magyar-angol fordítás erre a szóra: végtelen

HU

"végtelen" angol fordítás

HU végtelen
volume_up
{melléknév}

Végtelen unalom, néhány pillanatnyi szívszorító rémülettel megspékelve... aztán megint a végtelen unalom.
Seemingly endless boredom, instants of blinding terror... endless boredom again.
Végtelen árkok, oltatlan mésszel leöntött hullák, földet túrni készülő buldózerek.
Endless trenches, quicklime- covered corpses, bulldozers poised to fill in dirt.
Testetlen hangok visszhangzanak, mintha hosszú, végtelen folyosóról hallaná őket.
Disembodied voices echoing up to him as if along an endless, cloudy hallway.
végtelen
Végtelen szakértelemmel fogott a földlakó bilincszárának felnyitásához.
With infinite skill, he began to pick the lock of the Earthman's gyves.
Kacagás, végtelen értelem, gömbölyded orcák, rózsabimbó száj.
Laughter and infinite intellect and then the round-checked face, the bud mouth.
Végtelen számú majom sohasem tudná legépelni Shakespeare összes műveit.
An infinite number of monkeys could never write the works of Shakespeare.
A csoport tagjai pedig végtelen türelemmel színezték, mint egy óriás kifestőkönyvön csúszó-mászó gyerekek.
Now the Committee was patiently coloring it in, like children crawling over a huge page in a giant's coloring book.
A végtelen, fekete üresség peremén haladtak, amikor a hirtelen felüvöltő vészjelzők tudatták velük: vadásznak rájuk.
They were scouring the edges of a huge black void in space when a blaring alarm told them they were being hunted.
Némelyik alany arról számolt be, mintha nem is egy kis kamrában lett volna, hanem valami hatalmasban, körülötte végtelen lett a tér.
Some subjects reported being certain they were not in a small chamber but a huge one, with endless space around them.
végtelen (és: korlátlan, határtalan)
Végtelen könyvet álmodtam, Határt nem ismerőt, Lapjainak szivárvány-leveleivel elmét kápráztatót.
To Emilian David Armstrong I dreamed a limitless book, A book unbound, Its leaves scattered in fantastic abundance.
A mennyezetre néztem, a leesett állú koponyákra, amelyeknek vak szeme végtelen türelemmel nézett vissza rám.
I looked to the ceiling of this place, the blinded mouthless skulls that looked on all with limitless patience.
A kívülálló számára az óriás föld morzsányi kis darabkája ez, de a katlan aljáról csak a végtelen homok meg az égbolt látszik...
From the outside, this place seemed only a tiny spot of earth, but when you were at the bottom of the hole you could see nothing but limitless sand and sky.
végtelen (és: parttalan)
A lebegés végtelen volt; úgy érezte, mintha egy csodás helyek mellett elsuhanó hajóban ülne.
An unending flux, dissolving structures in her wake, as if she were a passing ship.
Éhes megbánás és bűntudat, végtelen lakoma a lelkéből
Gnawing regret and avid guilt, remorse an unending feast.
Nem jelent eksztázist vagy végtelen kínokat.
It doesn't mean ecstasy or unending pain.

Példamondatok a(z) "végtelen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianÍgy rájött, hogy van itt egy halmaz, amelynek az elemszáma nagyobb, mint végtelen.
So he realized he had a set whose number of elements was larger than infinity.
HungarianVégtelen heteken át nem szólni senkihez mert ha nincs pénzed, nincs barátod sem.
Living alone for weeks on end because when youve no money youve no friends.
HungarianVégtelen gonoszságról, mely uralja az erdőket, és az emberi világ gonosz erőit.
A thing of evil that roams the forests and the dark bowers of man's domain..
HungarianÚgy látta, mintha egy ablak nyílt volna a végtelen messzeségben, benne egy szürke arc.
She thought that she could see a window, as far away as it was, and a gray face.
Hungarianx és végtelen közt kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény kiegészítő értékeit.
Returns complementary values of the Gaussian error integral between x and infinity.
HungarianValahol a messzeségben ott magasodtak a piramisok, azokon túl pedig a végtelen sivatag.
Somewhere far out there lay the pyramids, and then the desert, the open desert.
HungarianA Dahl azonban apró pont csupán abban a végtelen térben, amit Hari fel akart deríteni.
But Dahl was minor on the scale that he wanted to exploresimple, even trivial.
HungarianA végtelen teljesen olyan, mint a semmi: mindegyikük felfoghatatlan.
Infinity is terribly like nothingness - they are both inconceivable to the mind.
HungarianTe ápoltad egyszer Amadeót; be tudsz fogadni ebbe a végtelen jóságodba engem is?
As you once nursed Amadeo, can you extend your great kindness to me?
HungarianAztán Lasher a hátára henteredett, és mesélt a végtelen sötétségről, amelyben tévelygett.
They weren't going to get their hands on it, take it away, lock it up away from her.
HungarianDe nem hallatszott zaj a végtelen sivatagból; se jobbról, se balról.
But no sound came from the great empty reaches of the desert to right and left.
HungarianA hátsó ülésen Megan és Rory már nem tudták, mit csinálhatnának végtelen unalmukban.
In the backseat, Megan and Rory displayed their intense boredom in uncharacteristic ways.
HungarianDe a végtelen hatalmasságodban te megengedheted magadnak, hogy jó legyél.
But, infinitely powerful as you are, you can afford to be long-suffering.
HungarianE háttérre tekintettel most pontot kellene tennünk ennek a végtelen történetnek a végére.
Against this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
HungarianHirtelen végtelen fáradságot, szomorúságot és nyugtalanságot érzett.
She slumped back against her pillows, suddenly ex-hausted, depressed, and worried.
HungarianMeghökkent tisztelet és végtelen megkönnyebbülés váltakozott Florence arcán.
A look of intense relief mingled with awe passed over Florence's face.
HungarianA talaj emelkedni kezdett, a fák ritkultak, és T'sais egy végtelen, sötét területre ért.
The ground rose, the trees thinned, and T'sais come out on an illimitable dark expanse.
HungarianA visszhangok tért nyitottak körülötte, mintha a víz végtelen lett volna.
The echoes opened up space around him, as if the waters went on forever.
HungarianAz adatokat lehet mozgatni, tömöríteni, és akár végtelen mennyiségben másolni.
Data could be moved, compressed, and leaked readily through copies.
HungarianLelkesen éljeneztünk, de csak halk hangfoszlány hallatszott a végtelen tengeren.
We cheered wildly -- a thin ragged sound in that waste of water.