RO a păstra
volume_up
{ige}

a păstra (és: a ține, afirma, a reține, a susţine)
Într-o Europă liberă, oricine trebuie să aibă libertatea de a-şi păstra propriile convingeri.
In a free Europe, everyone must have the freedom to hold their own convictions.
Trebuie să avem posibilitatea de a ne păstra cei mai buni cercetători și inovatori.
We need to be able to hold on to our best researchers and innovators.
Utilizați „celulele goale” pentru a păstra temporar cărțile.
Use the "free cells" to hold cards temporarily.
a păstra (és: a ține, a reține, a urma, a păzi)
Nu putem păstra tăcerea şi solicităm o reinstaurare a ordinii constituţionale.
We cannot keep silent and we are calling for a return to constitutional order.
O instalare de upgrade a Windows 7 vă va păstra fișierele, programele și setările.
An upgrade installation of Windows 7 will keep your files, programs, and settings in place.
Pentru a păstra și a partaja în continuare fișiere în cloud, încercați SkyDrive.
To keep and share files in the cloud moving forward, try SkyDrive.
Pentru a păstra încrederea consumatorilor, este nevoie de transparență.
Transparency is needed to maintain consumer confidence.
Doar cu ajutorul noii tehnologii ne vom putea păstra modul de viaţă.
Only new technology can enable us to maintain our way of life.
Acesta este modul în care putem păstra o poziţie de lider în industria automobilelor din lume.
This is the way in which we can maintain a leading position in the automobile industry in the world.
Au nevoie de sprijin internațional pentru a-și păstra cultura și identitatea.
They need international support to preserve their culture and identity.
Cel mai bun mod de a păstra și de a promova stabilitatea rămâne dialogul.
The best way to preserve and promote stability remains dialogue.
Minorităţile adaugă valoare unei naţiuni atâta timp cât îşi pot păstra valorile culturale.
Minorities add value to a nation as long as they can preserve their cultural values.
Își va păstra această țară pacea sau se va scufunda într-un alt război?
Will the country remain at peace or will it sink into another war?
Reafirmăm dreptul acestora de a se apăra şi de a-şi păstra identitatea.
We reassert their right to defend themselves and to remain themselves.
Vom păstra oare tăcerea şi nu vom da nici o replică?
Are we going to remain silent and not answer?
Toţi trebuie să adoptăm măsuri pentru a păstra locurile de muncă din ţările noastre de origine.
We must all take steps to retain jobs in our home countries.
Parlamentul European a luptat pentru a-şi păstra rolul şi va juca acest rol mai ferm în viitor.
The European Parliament has fought to retain its role and will perform its role more forcefully in future.
That way we can retain control.
a păstra
Ștergeți alte înregistrări pentru serial sau creșteți limita numărului de înregistrări care se pot păstra pentru un serial.
Either delete other recordings for the series or increase the limit of how many recordings can be kept for a series.
a păstra (és: a păzi, a străjui, a apăra)
a păstra (és: a reține, a opri)
a păstra (és: a reține, a opri)

Példamondatok a(z) "a păstra" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

RomanianConfruntaţi cu toate aceste probleme globale, nu ne putem păstra poziţia actuală.
Faced with all these global problems, we cannot stand where we are.
RomanianŞi noi sperăm că vom păstra în permanenţă legătura cu preşedinţia.
We also count on constant discussion and keeping in contact with the Presidency.
RomanianPrin urmare, la conferinţa de la Nagoya, trebuie să luptăm pentru a o păstra.
Therefore, we must fight to conserve it at the conference in Nagoya.
RomanianEgipt, Rusia și China sunt exemple bune de "discreție politică” sau în a păstra "tăcerea”.
Egypt, Russia and China are good examples of 'political discretion' or keeping 'silent'.
RomanianCredeți-mă, ele nu reprezintă o garanție că dvs. vă veți păstra funcția.
They are not a guarantee for you to stay in your job, I promise you.
RomanianDacă reinstalați un sistem de operare mai vechi, fișierele și setările de program nu se vor păstra.
If you reinstall your old operating system, your files and program settings won't be preserved.
RomanianUn astfel de venit trebuie reinvestit în sistemul de transport, cu scopul de a păstra costurile externe la un nivel scăzut.
Such revenue must be reinvested in the transport system with the aim of keeping external costs down.
RomanianO politică de opoziţie faţă de automobile nu poate fi solicitată în acelaşi timp cu solicitarea de a păstra deschise fabricile de automobile.
One cannot demand an anti-car policy whilst also demanding that car plants be left open.
RomanianScopul era acela de a păstra echilibrul.
This was about keeping things in proportion.
RomanianArticolul 15 oferă unor state membre opţiunea de a păstra standarde mai stricte, spre exemplu în Ţările de Jos.
Article 15 gives some Member States the option of retaining stricter standards, as is the case, for example, in the Netherlands.
RomanianNu aveţi dreptul de a păstra tăcerea.
RomanianFotografia de profil a persoanei respective se va păstra în partea superioară a listei de persoane de contact, pe pagina de pornire a aplicației Persoane.
That person's profile picture will stay at the top of your contact list on the home page of People.
RomanianDe asemenea, este dificil să ne dăm seama dacă se va păstra modelul clasic al preşedinţiilor naţionale, cel a dat tonul politicii UE.
It is also difficult to see whether the classic model of national presidencies, which set the tone of EU policy, will be retained.
RomanianMinunatele regiuni ale Europei îşi pot păstra aceste însuşiri deosebite, dar trebuie să se poată baza pe protecţia Uniunii Europene.
Only Europe's wonderful regions can safeguard that specialness and they must be able to rely on the protection of the European Union.
RomanianCu toate acestea, nu trebuie niciodată să ne pierdem speranţa şi Uniunea pentru Mediterana poate doar să ne ajute în a păstra această speranţă vie.
Nevertheless, hope must never be given up and the Union for the Mediterranean can only be of help in keeping such hope alive.
RomanianMajoritatea celor din Comisia pentru bugete consideră totuşi că nu putem păstra acelaşi procent şi în 2011, deoarece realitatea s-a schimbat.
The majority in the Committee on Budgets believe, however, that that cannot apply to the same degree to 2011, as the reality has changed.
RomanianAceasta îmi oferă sprijin şi sfaturi valoroase, respectându-mi în acelaşi timp pe deplin datoria, în calitate de Ombudsman, de a-mi păstra imparţialitatea şi independenţa.
It offers me valuable support and advice whilst fully respecting my duty, as Ombudsman, of impartiality and independence.
RomanianÎn primul rând, salut angajamentul acestui raport de a păstra cel puţin PAC şi fondurile de coeziune la nivelurile actuale în următoarea perspectivă.
Firstly, I welcome the commitment in the report to at least maintaining the CAP and cohesion funding at present levels in the next perspective.
RomanianPrin urmare, am putea modifica "non-fire” în "no fire”, mai degrabă decât "cease-fire”, deoarece astfel s-ar păstra textul oficial redactat de copreşedinţi?
So, could we change the 'non-fire' to 'no-fire' rather than the word 'cease-fire', as this would reflect the official text of the Co-Chairs?
RomanianAceasta înseamnă că se pot păstra reparaţii precum dreptul de a respinge bunuri care prezintă defecte în Marea Britanie şi normele în materie de garantie des vices cachés în Franţa.
This means that remedies such as the right to reject in the UK or the garantie des vices cachés in France could be maintained.