HU

távoli {melléknév}

volume_up
Simbul eközben távoli teremtményeket szólított meg... akik feleltek a hívására.
The Simbul's will bore down on distant creatures... and her magic took them.
E távoli régió számára a globalizáció egyaránt jelentett fenyegetést és lehetőséget.
For that distant region, globalisation was both a threat and an opportunity.
Mosolya kíváncsi volt, és olyan, mintha valami távoli dologra gondolna.
A curious, rather distant smile, as if she was thinking of something far away.
Arrafelé lehetnek távoli hegyekben eredő patakok, jó volna őket megvizsgálni.
There may be streams which rise in the far hills and we're going to check them out.
Együtt hosszú utalásokat tettünk és távoli országokba látogattunk el!
Together we have made far voyages and visited unknown lands!”
A behavazott Oroszország távoli földjén festette meg azt az ikont.
He had painted his precious ikons in the far country of snowy Russia.
Mintha nagyon sok függne attól, hogy eljusson távoli rendeltetési helyére
As if many hopes rested on its safe journey to some faraway destination.
Nem hallott más zajt, mint a Kettes úton elhaladó kocsik távoli zúgását.
There were no sounds but the faraway drone of cars on Route 2.
Csak az autók dübörgése egy távoli utcáról.
Only the faraway rumble of a motor car on a distant street.
Ám a legtöbb távoli terület élelmiszertermelése kezdetben a Termékeny Félhold terményeire támaszkodott.
But most food production in outlying areas depended initially on Fertile Crescent domesticates.
Ki kell dolgozni egy foglalkoztatási keretet az EU olyan távoli régiói számára, mint például Latgale.
It is necessary to work out an Employment Framework for outlying regions of the EU such as Latgale.
Néhány távoli területre a csomag különböző elemei különböző időpontokban érkeztek meg: a juh például megelőzte a gabonaféléket Délnyugat-Európában.
In some outlying areas, elements of the package arrived at different times: for instance, sheep preceded cereals in southwestern Europe.
Aztán a nyöszörgés felerősödött, túlvilági, távoli jajveszékeléssé vált, tagolatlan makogássá.
Then the wail rose, remote and unearthly,' and turned to an inarticulate gibbering.
A javaslat tönkreteszi a távoli régiókban élő emberek életét és közösségeit.
This proposal destroys people's lives and their communities in remote regions.
Mindkettő az amerikai és ASEAN-erők ellentámadásának távoli lehetőségével kapcsolatos.
Both relate to the remote possibility of counterattack from American or ASEAN forces.

Példamondatok a(z) "távoli" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz Első Császár elpusztult, együtt az Első Birodalommal, egy távoli földrészen.
The First Emperor was destroyed along with the First Empire, in a distant land.
HungarianLehet Davy, de az a te örökséged, és talán nem is olyan távoli, mint gondolnád.
Maybe so, Davy, but its your heritageand it may not be as removed as you think.
HungarianAz Achernar csillagon furcsa mozgolódást észleltem, különösen a távoli területeken.
The star Achernar is rife with odd activity, especially in the far outer tracts.
HungarianCsupán olyan autókat kellett rabolnia, amelyeken távoli államok rendszáma volt.
All he had to do was carjack a vehicle that had a license for a distant state.
HungarianGondoskodás történt karácsonyról, és még a távoli húsvétról sem feledkeztek meg.
Christmas was provided for, and there was even a far-off look towards Easter.
HungarianElvihetnélek egy zsák arannyal, és otthagyhatnálak egy távoli városban, ahol...
I could take you, with a heap of gold, and plant you down in a distant city where-.
HungarianSir Hassifaként mutatkozott be, a távoli Tingitanából, és alig ejtett egy-két szót.
He called himself Sir Hassifa from Tingitana, and spoke almost no words whatever.
HungarianA különös, kaparászó hangot még a vihar távoli morajában is hallani lehetett.
The odd scraping sound could be heard even above the distant rumble of thunder.
HungarianA nap még el sem érte a távoli fák koronáját, és máris történt valami rendkívüli.
The sun was barely above the distant trees, yet the day was already eventful.
HungarianHirtelen olyan erős géphang hallatszott, mintha távoli robbanás zaja lenne.
Sudden mechanical sounds were as loud as distant explosions in the echoing room.
HungarianSötét arcok vettek körül, olyan sötétek, mint a messzi távoli etiópoké vagy indusoké.
Faces around me were dark, dark enough to be from far faraway Ethiopia or India.
HungarianSimbul eközben távoli teremtményeket szólított meg... akik feleltek a hívására.
The Simbul's will bore down on distant creatures... and her magic took them.
HungarianEzek az események, amelyekről most szó esik, nem a sötét, távoli múltban történtek.
The events we are talking about did not take place in some dark, distant past.
HungarianJelölje be ezt az opciót, ha azt szeretné, hogy távoli elérésnél ne legyen háttérkép.
Check this option to always disable the background image during a remote session.
HungarianA ting ismét felhangzott, és Sheila távoli, szinte tapogatózó beszéde követte.
The bink! sound came again, followed by Sheila's voice-distant, almost lost.
HungarianGurgeh bólogatott, teljesen lenyűgözve figyelte a távoli állatok sikolyait.
Gurgeh nodded, still listening, fascinated, to the cries of the distant beasts.
HungarianA javaslat tönkreteszi a távoli régiókban élő emberek életét és közösségeit.
This proposal destroys people's lives and their communities in remote regions.
HungarianArrafelé lehetnek távoli hegyekben eredő patakok, jó volna őket megvizsgálni.
There may be streams which rise in the far hills and we're going to check them out.
HungarianA verebek újra szállnak motyogta Alan szórakozott, távoli, rémült hangon.
'The sparrows are flying again,' Alan muttered in a distracted, horrified voice.
HungarianBennszülöttek rajzottak szét a csípőmagas fű- ből, és a távoli domb felé menekültek.
Native bearers scrambled from the waist-high grass and fled toward a distant ridge.