condiții sunt angajamente ale statului membru asumate chiar de către stat.
These conditions are commitments of the Member State that are undertaken by the state itself.
Impozitarea societăţilor este responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.
Taxation of companies is the exclusive responsibility of each Member State.
Chiar un şef de stat al unui stat membru a vizitat recent Havana.
A Head of State of a Member State even recently visited Havana.
Acestea vor fi discutate de şefii de stat sau de guvern în iunie.
These will be discussed by the heads of state or government in June.
Rămâne de văzut dacă șefii de stat sau de guvern se vor conforma acestui apel.
It remains to be seen whether the Heads of State or Government will comply with this call.
Şefii de stat şi de guvern vor aborda pe larg aceste aspecte.
The Heads of State or Government will largely be dealing with those matters.
stat
Orice stat care îşi falsifică în mod deliberat evidenţele contabile trebuie pur şi simplu eliminat din zona euro.
Any state which deliberately falsifies its figures must quite simply be ejected from the euro area.
. - Cifrele oficiale referitoare la violența împotriva femeilor sunt mult mai mici față de realitatea tristă din fiecare stat membru.
The official figures on violence against women are much lower compared to the sad reality in each Member State.
De asemenea, pune la dispoziţie o listă a organizaţiilor care oferă sprijin şi consiliere în fiecare stat membru.
It also includes a list of organisations offering help and advice in each EU country.
Aceasta este o veste bună pentru toți pacienții care se află pe liste de așteptare lungi și care se luptă să primească tratament în propriul stat membru.
This is good news for all those patients who are on long waiting lists and struggling to receive treatment in their own Member State.
Dacă un stat membru sugerează o altă abordare, pentru înlăturarea unei entităţi de pe listă sau adăugarea uneia, acesta este cu siguranţă un motiv de a revizui această listă.
If a Member State suggests another approach, to remove an entity from the list or to add something, this is definitely a reason for revisiting this list.
stat (és: stare)
Suntem întru totul de acord ca Irakul să rămână un stat unitar şi suveran.
We fully support Iraq remaining a unified and sovereign state.
Proeuropenii doresc să faciliteze închiderea ultimelor mine de cărbune rămase în Europa prin intermediul unui ajutor de stat pe termen scurt.
The pro-Europeans want to facilitate the closure of the last remaining coal mines in Europe by means of short-term State aid.
Cu toate acestea, după citirea raportului Curţii de Conturi, am impresia că un stat membru, şi anume România, este răspunzător pentru majoritatea neregulilor actuale.
However, after reading the Court of Auditors' report, I have the impression that one Member State, namely Romania, is responsible for the majority of the remaining irregularities.
stat (és: stare, poziție)
stat (és: stare)
În consecinţă, mii de pasageri au stat în aeroporturi străine fără nicio protecţie.
As a result of this, thousands of passengers have been staying in foreign airports without any protection.
stat (és: plombă)

Példamondatok a(z) "stat" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianSingurul stat din Europa care continuă să aplice pedeapsa cu moartea este Belarus.
The only country in Europe that continues to apply the death penalty is Belarus.
RomanianEstonia adoptă moneda euro, devenind astfel al 17-lea stat membru al zonei euro.
Estonia adopts the euro as its currency, becoming the 17th member of the euro area.
RomanianNu trebuie să privim Turcia doar din perspectiva unui stat candidat la aderare.
We should not simply regard Turkey from the perspective of an accession candidate.
RomanianDacă oamenii din oricare stat membru doresc să vâneze, ei pot continua să vâneze.
If people in any of our Member States wish to hunt, they can still continue to hunt.
RomanianAcesta a fost și este principalul element care a stat la baza ALS cu Coreea.
This has been, and is, our fundamental motivation for pursuing the FTA with Korea.
RomanianPână acum, comunitatea internaţională nu a reuşit să schimbe nimic în acest stat.
Until now, the international community has been incapable of changing anything there.
RomanianDispoziţiile de drept internaţional sunt aplicate diferit în fiecare stat.
International law provisions are applied quite differently in different states.
RomanianÎn același timp, mediul de afaceri diferă mult de la un stat membru la altul.
Meanwhile, the business environment varies greatly across the Member States.
RomanianAceste parteneriate nu trebuie limitate doar la nivelul unui stat membru.
These partnerships must not be confined just to within individual Member States.
RomanianDe la începutul crizei, niciun stat membru nu mai poate plăti pentru aceste cheltuieli.
Since the crisis, none of the Member States can pay for this spending any more.
RomanianÎn al doilea rând, acest tratat implică un singur stat, fiind aşadar un acord bilateral.
Secondly, this treaty involves only one country, so it is a bilateral agreement.
RomanianEste complet absurd: un stat cu 11 milioane de locuitori să aibă 100 000 de soldaţi!
This is completely absurd: a country with 11 million inhabitants has 100 000 soldiers!
RomanianAvem încredere că Rusia se va comporta la rândul ei ca un stat modern și democratic.
We trust that Russia, too, will behave like a modern, democratic country.
RomanianMulţi se întreabă dacă un stat de mărimea Suediei poate face faţă acestei responsabilităţi.
Many ask whether a country the size of Sweden can shoulder this responsibility.
RomanianAcesta este adevărul etern al tuturor negocierilor, însă lucrurile nu au stat atât de rău.
This is the eternal truth of all negotiations but the picture has not been so bad.
RomanianAceasta se întâmplă într-un stat legat de UE printr-un aşa-numit parteneriat strategic.
This is happening in a country linked to the EU by a so-called strategic partnership.
RomanianCultivarea culturilor modificate genetic ar trebui să fie decizia fiecărui stat membru.
Cultivation of GM crops should be the decision of individual Member States.
RomanianDin păcate, Scoţia nu este încă prezentă ca stat independent pe tabloul de bord.
Unfortunately, Scotland does not as yet feature as an independent country on the scoreboard.
RomanianÎn acelaşi timp a început negocierile şi cu Croaţia, un alt stat candidat.
At the same time, it entered into negotiations with Croatia, another candidate country.
RomanianRegret profund faptul că acest Parlament nu a condamnat încă lovitura de stat militară.
I deeply regret the fact that this Parliament has not yet condemned the military coup.