magyar-angol fordítás erre a szóra: törekszik

HU

"törekszik" angol fordítás

HU törekszik
volume_up
{ige}

1. általános

törekszik (és: vágyik, vágyakozik)
. - (PT) Teljesen érthető, hogy Törökország politikai, gazdasági és kulturális elitje törekszik az uniós tagság elérésére.
. - (PT) It is perfectly understandable that the political, economic and cultural elites of Turkey aspire to EU membership.
Mostanra azonban olyan európai eszményképet testesít meg, amelynek elérésére valamennyi érintett törekszik, a szociális partnereket is beleértve.
But now it represents a European ideal aspired to by all players, including the social partners.
Törökország egyértelműen nem európai országként határozható meg, nem része az európai szomszédságpolitikának, de EU-tagságra törekszik.
Turkey is clearly identifiable as a non-European country, is not part of the European Neighbourhood Policy, but it does aspire to membership of the EU.
törekszik (és: igyekszik)
törekszik (és: reklámoz, siettet, kiterjeszt, meglök)
Mindazonáltal a Bizottság továbbra is kielégítő eredményre törekszik.
Nonetheless, the Commission continues to push for a satisfactory outcome.
Push him, bets are off.
Szeretném még megemlíteni Szerbiát, amely nagyon törekszik arra, hogy az Európai Unió tagjává váljon.
Then there is Serbia, which is pushing very hard to become a part of the European Union.
törekszik (és: igyekszik, küzd, verseng)
Tudom, ez az, aminek elérésére az új Bizottság törekszik majd velünk együtt.
That is, I know, what the new Commission is going to strive to achieve with us.
A Bizottság mindig arra törekszik, hogy szorosan együttműködjön az ombudsmannal.
The Commission always strives to cooperate closely with the Ombudsman.
Mit mondjunk Ciprusról, amely mindenáron egységre törekszik?
What shall we say about Cyprus, which is striving for unity at all costs?

2. "vire"

törekszik
volume_up
to aim {i.} (to)
Ön kijelentette, hogy a tagságot célzó tárgyalásokra törekszik Törökországgal.
You have revealed that you are seeking negotiations with Turkey with the aim of membership.
Mind az Európa 2020 stratégia, mind pedig a kohéziós politika ugyanannak a célnak az elérésére törekszik.
Both the Europe 2020 strategy and Cohesion policy aim to achieve the same goal.
Sajnos az állásfoglalási indítvány éppen erre törekszik.
Regrettably, that is what the motion for a resolution aims to achieve.

Példamondatok a(z) "törekszik" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianAz eddig elért haladásra hivatkozik, és gyors csatlakozási folyamatra törekszik.
It refers to the progress that has been made and seeks a swift accession process.
HungarianFeltételezem, hogy az Unió, az új biztossal együtt, továbbra is erre törekszik.
I assume that the Union, with the new Commissioner, will continue to have this.
HungarianA nemzetközi közösség egységesen törekszik arra, hogy kielégítő megoldást találjon.
The international community is united in the search for a satisfactory solution.
HungarianTudjuk, hogy a szíve kellőképpen a helyén van, és hogy erre keményen törekszik.
We know that his heart is in the right place and that he is striving hard for this.
HungarianEz a jelentés az üzleti tevékenység fokozottabb uniós szabályozására is törekszik.
This report also seeks greater regulation of business by the European Union.
HungarianAnnak végrehajtására törekszik, amit az Európai Bíróság számos döntésben előírt.
It seeks to implement what the European Court of Justice has laid down in many rulings.
HungarianA Bizottság annyira megfontolt, hogy még csak véletlenül sem törekszik erre.
The Commission would be well advised not even to appear to be attempting to do this.
HungarianVégül, megszavaztam a 107. módosítást, amely a kötelező lepárlás megtartására törekszik.
Finally, I voted for Amendment 107, seeking to maintain compulsory distillation.
HungarianElégedetlen vagyok a helyzettel, és a Bizottság a helyzet megfordítására törekszik.
I am not happy with the situation and the Commission intends to reverse it.
HungarianMindkét országban egy pénzcsoport törekszik az olajkoncesszió elnyerésére.
In both countries a group of financiers are anxious to obtain the oil concessions.
HungarianSzámos tüntető nem a demokráciára törekszik, hanem a sária bevezetésére.
Many of the protesters are seeking, not democracy, but the imposition of sharia.
HungarianKína továbbra is a tibeti kulturális, vallási és nyelvi jogok megsértésére törekszik.
China wants to continue to violate Tibetan cultural, religious and language rights.
HungarianBár törekszik az ésszerűségre, egyúttal azonban jelképek alapján is működik.
Although it tries to be rational, it operates on the basis of symbols, too.
HungarianA Bizottság mindig arra törekszik, hogy szorosan együttműködjön az ombudsmannal.
The Commission always strives to cooperate closely with the Ombudsman.
HungarianHivatalos politikájuk kulturális egységre törekszik - egy egységes nemzet megteremtésére.
Its official policy is the pursuit of cultural unity - the creation of one nation.
HungarianA Bizottság arra törekszik, hogy ezt a folyamatot a lehető leggyorsabban megkezdhesse.
The Commission will endeavour to start this process as quickly as possible.
HungarianMindenekfelett törekszik valamennyi termelő, Észak és Dél érdekeinek egyeztetésére.
Above all he endeavours to reconcile the interests of all the producers, North and South.
HungarianA Parlament jobb és átláthatóbb együttműködésre törekszik a többi intézménnyel.
Parliament is striving for better and more transparent cooperation with other institutions.
HungarianSajnálatos, hogy a Parlament - látszólag - az időkerék visszaforgatására törekszik.
It is regrettable that Parliament seems to want to turn the clock back.
HungarianMindenki energiabiztonságra törekszik, akkor nekünk ez miért nincs?
Mr President, everyone wants energy security, so why do we not have it?