HU

teljes {melléknév}

volume_up
A politikai reform és a koppenhágai kritériumok teljesítése teljes prioritást élvez.
Political reform and meeting the Copenhagen criteria are absolute priorities.
Azonnali, teljes csend váltotta fel a hangzavart, és ugyanolyan abszolút sötétség.
She was plunged into a sudden and absolute silence, and a darkness just as sudden, just as absolute.
Ez teljes benyújtott formájában jogilag egyértelműen nem állja meg a helyét.
It is certainly not legally tenable in the absolute form in which it is presented.
Mindezek a területek megérdemlik teljes figyelmünket és egy hatékony megoldást.
All these areas deserve our full attention and an effective solution.
Ehelyett én a terrorizmusellenes törvények teljes felülvizsgálatát javasolnám.
Instead I call for a complete review of all these anti-terrorism laws.
Nemsokára új csodákkal és meglepetésekkel teljes nap virrad rájuk.
Not long after that a new day would begin, with all its surprises and wonders.
Egyértelmű volt, hogy azonnali és teljes engedelmességet vártak Simontól.
It was clear they had expected only instant and complete obedience from Simon.
Az egyértelmű célok és azok teljes, nyílt megvitatása bizalmat teremt.
Having clear objectives and discussing them fully and openly create trust.
Kristálytiszta, higgadt hangocska, teljes öntudat.
Her little voice was perfectly clear and low, her expression confident.
'Colonia parziaria'- típusú teljes gazdaságok és elkülönült földparcellák[6].
Colonia parziaria - of complete holdings and of individual parcels of land (1).
Kijelentem, hogy az e számlán megadott információ teljes, és megfelel a valóságnak."
I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
Ezenkívül teljes hiány volt mindenféle rendű és rangú hadianyagból.
And beyond this there was the complete lack of war materials of every description.
A teszt kifogástalannak mutatta, így a teljes mennyiséget leszállították.
Tests proved it was perfectly in order, and the entire consignment was shipped.
Ugyanakkor a városokat és azok teljes infrastruktúráját emberek építik.
However, the fact is that cities and their entire infrastructure are built by people.
A rendőrségi épülettömb teljes felső szintjét a kutatólaboratórium foglalta el.
The entire top floor of the Guild building was devoted to laboratory research.
Más szóval a teljes körű integrációhoz teljes körű kiigazításra van szükség.
In other words, full adaptation is required for full integration.
Közlünk egy teljes oldalnyi hirdetést az újságban, és leadunk egy teljes műsort.
We'll get full news coverage and do a full broadcast.
Tökéletesen legitim, hogy polgáraikat teljes jogú európai polgároknak tekintsük.
It is perfectly legitimate for their citizens to be seen as full European citizens.
De magának nincs teljes körű emlékezetkiesése, és ezért hálásak lehetünk.
But you don't have global amnesia, and that's something to be thankful for.
A világgazdaságnak teljes körű megújulásra van szüksége, a kulcsszó pedig az átláthatóság.
The global economy is in need of complete renovation and the keyword is transparency.
A globális haladásban való teljes körű részvételre egy jövőkép ad felhatalmazást az embereknek.
It is a future that empowers people to be full participants in global progress.
Mindez ennek megfelelően hatást gyakorolt a teljes közösségi iparág nyereségességére.
The overall Community industry's profitability was affected accordingly.
Ezért ezeket a kérdéseket teljes összefüggésükben is vizsgálni kellene.
This is why these issues should be investigated in their overall context.
Ez kihat a teljes piaci helyzetre és a nyersanyagok elérhetőségre egyaránt.
This affects the overall market situation, and the availability of raw materials.
Elméletben teljes volt az egyenlőség, és ettől a gyakorlat sem állt távol.
In theory it was perfect equality, and even in practice it was not far from it.
De még helyesebb, ha azt mondjuk: csak a szellem képes teljes elragadtatásra.
But we may even say more: the mind alone is capable of perfect rapture.
Most teljes magabiztossággal gondolt a Londoni örömökre.
He thought with perfect confidence of London Pleasures now.
A kezét Gordonnak feszítette, és teljes erőből ellökte.
It looked dead and empty, nothing growing under the naked trees.
Nálunk, Görögországban polgárháború is volt, ami négy teljes évig tartott, és sok halálos áldozattal járt.
In Greece we had a civil war which lasted a full four years and left many dead.
Egy férfi lépett be sietve, aztán megtorpant, és nyugodtan, teljes hidegvérrel nézett végig rajtunk.
A man stepped through it briskly and stopped dead, staring at us quietly, with complete composure.
A tanulmány a digitális tartalmakkal való kalózkodás teljes körű elemzését is tartalmazza.
It also contains an exhaustive analysis of the piracy of digital contents.
A Prunus domestica nagy gyümölcsű fajtáinak nem teljes igényű felsorolása" 2.
Non-exhaustive list of large-fruited varieties of Prunus domestica 2.
Ugyanakkor természetesen nem állíthatjuk, hogy teljes körű listát készítettünk volna, sőt, elég kockázatos is lenne azt állítani, hogy bármely ilyen lista teljes körű lehet.
At the same time, of course, we cannot claim to have produced an exhaustive list, and indeed it would have been risky to claim that any such list was exhaustive.
Ez még nem jelent teljes demokráciát, de mindenképpen egy elmozdulást jelent a múlttól.
This does not mean full-blown democracy but is certainly a departure from the past.
Van egy teljes felfújt zenekar az épület belsejében.
There is a full-blown orchestra living inside the building.
A B terv teljes valójában először 1998-ban jelent meg -- a Digital Millennium Copyright Act formájában.
Plan B appeared in its first full-blown form in 1998 -- something called the Digital Millennium Copyright Act.
Ebben az értelemben ez szerves részét képezi a keretprogram teljes végrehajtásának.
In this sense, it is an integral part of the whole implementation of the Framework Programme.
Teljes mértékben támogatom az azon tervre irányuló felhívást, hogy az emberi jogok a tanterv szerves részévé váljanak.
I fully support the call for a plan to make human rights an integral part of the school curriculum.
Az emberiség ellen 1941-ben elkövetett bűnök teljes megismerésének közös európai történelmünk szerves részévé kell válnia.
The full knowledge of the 1941 crimes against humanity should become an integral part of our common European history.
teljes (és: tiszta)
volume_up
mere {mn} [elav.]
Az ütközet teljes arányaiban kibontakozott: már nemcsak az előőrsök csatároztak.
Because it was a full-scale action: no mere squabbling of outposts.
Ily módon Portugália teljes mértékben az EU vezető hatalmainak védnöksége alá kerül.
It will transform Portugal into a mere protectorate of the great powers of the EU.
A tündérnő teljes magasságában kihúzta magát, és összefonta karjait.
She had dwindled to a mere patch of pale light, not unlike a spot of moonlight.

