HU

mind {névmás}

volume_up
Valóban nagy eredményről van szó mind Európa, mind az egyes emberek számára.
It is indeed a great achievement, both for Europe and for every one of us.
Mindnek van, és eléggé biztos vagyok benne, hogy mind megalapozott.
Every one of them, and Im pretty certain they are all legitimate.
Egyesek némi rosszindulattal azt beszélték, hogy mind elpusztult.
Some have been critical enough to say that every one of them died.
EN

mind {főnév}

volume_up
Were these the delusions of a feverish mind, a mind afraid of death?
Vagy egy lázas agy, egy haláltól borzadó elme káprázata volt?
Because its sorcery of the mind, and the minds a lot more limited than wed care to think.
Mert ez az elme varázslata, és az elme sokkal korlátozottabb, mint hisszük.
Henry thought it would be more than enough, especially talking mind to mind.
Henry arra gondolt, hogy több mint elég, különösen ha közvetlenül érintkezik két elme.
These were a materialist's way of describing a state of mind.
Csupán a szellem birodalmának materialista megközelítései.
I stopped and sent the Mind Gift before me to search out the rooms.
Megálltam, előreküldtem a Szellem-Ajándokot, hogy kutassa át a szobákat.
But we may even say more: the mind alone is capable of perfect rapture.
De még helyesebb, ha azt mondjuk: csak a szellem képes teljes elragadtatásra.
I could not regret that any mind could conceive of such perfect transcendence.
Nem bántam, hogy minden lélek átélheti ezt a tökéletes önkívületet.
Something was going on in her mind, and it was an excellent mind.
Valami történt a lelkében, s az kitűnő lélek volt.
But had it not merely proved once and for all that there was no mind left in either of them?
De nem azt bizonyítja ez is, egyszer és mindenkorra, hogy nem maradt bennük lélek?
The rational mind had already encapsulated the experience and disregarded it.
A racionális ész máris betokozta és félretolta az élményt.
All diversions-games the mind had invented to disguise this unbearable zero.
Mind-mind az ész játékai, hogy eltűnhessen ez az elviselhetetlen zéró.
If the mind can find no meaning, then the senses give it.
Ha az ész nem talál értelmet, majd találnak az érzékek.
The mind bids an eternity of farewells; it mourns at an endless funeral.
Az értelem mintegy végső búcsút mond, siratóéneket, egy véget nem érő temetésen.
Then her mind crosspatched, and knowledge was connected to emotion.
Aztán az agya működésbe lépett, és az értelem összekapcsolódott az érzelemmel.
Kell, hogy legyen mögötte értelem, muszáj lennie!
Telekinesis is the ability to move objects or to cause changes in objects by force of the mind.
A telekinézis a tárgyak akarat útján történő elmozdításának vagy megváltoztatásának képessége.
But his hands seemed to have a mind and a will of their own; they kept on turning the pages, faster and faster.
De mintha kezének külön szándék és akarat parancsolt volna: csak forgatta tovább a lapokat, egyre gyorsabban.
Watch a mob in a square, the way the minds of every person in it seem to melt into one.
Figyelj csak meg egy tömeget egy téren, a sok akarat hogyan olvad eggyé!
But his hands seemed to have a mind and a will of their own; they kept on turning the pages, faster and faster.
De mintha kezének külön szándék és akarat parancsolt volna: csak forgatta tovább a lapokat, egyre gyorsabban.
This decision had nothing to do with second thoughts, a need to give himself time to change his mind.
Döntése mögött nem volt hátsó szándék, nem akart igazolást ahhoz, hogy meggondolja magát.
But you see, John, there are a lot of intentions in the minds of a lot of people vis--vis this country, not all of them friendly.
Csakhogy, John, számtalan szándék van számtalan ember fejében, a mi országunkkal kapcsolatban, és nem mind barátságosak.
To most people this conclusion seemed indisputable owing to a curious state of mind easily explainable.
Úgy látszik tehát, hogy mindenki szilárdan hitt a maga elképzelésében, mert az emberi gondolkodásmód ilyen, és ez eléggé érthető is.
Do, therefore, by all means, continue pursuing the mind change strategy as a necessary step towards regime change.
Éppen ezért továbbra is mindenképpen a gondolkodásmód megváltoztatásának stratégiáját kövessék, mint a rendszerváltozáshoz szükséges lépést.
I believe that libels and press-campaigns of this kind, and the habits of mind they indicate, are capable of doing the most deadly damage to the anti-Fascist cause.
Véleményem szerint az ilyenfajta vádaskodások és sajtókampányok, valamint az a gondolkodásmód, amit tükröznek, halálos veszedelemmel fenyegetik az antifasiszta ügyet.
We will probably find at the vote tomorrow that there has been a change of mind in the European Parliament.
Valószínűleg a holnapi szavazás alkalmával meggyőződhetünk arról, hogy az Európai Parlamentben megváltozott a vélemény.
With these principles in mind, an opinion was prepared and strongly endorsed by the ENVI Committee.
Mindezen elveket szem előtt tartva készült egy vélemény és azt a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság erősen támogatta.
He had just about made up his mind to light out for Manhattan, and he did not want to do anything which might give the police an excuse for locking him up.
Éppen megérett benne az elhatározás, hogy elhúzza a csíkot Manhattan szigetére, és eszében sem volt olyasmit tenni, ami ürügyet szolgáltatna a rendőröknek, hogy bekasztlizzák.
Mind you win, said Mrs. Oliver, her feminist feelings rising.
Oliver, akiben nőttön-nőtt a feminista érzület.

