magyar-angol fordítás erre a szóra: szempont

HU

"szempont" angol fordítás

HU szempont
volume_up
{főnév}

Ezekkel az adatokkal kapcsolatban a legfontosabb szempont az adatok mennyisége.
The most important aspect with regard to this data is the quantity of data.
Másik szempont az illegális bevándorlás és a csempészhálózatok elleni küzdelem.
Another aspect is combating illegal immigration and trafficking networks.
Ezenkívül Oroszországgal kapcsolatban a viszonosság kérdése is nagyon fontos szempont.
In addition, the question of reciprocity is an important aspect in relation to Russia.
Jelenleg a legfontosabb szempont a gyors megvalósítás szükségessége.
At this time, the prime consideration is the need for swift implementation.
Ugyanez a szempont vezette ezeket a véletlenül összeverődött embereket.
One single consideration influenced all these human beings thrown together by chance.
Lényeges szempont a szigorú címkézési szabályrendszer.
A major consideration is the strict regulatory system of labelling.
szempont
volume_up
angle {fn} [átv.]
- That's just an angle I'm working on.
És akkor ötlött az agyába az a bizonyos új szempont, új megközelítés.
And suddenly that new slant, that fresh angle, popped into his mind.
But one angle's missing.
szempont (és: szemszög)
Az elfogadott szövegből hiányzik a legfontosabb szempont.
The text adopted lacks the most important point of view.
It is definitely a point of view, that.
Ez ugyan önző szempont, de én azt hiszem, hogy az iskola nemcsak nekem fontos.
This is a purely selfish point of view - though I think my school is important in itself - not only to me.
Ezekkel az adatokkal kapcsolatban a legfontosabb szempont az adatok mennyisége.
The most important aspect with regard to this data is the quantity of data.
Astana vonatkozásában van két szempont, amelyet szeretnék külön kiemelni.
There are two aspects that I would like to highlight in particular with regard to Astana.
Az egyik fontos szempont a szolgáltatások liberalizációjához kapcsolódik, különösen a 3. és 4. rész tekintetében.
One important aspect relates to the deregulation of services, especially with regard to modes 3 and 4.
A legfontosabb szempont az, hogy vegyük figyelembe Szerbiát, és tekintsünk arra tisztelettel.
The most important aspect is to have consideration and respect for Serbia.
Egyenlők vagyunk velük, egyetlen szempont kivételével.
We are their equal except in one respect.
There are two important aspects in this respect.
szempont (és: tekintet, nézet, látás, látnivaló)
És akkor ötlött az agyába az a bizonyos új szempont, új megközelítés.
And suddenly that new slant, that fresh angle, popped into his mind.
szempont (és: álláspont)
szempont (és: nézőpont)
szempont (és: eljárás, tekintet, irány, út)
volume_up
way {fn}
Azonban létezik két szempont, amelyek meghatározóak abból a szempontból, hogy a bíróság hogyan kezel egy ügyet.
But there are two aspects which turn on the way in which a case is handled by a court.
Ez az egyik szempont, amely hiányzik a jelentésből.
That is one of the ways in which this report is lacking.
Az Euromatrica-irányelv, amelyről ma vitát folytatunk, a két szempont valódi megvalósításának az egyik lehetséges módja.
The Eurovignette Directive that we are debating today is one way that both of these points really can be achieved.

Példamondatok a(z) "szempont" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianVéleményem szerint további nagyon fontos szempont a légi járművek megfigyelése.
Moreover, another very important point in my opinion is aeroplane monitoring.
HungarianMeggyőződésem, hogy ez egy fontos szempont, amelyről nem szabad megfeledkeznünk.
I believe that this is an important element which should not be forgotten.
HungarianMásodik szempont a megelőzés fontossága, lévén a megelőzés jobb, mint a kezelés.
Secondly, the importance of prevention, as prevention is better than cure.
HungarianMindenekfelett a gazdasági és piaci szempontokat minden egyéb szempont elé helyezi.
Above all, it puts economic and market considerations above everything else.
HungarianAz adatok tárgyilagossága, reprezentativitása és pontossága fontosabb szempont.
Objectivity, representativeness and accuracy of data are important issues.
HungarianMásik fontos szempont, amellyel jómagam régóta foglalkozom, az adalékanyagok kérdése.
Another very important point, which has concerned me for many years, is additives.
HungarianLényeges szempont volt, hogy a kutya akár ajándéknak is hihette a kolbászt.
A persuasive point could be made that the dog had thought of the sausage as a gift.
HungarianA takarmány árának emelkedése mellett számomra két szempont különösen fontos.
In addition to the rise in the feed price, two points are particularly important to me.
HungarianValóban van egy vagy kettő szempont, és ezért én is az elhalasztást támogatom.
There are indeed one or two aspects, and therefore I, too, am in favour of postponement.
HungarianAzt hiszem, ez olyan szempont, amellyel nagyon komolyan kell foglalkoznunk.
I think that this is something we have got to give very serious thought to.
HungarianA második szempont az agrárpolitika egyszerűsítésére és átláthatóbbá tételére vonatkozik.
The second point is about making agricultural policy simpler and more transparent.
HungarianAztán felmerül az öngyilkosság esélye, s ezen szempont alapján kutakodnak.
They ain't lookin' for a Brother Tim who's been murdered, the body hidden.
HungarianÉn a módosítás mellett szavaztam, mivel az e két szempont között kompromisszumot valósít meg.
I voted for the amendment since it represents a compromise between both aspects.
HungarianEgy bizonyos szempont szerint- - - Nem tudom, hogy a nőket is sterilizálja-e.
A certain subterfuge- - - I do not know if it sterilizes the female.
HungarianKépviselőcsoportunk számára azonban a legfontosabb szempont az arányosság.
For our group, the most important point is, however, proportionality.
HungarianA város lakóinak, de különösen Wargun katonáinak a morálja most nagyon fontos szempont.
The morale of the citizens and particularly of Wargun's troops is very important just now.'
HungarianEz a két szempont nem összeegyeztethetetlen, nem is ellentétes egymással, hanem kiegészíti egymást.
These two aspects are neither incompatible nor contradictory, but complementary.
HungarianMeg tudtuk vitatni, hogyan kezeljük a progresszivitást ott, ahol valamennyi szempont érintett.
We could debate how to deal with progressivity where all of our points are concerned.
HungarianÚgy érzem, hogy ez egy fontos szempont, és semmiképpen sem jelentéktelen kérdés e vitában.
I feel that this is one of the key aspects, and by no means a minor issue in this debate.
HungarianEz a szempont nagyon fontos, és ennek vonatkozásában nem tettünk eleget.
That is a very important point and not enough has been done on that.