magyar-angol fordítás erre a szóra: megpróbálja

HU

"megpróbálja" angol fordítás

Példamondatok a(z) "megpróbálja".

Példamondatok a(z) "megpróbálja" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianMegfordult, és ide-oda lépett, hogy megpróbálja meg találni a fuvolaszó eredetét.
He turned in a circle, moved this way and that, trying to get a fix on the flute.
HungarianLestat nem tudja provokálni, bár valószínűleg lesz Olyan bolond, hogy megpróbálja.
He won't be able to provoke her, though he's probably foolish enough to try.
HungarianA sofőr pánikba esik, megpróbálja megölni, vagy lehúz egy ablakot, hogy kieressze.
The driver gets panicky, tries to swat it or unroll a window to let it out.
HungarianHogy megpróbálja kideríteni, melyik hajóról jöhetett a férfi, Craig kiürítette a zsákot.
To try to discover what ship the man could be from, Craig emptied the gunnysack.
HungarianTehát úgy döntött, megpróbálja, elindítva ezt a mesterséges biológiát a gépekben.
So, he decided to give it a try, to start this artificial biology going in the machines.
HungarianUgy gondoljuk, hogy megpróbálja őket meggyőzni,...hogy adják el neki a cégeiket.
We think he's trying to force them into selling their companies to him.
HungarianBecsapja apát, elbolondítja, megpróbálja elhitetni vele, hogy őt akarja a legjobban.
It's tricking Daddy, it's fooling him, trying to make him think it wants him the most.
HungarianFigyelmeztette, hogy Lasher megpróbálja majd elszakítani azoktól, akiket szeret.
You warned her that it would seek to divide her from those she loved.'
HungarianEgy külső alkalmazás megpróbálja a(z) '%1' partnert a(z) '%2' partnerlistához adni.
An external application is attempting to add the '%1' contact '%2' to your contact list.
HungarianAztán megpróbálja az alapvetően téves rendeleteket további 18 hónappal meghosszabbítani.
Then it seeks to reimpose fundamentally flawed regulations for a further 18 months.
HungarianTe királynő vagy, nem holmi szemérmes szobalány, aki megpróbálja elérni a célját.
You're the queen, not some coy chambermaid trying to get her own way.
Hungarian- Mahalia megpróbálja kiokoskodni, hogy zárás után hogyan tudna kicsempészni minket.
Mahalias trying to figure a way to slip us past them after closing time.
HungarianAzt gondolom, lehetséges, hogy ugyanez a valaki vagy több valaki újra megpróbálja.
I think it possible that that same person or persons might try again.
HungarianEzen hiába nevet, de ha mégis megpróbálja, kénytelen lennék lelőni magát.
You can't laugh that off and you're likely to get yourself shot trying to.
HungarianNem állt meg ott, hogy megpróbálja megtervezni a lehető legjobb vasútvonalakat.
He didn't stop with just trying to design the best railway journey.
Hungarian- Érzésem szerint az összes moszkvai tudósító rendszeresen megpróbálja.
I believe just about every resident correspon-dent in Moscow does the same regularly.
HungarianAz lehet, hogy csaló, de szánalmat érzett, és megpróbálja idejében kiszabadítani őt.
He might be a swindler - but he had known pity - he had tried to get her to escape in time.
HungarianHa bárki megpróbálja Lindát zaklatni, először velem gyűlik meg a baja mondta élesen.
If anybody tries to push Linda around, he'll have to push me around first, he said tightly.
Hungarian. - Doyle asszony jelentése megpróbálja harmonizálni az élelmiszerenzimek ellenőrzését.
in writing. - Ms Doyle's report seeks to harmonise the control of food enzymes.
HungarianPittman tehát elhatározta, hogy Burtért, és azért, amit Burt Jeremyért tett, megpróbálja.
For Burt and what Burt had done for Jeremy, Pittman forced himself to try.

Más szótárak

Hungarian
  • megpróbálja

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.