román-angol fordítás erre a szóra: a rămâne

RO

"a rămâne" angol fordítás

volume_up
a rămâne {tárgyatl. i}

RO a rămâne
volume_up
{ige}

1. általános

Între timp, lupta împotriva terorismului va rămâne preocuparea noastră prioritară.
In the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Parlamentul European nu poate rămâne indiferent în faţa acestei situaţii.
The European Parliament cannot remain indifferent to this situation.
Voi muri, dar legea va rămâne și va afecta viețile a milioane de oameni.
I will die, but the law will remain and it will affect the lives of millions.
a rămâne (és: a ține, a trăi, a prelungi, a stărui)
Aceasta este, evident, o tendință durabilă și va rămâne astfel.
It is evidently a lasting trend and will remain so.
Când navigaţi cu mai multe taste, ledul rămâne aprins până la oprirea ultimei acţiuni de navigare.
When you cruise with multiple keys, the LED remains on until the last cruising action is stopped.
După cum au arătat evenimentele din ultimele săptămâni, Pakistan rămâne un focar al terorismului și extremismului.
As events in the last few weeks have shown, Pakistan remains a hotbed of terrorism and extremism.
a rămâne (és: a găzdui, a ședea, a rămâne, a sta)
Este vital să furnizăm stimulente pentru cercetători şi investitori pentru a rămâne în Europa.
It is vital that we provide incentives for researchers and investors to stay in Europe.
Nimeni nu poate afirma cu siguranţă că acesta va rămâne acolo, în linişte, pentru următoarele milenii.
None of us can say for sure that it will stay there, calmly for the next millennia.
Sper că respectivul considerent va rămâne, deoarece acesta este potrivit pentru credibilitate și transparență.
I hope that recital will stay, because it is good for credibility and transparency.
a rămâne (és: a lăsa)
Problema rezultatelor tangibile rămâne frecvent fără răspuns.
The question of tangible results is frequently left unanswered.
Dacă subminăm principiile aderării, nu ne mai rămâne niciun principiu.
If we undermine the principles of accession, we have no principles left.
Ce rămâne atunci de realizat pentru Sinergia Mării Negre?
What then, is, left for the Black Sea synergy to achieve?
a rămâne
Supraviețuiește, însă rămâne marcată pe viață.
She survives, but has to live with this for the rest of her life.
În Europa, 16 % dintre cetăţeni trăiesc încă sub pragul sărăciei, iar accesibilitatea alimentelor rămâne o problemă crucială care trebuie rezolvată.
In Europe, 16% of citizens still live below the poverty line, and the accessibility of food remains a key issue to be dealt with.
Dalele dinamice păstrează aplicațiile, persoanele și site-urile web la doar o atingere distanță, pentru a rămâne conectat la lucrurile care contează pentru dvs.
Live tiles keep apps, people, and websites just a touch away, so you stay up to date with the things you care about.

2. "peste noapte"

a rămâne

Példamondatok a(z) "a rămâne" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianAbsenţa democraţiei în cadrul UE rămâne neschimbată după Tratatul de la Lisabona.
The lack of democracy within the EU remains unchanged after the Treaty of Lisbon.
RomanianV-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
RomanianÎmbunătăţirea calităţii aerului ambient rămâne o provocare majoră de soluţionat.
Improving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
RomanianSectorul pescuitului din Mauritania rămâne la un nivel incipient de dezvoltare.
The fishing sector in Mauritania remains at a very incipient level of development.
RomanianTrebuie să garantaţi că acest stoc gestionat în comun va rămâne sănătos în viitor.
You must ensure that this jointly managed stock remains healthy in the future.
RomanianStrategia de inovare a Comisiei este clară, dar această chestiune rămâne deschisă.
The Commission's innovation strategy is clear, but this question remains open.
RomanianCu toate acestea, drumul care mai rămâne de parcurs este nu lung, ci extrem de lung.
The road still to be travelled is, however, not just long, but extremely long.
RomanianÎn ochii multor oameni, UE rămâne o entitate foarte obscură şi monolitică.
In the eyes of many people, the EU remains a very obscure and monolithic entity.
RomanianAceastă propunere de directivă rămâne totuşi un subiect sensibil şi controversat.
This proposal for a directive remains, however, a delicate and controversial subject.
RomanianDle preşedinte, Nicaragua rămâne una dintre cele mai sărace ţări din America.
Mr President, Nicaragua remains one of the poorest countries in the Americas.
RomanianSuntem foarte mândri şi mulţumiţi că am aderat la zona euro şi vom rămâne aici.
We are very proud and glad that we joined the euro, and we will be staying.
RomanianNu putem rămâne atât de ezitanți la ideea de a face din Europa protectoarea femeilor.
We must stop being so nervous of the idea of making Europe the protector of women.
RomanianUE rămâne cel mai mare furnizor de asistență pentru dezvoltare pentru Zimbabwe.
The EU remains the largest provider of development assistance to Zimbabwe.
RomanianÎn prezent, piaţa unică rămâne, mai mult ca niciodată, principalul nostru atu.
Today, a stronger single market remains more than ever our greatest asset.
RomanianCu toate acestea, mai rămâne o gamă largă de aspecte care necesită o atenție specială.
However, there is still a wide range of matters that require particular attention.
RomanianBCE este și va rămâne un bastion de apărare a uniunii monetare și a euro.
The ECB is and remains a bulwark in defence of the monetary union and the euro.
RomanianCu toate acestea, la urma urmei, principala responsabilitate rămâne la nivel național.
At the end of the day, however, the main responsibility remains at national level.
RomanianTotuși, Croația rămâne una dintre principalele rute prin care se introduc droguri în UE.
However, Croatia remains one of the main routes for trafficking drugs to the EU.
RomanianGhidul rămâne actualizat prin descărcarea automată a informațiilor de pe Internet.
The Guide stays up to date by automatically downloading information from the Internet.
RomanianStatele membre au convenit că aceasta rămâne la începutul listei noastre de provocări.
Member States agreed that this remains right at the top of our list of challenges.