HU tart
volume_up
{ige}

1. általános

What sort of timetable do you consider to be realistic?
What priorities do you consider important?
Nekem azonban még valami nyomja a szívemet: valami, amit a mi képviselőcsoportunk rendkívül sajnálatosnak tart.
I do have one more thing to get off my chest, however: something that our group considers extremely regrettable.
Ezen a héten az Európai Energia Fórum megbeszéléseket tart az OPEC-kel.
This week, the European Energy Forum will hold discussions with OPEC.
Biztos úr, tudom, hogy a biológiai sokféleség olyasmi, amit ön értékesnek tart.
Commissioner, I know that biodiversity is something you hold dear.
A brit kormány azonban, szégyenletes módon, visszatáncolt ígéretétől, hogy népszavazást tart.
But the British Government has shamefully reneged on its manifesto pledge to hold one.
tart (és: gondoz, kezel, megtart, eltart)
Ahhoz képest, hogy gyűlöli a mutánsokat, különös társakat tart maga mellett.
For someone who hates mutants, you certainly keep some strange company.
Engem nem tart rabsorban egy veszett polyák a tulajdon házamban!
That crazy Polish woman isn't going to keep me prisoner in my own house.
Pam, Beaumanor tart másolatot mindenről, amit nekünk küldenek?
Pam, does Beaumanor keep copies of everything they send us?
tart (és: eltűr, elvisel, szül, visel)
Ott a telihold utáni második nap Lovasvég Ura mustrát tart mindenkin, aki fegyverfogható.
There the Lord of the Mark would hold an assembly of all that could bear arms, on the second day after the full moon.
to bear sway over sb
Krisztus előtt 3000 óta művelik, és a művelése most is tart.
If the Commission would like to come and look at my farm, it has been farmed for 3 000 years before Christ was born, and continues to be farmed.
Erősen megkönnyebbültem, látva, hogy Sejanus még mindig érdemesnek tart a barátkozásra, de nem értettem, hogy mit akart a fogadással.
I felt much relieved that Sejanus thought me still worth cultivating, but I couldn't make sense of what he told me.
Egy élet, amely talán századok óta tart.
`A lifetime that might have endured for centuries.
Egyébként nem azt mondom, hogy szándékosan tették ezt, de tulajdonképpen az elhalasztás határozatlan ideig tart.
I am not saying, incidentally, that they have done so deliberately, but to all intents and purposes the postponement will endure indefinitely.
Öten vagyunk, és kiszámítottuk, hogy ha mérsékelten adagoljuk az ennivalót, akkor sem tart sokkal tovább három hónapnál.
There are five of us and we reckon that on a reasonable scale of rationing we've got food for just over three months.'
Úgy számítottam, hogy öt napig tart majd az út.
And I reckoned that it would take us about five days.
to reckon sth as
Harrison felelősségtudó, és téged nagyon sokra tart.
Harrison is a responsible young man and we know he holds you in high regard.
Franciaország és Belgium hasonló szabályozást tart érvényben Romániával és Bulgáriával szemben.
France and Belgium are applying a similar regulation with regard to Romania and Bulgaria.
A Bizottság nem tart az átláthatóságtól, ha arról van szó, hogy a rendszerproblémák miben rejlenek.
The Commission is not shy regarding transparency as to where the systemic problems lie.
A program, amely 2009. január 1-jétől 2013. december 31-ig tart, 55 millió eurós költségvetéssel bír.
The programme, which is to run from 1 January 2009 until 31 December 2013, has a budget of EUR 55 million.
Booker elmagyarázza, hogy Marvin Shankle szigorú fegyelmet tart a cégnél.
Booker explains that Marvin Shankle runs a tight ship.
Trevor emlékére az ivászat a szokásos öt óra helyett már négykor megkezdődik, és éjfélig tart majd.
In memory of Trevor, the five o'clock happy hour would begin at four, and run until midnight.
Egy széles síkság valójában kevés vadászt tart el.
A great plain could support very few hunters, really.
Ebben az értelemben bízom abban, hogy az Önök döntése elé tárt kompromisszum is ilyen sikeres lesz, és számítok az Önök támogatására.
In that sense, I am confident that the compromise before you will also be a success, and I count on your support.
Két lényeges pont van, amelyeket az Európai Parlament kulcsfontosságúnak tart, és valamennyi képviselőcsoport támogat.
There are two essential points that the European Parliament considers as key and that all the political groups support.
Annyit adjál csupán, amennyi életben tart mondta a cserepes száj.
Still alive, Brother Andrei, give me only what will sustain me, said the cracked lips.
What is sustaining you?
Megteheti most az EU, hogy stratégiai kapcsolatot tart fenn egy ennyire instabil országgal, különös tekintettel a kereskedelem és a segélyek terén adott nagyvonalú engedményeinkre?
Can the EU now sustain a strategic relationship with a country so unstable and particularly given our generous concessions over trade and aid?
tart (és: fog, eltűr, elvisel, elfogad)
Az átváltozás minden állomása szertartásokat követel, s évekig tart.
Each stage of the transformation requires rituals that take years to perform.
Ez elvileg kivitelezhet, viszont egy örökkévalóságig tart; minimum négy hétig.
It was possible, but it would take forever; a month.
A kiemelési művelet várhatóan három hónapig tart.
These removal operations are expected to take approximately three months.
tart (és: halad, ellát, gondoz, vár)
Tény, hogy a pénzügyi világ az euró-dollár duopólium felé tart.
In fact, the financial world is tending towards a euro/dollar duopoly.

