HU

minden {melléknév}

volume_up
Minden bélyeget, amiért fizetni kell, minden dokumentumot, amelyet szükséges benyújtani.
All the stamps that need to be paid for, all the documents that have to be submitted.
Minden európai ország egyenlő; minden ország joga, hogy kifejezze véleményét.
All the countries in Europe are equal; all the countries have the right to express their opinion.
Minden bizalom, minden erkölcs kihalt a mi világunkban, mihelyt megjelentek a Fantomok.
All the trust and all the virtue fell out of our world when the Specters came.
minden (és: mind)
Elér minden vállalkozást, minden munkavállalót, minden ingatlantulajdonost és minden családot.
It is hitting every business, every worker, every homeowner and every family too.
Célirányosan csoportosultak, s minden percben láthatóbbá és tömörebbé váltak.
They were grouped purposefully, and becoming clearer and more solid every minute.
Leellenőrzött minden ajtót, kihúzta az összes fiókot, benézett minden szekrénybe.
She's checked every door, pulled on every drawer, looked in every closet.
Minden alkalommal máshol csinálja, és minden alkalommal megváltoztatja a nevét.
Each time in a different place and each time the man changes his name.
Mitch listát akart minden egyes dokumentumról, számlakivonatról és részvénytársaságról.
Mitch wanted a list of each document, each bank record, each corporation.
Minden egyes háború, minden egyes konfliktus kiemeli ezeknek az államoknak a törékenységét.
Each war, each conflict accentuates the fragility of the states.

Példamondatok a(z) "minden" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianÉdes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
HungarianEzután John apja minden könyvet elolvasott a medvékről, amihez csak hozzájutott.
After that, John's father read every book about bears he could get his hands on.
HungarianMinden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
In each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
HungarianLétezhetnek emberek, akik minden konkrét ok nélkül akarnak maguknak egy táltost.
They are human beings perhaps who would capture a Taltos for no earthly reason.
HungarianMegvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
You protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Hungarianazt akarja, hogy minden kormányhivatal maximális segítséget nyújtson a lánynak.
Gerrard wants every pertinent government agency to do what they can to help her.
HungarianAz átlátszó drágakő minden egyes lapjába különös képeket és szimbólumokat véstek.
Each face of the translucent stone was carved with strange symbols and pictures.
HungarianAzután minden további vita nélkül otthagyott egy dollárt és két negyeddollárost.
Then, without further argument, he left a dollar and two quarters on the table.
HungarianTitokzatos ügy volt ez, és annakidején igyekeztünk minden részletet földeríteni.
Ah, well, it was a puzzling case and of course we made full notes on the subject.
Hungarian- Dávid, írd le minden szavát, ha megírod, minden egyes kétértelmű szót, hallod?
Write down every word, David, if you write it, every ambiguous word, you hear me?
HungarianEgy mérfölddel távolabb, Little Fakenhamnél minden állati ösztöne riadót jelzett.
A mile farther on, at Little Fakenham, all his animal senses went to full alert.
HungarianVan egy szám elrejtve az élet minden pillanatában, a világ minden kifejezésében.
There is a number hidden in every act of life, in every aspect of the universe.
HungarianAmint azt tudják, az ellenzék minden hónap 31. napjára tiltakozó gyűlést szervez.
As you know, the Opposition organises a protest meeting every 31st of the month.
HungarianGyönyörű volt ez a minden korból és nemzetből összeállt sokaság, vagy félelmetes?
Was this beautiful, or was it not hideous, this throng of all nations and times?
HungarianEurópa tagadhatatlanul vezetővé vált, még ha nem is sikerült minden kielégítően.
Europe is undeniably becoming a leader, even if not everything is satisfactory.
HungarianMiért nem ennek, az ördög hegedűsének, kiért a távolból epekedsz minden éjszaka?
Why not to this one, the devil's fiddler, whom you worship from afar every night?
HungarianMehetett volna normálisabb sebességgel is, de minden másodperc fontos lehetett.
He could have descended the hill at a more reasonable pace, but seconds counted.
HungarianItt mossa tisztára a pénzt, és adóügyi okok miatt minden évet veszteségesen zár.
He launders cash through it, and makes it show a loss each year for tax purposes.
Hungarian- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
Sister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
HungarianMinden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek családhoz való jogának védelmében.
Every effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.