HU

megfelelő {melléknév}

volume_up
d) hely és megfelelő eszközök a járművek tisztítására és fertőtlenítésére.
(d) a place and adequate facilities for cleaning and disinfecting vehicles.
y) hely és megfelelő eszközök a járművek mosásához és fertőtlenítéséhez.
(y) a place and adequate equipment for cleansing and disinfecting vehicles.
Egy ilyen politika megfelelő intézményi hátteret igényel és feltételez.
Such a policy requires and presupposes an adequate institutional instrument.
A megfelelő időpontban tűnt el, kora, külseje, ruhája stb. megfelelő.
Went out of circulation at appropriate time, right age and appearance, clothing, etc.
Nekik is gondoskodniuk kell arról, hogy termékeik megfelelő minőségűek legyenek.
They themselves also have to ensure that the quality of their products is appropriate.
Saját döntésünk következményeiről levonhatjuk a megfelelő következtetéseket.
We can draw the appropriate conclusions about the consequences of our own decision.
- a hevederek megfelelő felhelyezése és a megcsavarodás elkerülésének a szükségessége,
- THE CORRECT POSITIONING OF THE STRAPS AND THE NEED TO AVOID TWISTING THEM ,
Szigorúan fogunk ügyelni a szóban forgó jogszabály megfelelő alkalmazására.
We will pay very close attention to the correct application of this legislation.
. - A megállapodás mellett szavaztam, amely eddig megfelelő.
. - I voted for this Agreement, which is correct in so far as it goes.
Intellektuális kiválósága együtt kell hogy járjon a megfelelő erkölcsi kötelességtudattal.
His intellectual eminence carries with it corresponding moral responsibilities.
Ezt követően módosíthatja az %PRODUCTNAME megfelelő ázsiai nyelvi beállításait.
You can now modify the corresponding Asian language settings in %PRODUCTNAME.
A Bizottság ennek megfelelő nyilatkozatot fog benyújtani a Tanácsnak a jegyzék számára.
It will also give a corresponding statement to the Council for its records.
A Bizottság megadta a megfelelő lökést az ügynek, amely azonban tanácsi szinten elvérzett.
The Commission gave this a decent impetus, but it failed at Council level.
Biztos vagyok benne, hogy ebben a kérdésben is képesek leszünk megfelelő megegyezést találni.
I am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
A tisztességes életkörülmények nyilvánvalóan a megfelelő lakhatási körülményeket is magukban foglalják.
Decent living obviously involves decent housing.
megfelelő (és: kellő, esedékes, lejáró)
Természetesen a piaci szereplők részéről tanúsított megfelelő gondosság is létfontosságú.
Of course, adequate due diligence by other market players is also essential.
Képviselőcsoportunk ezért megfelelő időben ismertetni fogja a saját javaslat-csomagját.
Our Group will therefore be presenting a set of proposals in due course.
Ennélfogva e téren szükség van az átláthatóságra és a megfelelő értesítésre.
Transparency and due notification is therefore needed in this area.
Az ennek megfelelő tisztázást kell most biztosítani a GNI tekintetében.
The equivalent clarification should now be provided in respect of GNI.
A cél sokkal inkább megfelelő információs követelmények kialakítása.
The aim is rather to establish equivalent information requirements.
Nigériában az ibo nép lett az új-guineai chimbuknak megfelelő helyi vállalkozó nép.
In Nigeria the Ibo people became the local entrepreneurial equivalent of New Guinea's Chimbus.
Ezek megfelelő kiindulópontként szolgálnak, de tovább kell őket fejleszteni.
They may be a good starting point, but they need to be further developed.
Ezek elengedhetetlenek az egységes piac megfelelő működéséhez.
They are absolutely essential for the good working of the single market.
Ez nem megfelelő megközelítés az egyre egységesebbé váló Európában.
This is not a good approach in a Europe that is becoming increasingly unified.
Olaszországot akkor elítélték, azonban megfelelő terv máig nem került benyújtásra.
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Az ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
In each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
A megfelelő működésükhöz, nélkülözhetetlenek az egyszerű és világos jogi rendelkezések.
Simple and clear legal provisions are essential to their proper operation.
Az általuk tavaly tavasszal meghatározott elképzelés teljesen megfelelő volt.
The vision they set out last spring was perfectly apt.
Perhaps it wasn't an apt comparison.
But it's also apt.
Aztán felegyenesedett s körülnézett, lát-e valahol megfelelő rétegszintet.
He straightened up, looking around for convenient horizons.
Ellenben az isteni sugallat ötlete máris egy megfelelő magyarázatot kínált nekik.
The notion of Divine inspiration was a convenient way out.
És pont a megfelelő időben tette hozzá Sephrenia.
'And how convenient,' Sephrenia added.
Most éppen nincsen megfelelő unokatestvér, aki a férje lehetne?
There wasn't a fit cousin for Mona to marry, now, was there?
Megfelelő varázslat Aldisnak és a hozzá hasonlóknak, no de Estcarp hűvös egyenességéhez egyáltalán nem illett, nem!
Fit magic for Aldis and her like; for the cool cleanliness of Estcarp, no!
Ha úgy ítéli, ebből a célból a megfelelő javaslatokat benyújtja a Tanácsnak.
If it sees fit, it shall submit relevant proposals to the Council to this end.
De hogy a megfelelő egyensúly helyreálljon, szolgálattal viszonzom a szolgálatot.
But in order that a fitting symmetry be maintained, I perform a service for a service.
Véleményem szerint a 2014-es határidő megfelelő, még akár ki is tolható.
In my opinion, the 2014 deadline is fitting and could even be extended.
Éppen megfelelő megoldásnak látszott, kegyelmes uram.
It seemed fitting at the time, your Grace.
Természetesen aggodalomra ad okot, ha az engedményekkel visszaélnek, de ezeket mérni kell, és megfelelő válasszal kell rendelkeznünk ilyen esetekre.
Of course, it is of concern if concessions are abused, but there must be measured and proportionate responses.
Az internetelérést korlátozó bármely intézkedést mostantól fogva csak akkor lehet alkalmazni, ha az "megfelelő, arányos és szükséges” egy demokratikus társadalomban.
Any measure that restricts access to the internet may now be imposed only if it is deemed to be 'appropriate, proportionate and necessary' in a democratic society.
Végül az exportőr megfelelő a VJIR-kedvezményre, függetlenül attól, hogy importál- e egyáltalán valamilyen input anyagot.
Lastly, an exporter is eligible for the DEPBS benefits regardless of whether it imports any inputs at all.
- Nem lepődnék meg - mondta Darcy -, ha megválna a háztól, mihelyt megfelelő ajánlatot kap.
I should not be surprised, said Darcy, if he were to give it up as soon as any eligible purchase offers.
megfelelő (és: elég jó)
Ezek megfelelő kiindulópontként szolgálnak, de tovább kell őket fejleszteni.
They may be a good starting point, but they need to be further developed.
Ezek elengedhetetlenek az egységes piac megfelelő működéséhez.
They are absolutely essential for the good working of the single market.
Ez nem megfelelő megközelítés az egyre egységesebbé váló Európában.
This is not a good approach in a Europe that is becoming increasingly unified.
Ezért azt javaslom, hogy az emberek igényeinek megfelelő és arányos módosításokat vezessünk be, és szigorúan ellenőrizzük a javasolt terveket és kezdeményezéseket.
I therefore recommend making changes suitable and proportional to people's actual needs, and stringent checks on the proposed plans and initiatives.