2. "vmit"

tart (és: eltűr, elvisel, szül, visel)
Ott a telihold utáni második nap Lovasvég Ura mustrát tart mindenkin, aki fegyverfogható.
There the Lord of the Mark would hold an assembly of all that could bear arms, on the second day after the full moon.
to bear sway over sb
Krisztus előtt 3000 óta művelik, és a művelése most is tart.
If the Commission would like to come and look at my farm, it has been farmed for 3 000 years before Christ was born, and continues to be farmed.

3. "előadást"

Megakadályozták a kirakodását Durbanban, de a jelentések szerint Angola felé tart, hogy eljuttassa azokat a fegyvereket, hogy azokkal ártsanak a zimbabwei népnek.
It was prevented from unloading in Durban, but there are reports of it heading to Angola to deliver those weapons to be used to harm the people of Zimbabwe.

Szinonimák (angolul) a(z) tart szóra:

tart

Példamondatok a(z) "tart" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianA Stennis kiküldött egy madarat, hogy nézze meg, és egy teknő is tart arrafelé.
Stennis has launched a bird to check it out, and a 'can's heading up there, too.
HungarianMeg akartam kerülni, aztán észrevettem, hogy felemelt jobb kezében kulcsot tart.
I started to go around him, then I noticed that his lifted right hand held a key.
HungarianEz körülbelül öt mérföldig tart, amikor is visszatesszük a lábunkat a pedálra.
They last for about five miles, in which case we put our foot back on the pedal.
HungarianAmit most látunk, uram, az a csillagfelszín egy levált darabja, és felénk tart.
What we're seeing is a huge chunk of the star surface blown away, heading for us.
HungarianNekik egy gépesített hadosztályuk van a hadszíntéren, és négy másik is oda tart.
They have one motor-rifle division in theater and four more heading up there.
HungarianBennünket, táltosokat, tárt karokkal fogad be az egyházba Krisztus és Kolumba atya.
We, the Taltos, had been welcomed into the church by Christ and Father Columba.
HungarianA bál egészen hajnalig tart majd mondta a szemközti asszony az asztaltársának.
The ball will last till dawn, said the woman opposite to her female companion.
HungarianHa abba az irányba tart, az útról látni fogja a kiégett gazdasági épületeket.
If you head that way, you can just make out the burned farmhouse from the road.
HungarianA válsággal való küzdelem rengeteg erőfeszítésbe került, és ez a folyamat még tart.
Tackling the crisis has cost a great deal of effort and this is still continuing.
HungarianAzért jött, hogy megbizonyosodjon, hogy az adófizetők pénze kényelmesen tart?
Have you come back to ensure the taxpayers' dollars are keeping me comfortable?
Hungarian- Délután pedig a királyné fogadást tart, amin mi is részt veszünk, ahogy az illendő.
In the afternoon the queen holds court and we will all attend her, as is proper.
HungarianOlyan vagy mint egy ellenszer, mely alkohollal összekeveredve egyensúlyban tart.
You're like an antidote that mixes with the liquor and keeps me in balance.
Hungarian. - (SV) Az USA 48 éve tart fenn kereskedelmi embargót Kubával szemben.
in writing. - (SV) The USA has had a trade embargo against Cuba for 48 years.
HungarianCipruson még mindig tart a török katonai megszállás, a nemzetközi jog ellenére.
Cyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
HungarianMásrészt ez a téma fokozott érdeklődésre tart számot két alapvető ok miatt.
On the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
HungarianAzt reméltem próbálta megkörnyékezni Holmes , hogy velünk tart egy baráti vacsorára.
I had hoped, suggested Holmes, that you would have joined us in a friendly supper.
HungarianNos folytatta az igazgató , nem tudjuk, milyen hosszan tart ez a szükségállapot.
Now, resumed the governor, we dont know how long this emergency will last.
HungarianÉn nem vagyok egyedül, nem csak a név és az a részem, amelyre a család igényt tart.
I mean me, all of me, not merely the name and the part that the family wants.
HungarianSzomorú azt látni, hogy az Opel/Vauxhall-csoport üzembezárásokat tart szükségesnek.
It is sad to see that the Opel/Vauxhall group deems plant closures necessary.
HungarianMiért tart ennyi ideig, hogy a tunéziai kormány válaszoljon az ENSZ jelentésére?
Why is the Tunisian Government taking so long to respond to the UN report?