Példamondatok a(z) "mind" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz elmúlt két év során Rohr és gárdája mind a huszonkettőjüket kihallgatta már.
During the past two years, all twenty-two had been deposed by Rohr and his gang.
HungarianHolott mind egy szálig meg kellett volna vacsorálnod őket az Isten szerelmiért!
When you should have made a meal of them each and every one for the love of God!
HungarianMind más-más államból érkezett: Kentucky, Nyugat-Virginia, Pennsylvania és Ohio.
Each was from a different state: Kentucky, West Virginia, Pennsylvania, and Ohio.
HungarianMind a Tanácstól, mind a Bizottságtól nagyon pozitív hozzászólásokat hallottunk.
We have had very positive contributions from both the Council and the Commission.
HungarianEgyszeriben és életében először irigyelni kezdte mind Arthurt, mind Lancelet-t.
Suddenly and for the first time in her life she envied both Arthur and Lancelet.
HungarianMind az öten tollat tartottak a kezükben, mindegyik más technikával simogatott.
All five had feathers in their hands, and each a different technique of stroking.
HungarianNemsokára mind őhozzá dörgölőznek majd, ha észreveszik, merre fordult az áramlat.
They would all come around soon enough, when they saw the way the current pulled.
HungarianOlyan 60 filmünk van, mind ezek a gyerekek készítették, és egészen hihetetlenek.
We've got about 60 movies that these kids have made, and they're quite incredible.
HungarianTsh't, Hikahi, Karkaett, S'tat és Mázlis Kaa mind elmentek a thennanin roncshoz.
Tsh't, Hikahi, Karkaett, S'tat and Lucky Kaa were all gone to the Thennanin wreck.
HungarianBiztosítana afelől, hogy megkapjuk az írásbeli válaszokat mind az öt kérdésre?
Could you confirm that you will be giving written answers to the five questions?
HungarianA nők, az újságírók, a nemzeti és vallási kisebbségek mind a jogaikért küzdenek.
Women, journalists, national and religious minorities all strive for their rights.
HungarianMind megbukott, mind kárt okozott a résztvevőknek, és ez a helyzet az euróval is.
All have failed, all have damaged the participants, and so it is with the euro.
HungarianMessze vagyunk mind a teljes foglalkoztatástól, mind a tudásalapú társadalomtól.
We are far away from achieving both full employment and a knowledge-based society.
HungarianGonoszak vagytok egytől egyig, és mind megdöglötök, akár az a Gerrith nőszemély.
You're wicked, you're all wicked, you'll all die just like that woman Gerrith.
HungarianKiválóan együtt tudtunk működni mind a bizottságban, mind a tárgyalások során.
Our mutual cooperation has been excellent, in committee and in the negotiations.
HungarianNem látod, hogy mind ugyanabban a cipőben járunk, most, hogy ez történt az éggel?
Can't you see we're all in the same trouble now this thing's happened to the sky?
HungarianMint hallottam, a brixwelli Palais de Danse-ból kapott jelentések, mind negatívok.
All the reports from the Palais de Danse at Brixwell are negative, I understand.
HungarianSajnálatos módon ez mind a pályahálózat működtetésére, mind a befektetésre igaz.
Unfortunately that much is true for both infrastructure management and investment.
HungarianMind szélesebb körben érvényesül e területen az Unió kommunikációs politikája.
There is an ever increasing range of Union communication policies in this area.
HungarianEzzel mind jól járnak az Európán belüli harmadik országokból származó emberek.
That is always a win-win situation for people from third countries within Europe.