HU

támogatás {főnév}

volume_up
+ Tanácsadás és támogatás ingatlanok megszerzésénél és értékesítésénél
- Advice and assistance concerning investments and the liquidation thereof
A hivatalos fejlesztési támogatás jelenleg több mint 120 milliárd dollár.
Official Development Assistance currently represents more than USD 120 billion.
Ehhez képest a szociális támogatás segítség az átmeneti helyzetekben.
Accordingly, social welfare provides assistance in times of transition.
A Dell néhány évvel ezelőtt állami támogatás segítségével nyitotta meg üzemét Írországban.
Dell established itself in Ireland a number of years ago with the help of State aid.
Ha egyszer megérkezik a segítséggel, akkor nem lesz gondunk, az öcsém támogatás nélkül marad.
Once he arrives with help, we should have no trouble-my brother will be left without support.
Most bezárja ottani gyárát és Lengyelországban nyitja meg üzemét, szintén állami támogatás segítségével.
Now it is shutting up shop there and opening a plant in Poland, yet again with the help of State aid.
Támogattam a jelentést, mert a támogatás igénybevétele teljes mértékben indokolt.
I have voted in favour of the report, because mobilisation of the funding is fully justified.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a pénzügyi támogatás mellett szavaztak.
I would like to thank everyone who voted in favour of providing financial support.
Európa polgárai a fejlesztési támogatás mellett állnak.
European citizens are in favour of development aid.
And I'm not here without backing.
A munka eredménye az az egyhangú támogatás volt, amelyben a jelentés az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban részesült.
The result of all this work was the unanimous backing that this report received in the Committee on Industry, Research and Energy.
Különösen a kisvállalkozások tekintetében e támogatás előnyei és a kereskedelmi támogatás megadása tényleg fontos az adott vállalkozás számára.
The benefits of having that backing, for a small enterprise in particular, and giving that commercial support will be really important to that business.
támogatás (és: kézfogó)
támogatás
a közvetlen támogatás növekvő lefölözésének fenntartása, miután ez a KAP források igazságosabb elosztását teszi lehetővé (67. bek.)
maintenance of progressive capping of direct aid, since this would permit a fairer distribution of CAP resources (para. 67)
A támogatás javasolt folytatása arra szolgál, hogy a támogatás segítségével Bulgária tovább működtethesse, valamint biztosíthassa a biztonságot és karbantartást...
The aim of the proposed continuation is to provide Bulgaria with assistance so that the country can operate and ensure the safety and maintenance ...
támogatás (és: védnökség)
Természetesen, a pénzügyi támogatás fontos, de a jelképes támogatás még fontosabb.
Of course, financial support is important, but symbolic support is even more important.
Ezt a szolidaritást pénzügyi és műszaki támogatás formájában tudjuk megmutatni .
This solidarity must be demonstrated through financial and technical support.
Az érdekeltek körében tapasztalható bizonyos támogatás az európai magántársaság iránt.
There is some support amongst stakeholders for a European Private Company.

Példamondatok a(z) "támogatás" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianSőt, 28 ilyen program van, mert Belgiumban két fő közösség és támogatás működik.
In fact we have 28, because in Belgium there are two main communities and support.
HungarianTámogatom a környezethez kapcsolódó támogatás gondolatát, de egy kicsit aggódom.
I support the idea of an environmental-linked payment but I am a little concerned.
HungarianRendelkezünk a modernizációs programok támogatás intenzitásának növeléséről is.
We are also providing for increasing the aid intensity for modernisation schemes.
HungarianEzt a szolidaritást pénzügyi és műszaki támogatás formájában tudjuk megmutatni .
This solidarity must be demonstrated through financial and technical support.
HungarianÁllami támogatás kizárólag az új, innovatív termékek fejlesztéséhez nyújtható.
State aid can be provided only for the development of new, innovative products.
HungarianA legfontosabb az, hogy mindenhez megvan a szükséges támogatás ebben a teremben.
Most importantly, there is sufficient support for everything in this chamber.
HungarianElőször is, a nemzeti irányítási nyilatkozatok mögött nem áll politikai támogatás.
Firstly, the national management declarations made are not supported politically.
HungarianA közösségi támogatás nem az adók, a vámok vagy más díjak megfizetésére szolgál.
Community aid is not going to be used to pay taxes, duties or other charges.
HungarianEnnek legjobb módja nem minden esetben a vissza nem térítendő támogatás nyújtása.
The best way of doing that is not always by contributing non-repayable money.
HungarianTovábbá, hogyan biztosítsuk a fejlesztési támogatás kezelésének átláthatóságát?
Also, how are we to ensure transparency in the management of development aid?
HungarianEnyhíti például a vidékfejlesztésre vonatkozó közvetlen támogatás módosításait.
One example is the watering down of the changes to direct aid for rural development.
Hungarianb) gyermektartási támogatás, amelynek összege havonta és gyermekenként 1100 BEF;
( B ) DEPENDENT CHILD'S ALLOWANCE , EQUAL TO BFRS 1100 PER CHILD PER MONTH ;
HungarianA Haiti számára biztosított humanitárius támogatás két klasszikus szakaszban történt.
The provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
HungarianUgyanakkor évente 3 milliárd dollárnyi támogatás vész kárba minőségi hibák miatt.
However, every year, EUR 3 billion worth of aid gets lost due to qualitative defects.
HungarianHazámban, Finnországban a nemzeti támogatások értéke az EU támogatás kétszerese.
In my country, Finland, national subsidies are nevertheless twice the value of EU aid.
HungarianA jelenlegi szintű nemzeti támogatás csökkentése ezek után nem elfogadható.
Restrictions on current levels of national aid cannot be acceptable after this.
HungarianÉs valóban, a támogatás hiánya nem zavarta Nekót, mert szinte azonnal megszólalt.
The lack of support obviously didn't faze Neko, for the catboy spoke to Harry at once.
HungarianA támogatás célja az, hogy fedezze a GDP 14%-ának megfelelő költségvetési hiányt.
This aid is intended to cover the budget deficit equivalent to 14% of GDP.
HungarianA tartós gazdasági növekedés és fejlődés kulcsa nem a támogatás, hanem a kereskedelem.
Trade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
HungarianAzt hiszem sokat segít támogatás szempontjából, ha több nő van a teremben.
I think it helps in terms of the support if there are other women in the room.