HU

segítség {főnév}

volume_up
A Haitinek nyújtott humanitárius segítség és az újjáépítés koordinálása (vita)
Coordination of humanitarian aid and reconstruction in Haiti (debate)
Nem arról van szó, hogy hiányzik a segítség, hanem arról, hogy nem engedik belépni.
It is not that the aid is not there, but it is not being allowed through.
Ez felbecsülhetetlen segítség lenne az uniós tagállamok polgárainak.
This would be an invaluable aid to the citizens of EU Member States.
Az ilyen jellegű segítség nélkül nem érhetünk el megállapodást Koppenhágában.
Without this assistance there will be no deal in Copenhagen.
Ehhez képest a szociális támogatás segítség az átmeneti helyzetekben.
Accordingly, social welfare provides assistance in times of transition.
(SK) A haiti földrengést haladéktalan nemzetközi humanitárius segítség követte.
(SK) The earthquake in Haiti was immediately followed by international humanitarian assistance.
Amikor megszólalt a csengő, ösztönösen megérezte, hogy közel a segítség.
When her front doorbell chimed, she instinctively knew that help was on the way.
S ha Tate-nek segítség kellett, akkor minden bizonnyal Reich szorult segítségre.
If Tate needed help, you reasoned, Reich certainly would need help.
Az érintett országok e problémát, segítség nélkül, nem képesek kezelni.
The countries concerned will not be able to resolve this problem without our help.
A segítség nem tűnik közelinek mondta Samar.
Help does not appear to be at hand, Samar said.
Developer of the GIFT, Helping Hand
Just a helping hand now and again.
Először is a tagállamok által a kis tehergépjárművek gyártóinak nyújtott segítség elszámoltathatóságát.
Firstly, for demanding accountability on the relief which Member States grant to small truck manufacturers.
Ebből a katasztrófából azt a tanulságot is le kell vonnunk, hogy végül is a tengeri úton érkező segítség bizonyult a leghatékonyabb gyorssegélynek.
One of the lessons to be learned from this disaster is that the most effective emergency relief is, in the end, the one that arrives by sea.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy bár a humanitárius segítség gyorssegély, ugyanakkor az okot, azaz a politikai erőszakot is meg kell szüntetnünk.
We need to bear in mind that, although humanitarian aid provides emergency relief, at the same time, we must also eliminate the causes, namely, the political acts of violence.
Ez a segítség visszaadta bátorságát és megerősítette lelkét; a sivatagbeli szent öreghez illő komoly méltósággal így szólt:
Reassured by such succour, strengthened and fortified, he said with a gravity worthy of an old hermit of the desert -
Pénzügyi segítség a tagállamoknak (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok): lásd a jegyzokönyvet
Financial support to Member States (motions for resolutions tabled): see Minutes
Támogatom a kis- és középvállalkozásoknak nyújtandó növekvő segítség gondolatát.
I support the idea of giving more assistance to SMEs.
Azt szeretném kérni, hogy az ebben az esetben nyújtott eseti segítség állandó segítséggé is váljon.
In this respect, I call for this temporary support to become permanent support.

Példamondatok a(z) "segítség" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAzok feléje fordították zokogó arcukat, de ő tudta, hogy nincs számukra segítség.
They turned their sobbing faces up to him, but he knew there was no help for them.
HungarianEz önmagában a legnagyobb segítség lehet az Európai Unió vállalkozásai számára.
It could, by itself, be the biggest help for businesses in the European Union.
HungarianMiután letette a kagylót, jobban érezte magát a tudattól, hogy úton a segítség.
After she hung up the receiver, she felt better, just knowing help was on the way.
HungarianJön a segítség, amint lehet, bár azt senki sem tudta, hogy ez a lehet mikor lesz.
Assistance would come as soon as possible and no one could say when that was.
HungarianÁm az ilyen segítség nem adható másképp, csak, hm megfelelő ellenszolgáltatásért.
But such help as you seek cannot be given without, ah... adequate recompense.
Hungarian...az egyetlen segítség, amit kapnak, az a napi 120 gramm humanitárius segély.
...and the only help they've got now is 120 grams of humanitarian aid per day.
HungarianNagy segítség lenne, ha tisztáznánk, pontosan mely kérdéseket nem tárgyaljuk.
If you could clarify exactly the ones that will not be taken, it would be helpful.
HungarianA Bizottság kész hozzájárulni az EU által nyújtott segítség megfelelő koordinálásához.
The Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.
HungarianLegalábbis ő volt az egyetlen, akit Abby segítség nélkül képes volt fellelni.
At least, he was the only one she'd been able to locate without assistance.
HungarianA szerzők e-mail címei megtalálhatók a "Segítség" menü "A KRec névjegye" menüpontjában.
You can find the email addresses of the author in the Help-menu under About KRec.
HungarianAzok az országok, amelyek ezt már megtették, európai segítség nélkül tették.
The countries that have already done this have done it without any help from Europe.
HungarianAmikor megszólalt a csengő, ösztönösen megérezte, hogy közel a segítség.
When her front doorbell chimed, she instinctively knew that help was on the way.
HungarianÚgy festett, mint aki segítség nélkül ki tudna rámolni egy bankot még ebben a ruhában is.
He looked like a man who could take a bank single-handed--even in those clothes.
HungarianNem lenne ez óriási segítség a feltárásban és a források lehető legjobb kihasználásában?
Wouldn't it help a great deal in exploring, and in maximizing use of resources?
HungarianSegítség a nehéz időkben – az EU katonái segítenek helyreállítani a békét Kongóban.
Helping out in tough times – EU soldiers help restore peace in the Congo.
HungarianNem arról van szó, hogy hiányzik a segítség, hanem arról, hogy nem engedik belépni.
It is not that the aid is not there, but it is not being allowed through.
HungarianCorbey asszony is utalt a betegcsoportoknak nyújtandó segítség kérdésére.
Reference was made also by Mrs Corbey on the help we need to give patients' groups.
HungarianÉs hogy épp ők jöjjenek most, mikor az elfek már azt hitték, nincs több segítség
Now, to find them suddenly here, just when it appeared that no more help would be coming...
HungarianA törpéknek csak annyi dolguk van, hogy időt nyerjenek, amíg a segítség megérkezik.
Yet it remained for the Dwarves to buy the time that was needed for that help to arrive.
HungarianDayel bordáit is ellátták, úgyhogy már képes volt segítség nélkül járni.
Dayel's rib wound had been attended to, and he was able to walk without assistance.