Példamondatok a(z) "teljes" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianKétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
And indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
HungarianCsak teljes elkeseredésemmel magyarázható; hogy úgy kezdtem a mondókámat, ahogy.
It was, I think, sheer desperation that led me to attack with the phrase I did.
HungarianEz tehát teljes mértékben Kuba és az Egyesült Államok közötti kétoldalú kérdés.
Therefore, it is an entirely bilateral issue between Cuba and the United States.
HungarianMost, hogy teljes a riadó, semmilyen pénzzel nem lehet az őröket megvesztegetni.
With a full alert on, the bribes Kham had paid wouldn't keep the guards bought.
HungarianNem praktizálhat többet,...és a törvény teljes szigorával fellépünk maga ellen!
You'll be stripped of your license and prosecuted to the full extent of the law.
HungarianAz európai uniós intézmények és más szervek emblémáinak és logóinak teljes listája
Complete list of emblems and logos of the European institutions and other bodies
HungarianAz Atya nem válaszolt azonnal, aztán öklével teljes erőből az asztalra csapott.
There was a pause, then Father brought down his fist with a crash on the table.
HungarianAzon kezdtek el vitatkozni, hogy valójában micsoda is az a teljes napfogyatkozás.
Initially they were trying to explain just what a total eclipse was and wasn't.
HungarianVégül is csak a forradalom kezdetének voltunk tanúi, nem a teljes forradalomnak.
But, after all, it was only the beginning of a revolution, not the complete thing.
HungarianRemélem, ha én képviselem a vádat, megkapom az ezzel járó teljes felhatalmazást.
I trust if I'm to prosecute this case, I'll get the authority which comes with it.
HungarianEz akkor volt, amikor a pestis teljes erővel átcsapott a keleti egyházközségekre.
This was at that time when the plague was fully come into the eastern parishes.
HungarianAz elénk terjesztett javaslat nagyon is időszerű, és teljes támogatásomat érdemli.
What we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
HungarianMessze vagyunk mind a teljes foglalkoztatástól, mind a tudásalapú társadalomtól.
We are far away from achieving both full employment and a knowledge-based society.
HungarianTörés beszúrása után a teljes bekezdés a következő oldalra vagy hasábba kerül.
Shifts the entire paragraph to the next page or column after a break is inserted.
HungarianDe először azt mondanám el, hogy teljes fejetlenség uralkodott az ültetvényen.
I should say first, however, that the plantation was in a state of pandemonium.
HungarianÚgy érzem, hogy most teljes mértékben helyénvaló ennek a tárgynak a megvitatása.
I feel that it is now absolutely appropriate for this matter to be discussed.
Hungarian. - (PL) Teljes mértékben támogatom kollégám, Paasilinna úr jelentését.
in writing. - (PL) I entirely support the report by my colleague Mr Paasilinna.
HungarianEzzel kapcsolatban teljes mértékben osztom Kadenbach asszony és mások értékelését.
In this connection, I absolutely share the appraisal of Mrs Kadenbach and others.
HungarianTökéletesen legitim, hogy polgáraikat teljes jogú európai polgároknak tekintsük.
It is perfectly legitimate for their citizens to be seen as full European citizens.
HungarianBármi mást sugallni azonban csak az Európai Unióhoz való teljes fixáció lenne.
To suggest anything else would indicate a total fixation on the European Union.