Példamondatok a(z) "megfelelő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAz ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
In each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
HungarianNagyon, szerettem volna ma este megfelelő választ kapni a biztos úrtól.
Mr President, I really expected to have an answer from the Commissioner tonight.
HungarianEz az eredmény nem érhető el megfelelő szabályok és egységes feltételek nélkül.
This result cannot be achieved without appropriate rules and uniform conditions.
HungarianElőször egy kicsit valóban nyugtalanítóak, de hamar ráállnak a megfelelő formára.
They are always a little unnerving the first time, but, if you will excuse the
HungarianHa a nem megfelelő embernek tálalod ki a történetedet, csak bajt hozol magadra.
anymore about law, and even some lawmen don't understand the real reason for law.
HungarianRemélem, hogy a Bizottság ezt komolyan veszi és megfelelő nyilatkozattal szolgál.
I hope the Commission takes this seriously and provides an appropriate statement.
HungarianA kohéziós politikát megfelelő uniós támogatással kell megerősíteni és javítani.
Cohesion policy should be strengthened and improved with adequate Union resources.
HungarianMegfelelő-e a vízumrendszer az EU keleti határainál fennálló helyzet fényében?
Is the visa regime adequate in view of the situation on the EU's Eastern border?
HungarianMennyire valószínű, hogy épp a megfelelő helyen, a megfelelő időben pillantok fel?
How likely was it that 1'd be looking at just the right place at the right time?
HungarianA megfelelő infrastruktúra nélkül a hidrogénüzemű járművek kivételesek maradnak.
Without appropriate infrastructure, hydrogen powered vehicles will remain unitary.
HungarianSzerintem ezen a téren hiányzik a politikai akarat és a megfelelő finanszírozás.
I believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
HungarianAz európai a megfelelő szint, hogy erre reagáljunk és közös választ kell adnunk.
Europe is the right level to respond to this and we should have a common response.
HungarianAmint megnyomta a megfelelő gombokat, beugrott egy kocsi mögé, nem mert odanézni.
As soon as he pushed the right buttons, he ducked behind a car, afraid to look.
HungarianAz elnökség és a Bizottság kötelessége, hogy megtalálja a megfelelő egyensúlyt.
The presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
HungarianNem tettek megelőző intézkedéseket és a lakosság sem kapott megfelelő támogatást.
No preventive measures were taken, nor was the population given adequate support.
HungarianOtt volt a megfelelő helyen, két órával a merénylet előtt, de nem tudta megtenni.
He was in place and two hours away from the murder, but just wouldn't pull it off.
HungarianOlaszországot akkor elítélték, azonban megfelelő terv máig nem került benyújtásra.
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Hungariann) megfelelő szellőzés és páraelszívás azon helyiségekben, ahol hússal dolgoznak;
(n) adequate ventilation and steam extraction in rooms where work on meat is done;
HungarianTovábbította hát az üzeneteket a megfelelő irodáknak, majd saját helyére ment.
He delivered the messages to the appropriate offices, and went to his own office.
HungarianClarknak nem volt elég, hogy győzött; csak a százszázalékos győzelem a megfelelő.
Winning wasn't enough for a man like Clark; the vote also had to be unanimous.