HU

terv {főnév}

volume_up
Ha az A terv nem jön be, egy B terv kell, nem egy újrahasznosított A terv.
If plan A doesn't work, you should have a plan B, not plan A recycled.
A fejében körvonalazódó terv, mint minden jó terv, egyszerű volt.
The plan that started building in his mind was simple, as all good plans were.
Négy lap terveket tartalmazott, A terv, B terv, C terv, D terv jelzettel.
Four of the pages were lettered: PLAN A, PLAN B, PLAN C, PLAN D. The fifth was headed INTRODUCTION.
Az európai terv politikai terv, a béke, a szabadság és a demokrácia megőrzését szavatolja.
The European project is a political project, and a guarantor of peace, freedom and democracy.
Ehhez képest még a Pásztor Terv is lényegtelen aprósággá zsugorodott.
Compared to that, even Project Shepherd was of secondary importance.
Valahol máshol van szükség rá egy fontos terv folytatásához Csak ennyit árulhatok el.
The device was needed elsewhere to continue an important project.
Megnyitja a Lekérdezési terv párbeszédablakot, amelyen új lekérdezést hozhat létre.
Opens the Query Design dialog, where you can create a new query.
Mint láthatjuk, a terv folyamatosan alakul generációkon és tervezői értekezleteken keresztül.
As you can see, a project evolves through a series of generations of design meetings.
Megjeleníti a "Függvény" sort a lekérdezési terv ablakának alsó részében.
Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.
Eddig nem volt sem terv, sem javaslat arra, hogy a Tio legyen a találkozás színhelye.
There's never been any idea or suggestion of using the Tio as the rendezvous.
Van elképzelésünk arról, hogy mennyi finanszírozásra lesz szükség a globális terv végrehajtásához.
We have an idea of how much funding will be needed to implement the global plan.
Végképp kikívánkozott belőle a terv, de csak súgni szabad: közel húzódott Willhez.
Then, unable to keep her idea to herself anymore, she turned to Will; but she had to whisper.
- Glasgow bomba terv, Glasgow bomba terv, itt Szablya három-három India Papa, Alfa Sierra - rádiózta Martin.
Glasgow Bomb Plot, Glasgow Bomb Plot, Sabre Threethree, India Papa, Alpha Sierra, Martin radioed.
Ha mindaz, amit mond, igaz, ez a terv valóban rendkívüli veszélyeket rejt.
`If what he says is true, the plot is of an exceptional danger.
A Hari Seldon elrablására szőtt terv kudarcba fulladt.
The plot to kidnap him is foiled.
terv (és: váz)
terv
Az állatok védelmének nemes célkitűzése nem valósítható meg pénzügyi terv és a magasabb követelmények bevezetésére irányuló anyagi ösztönzők nélkül.
The noble ends of animal protection cannot be achieved without financial layout and without creating material incentives to introduce increased standards.
Az ehhez szükséges pénzt a 2007-2013 közötti pénzügyi terv középtávú felülvizsgálata részeként kell megtalálni.
Money should be found for this purpose as part of the mid-term review of the 2007-2013 Financial Framework.
Úgy vélem, akármi legyen is ez a nagyon komplikált nagy terv, Aaron már betöltötte a küldetését.
I guess whatever this big plan is, this entanglement, Aaron has served his purpose.'
Egymásnak ellentmondó érzéseid lettek volna ezzel a "közös tudattal" kapcsolatban, miután a Seldon-terv betölti valódi rendeltetését.
You have mixed feelings about this overmind that will take over, once the Seldon Plan achieves its real purpose.
Ahhoz, hogy a terv beváljon, kell még lennie thennaninoknak.
There still have to be Thennanin around, if the scheme is to work.
Brys már a gondolatba is beleborzongott, hogy talán létezik egy ilyen terv.
The mere thought that such a scheme might exist worried Brys.
Ezt úgy érheti el, hogy meghosszabbítja a mezőgazdasági hulladékgazdálkodási terv határidejét.
It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.

Példamondatok a(z) "terv" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
It is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
HungarianWil Gearing a helyszínen van, és azt mondja, minden a terv szerint halad, John.
Wil Gearing is in place, and he says everything's going according to plan, John.
HungarianDe egyformán fontos, hogy teljesíteni tudjuk a gazdaságélénkítési terv ígéreteit.
But it is equally important that we should deliver promises of a recovery plan.
HungarianOlaszországot akkor elítélték, azonban megfelelő terv máig nem került benyújtásra.
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Hungarian- Nem tetszett nekem ez a terv, Ding - mondta Clark a nagy konferenciateremben.
Ding, I didn't like your takedown plan, Clark said in the big conference room.
HungarianÖrömmel veszem tudomásul, hogy a területre már elkészült egy földhasználati terv.
I am pleased to note that there now seems to be a land-use plan for that area.
HungarianAzt hiszik, hogy köztük van a tégla, valaki a Pandora-terv munkatársai között!
They're blaming the leak on one of their own, on someone from Project Pandora.
HungarianTegyen kerülőt a túlélők felé, aztán a terv szerint siessen tovább a Streakerhez?
Should she make a detour around the refugees, and hurry toward Streaker as planned?
HungarianEz az örökbefogadási terv, ha megtudta, lehetett az utolsó csepp a pohárban.
This adoption scheme, if he got wise to it, may just have put the lid on things.
HungarianA stratégiai energiatechnológiai terv pont ehhez a célhoz kíván hozzájárulni.
The Strategic Energy Technology Plan aims to contribute to precisely this goal.
HungarianTudom most már, hogy Belbo halott, és igaz a Terv, hiszen a Torony is igaz.
Now I know that Belbo is dead, and the Plan is real, because the Tower is real.
HungarianFeltehetőleg maximum negyven, minimum harminc perc elég ahhoz, hogy a terv működjön.
Probably forty minutes on the outside, thirty on the inside to make the plan work.
HungarianMost pedig rátérnék a második pontra, amely a vitánk tárgyát képező SET-terv.
I shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
HungarianEz egy gazdasági fellendülési terv, amely után a jövő adófizetői fognak fizetni.
It is an economic recovery plan that will have to be paid for by tomorrow's taxpayers.
HungarianAz Európai Tanács által elfogadott gazdasági fellendülési terv nem kielégítő.
The economic recovery plan adopted by the European Council is unsatisfactory.
HungarianA terv természetesen elbukott, és a fantáziaszülte monetáris rendszerük összeomlott.
Well, of course, the plan was flawed and their fanciful monetary scheme collapsed.
HungarianA terv a jelenlegi kötelezettségvállalásunkra épül, és számos prioritást határoz meg.
The plan is based on our current commitment and lays down a number of priorities.
HungarianRawlie is része volt a tervének a terv azon darabjának, amelyet végre fölfogott.
Rawlie was a part of his plan - a part of it which he at least understood.
HungarianKérem egy európai terv azonnali megalkotását az atomenergia teljes mellőzésére.
I call for the immediate implementation of a European plan to phase out nuclear power.
HungarianHanem a terv megvalósítása korántsem ment olyan simán, mint ahogy elképzelte.
If they did not get him out at once, the situation would get completely out of hand.