HU

majdnem {határozószó}

volume_up
majdnem (és: jobb híján)
Ismét elveszítette egyensúlyát, majdnem belecsúszott a sírba.
Again, he almost lost his balance, almost slipped into the grave.
Majdnem lehetetlen egy halott ujjlenyomatát meggyőző módon egy fegyverre rányomni.
It's almost impossible to get a dead man's prints on a gun in a convincing way.
Jó beszédképességű, bársonyos, majdnem profi bariton hanggal megáldott férfi volt.
He was glib and engaging with a mellow, almost professional baritone.
* Csak ússzatok, csak ússzatok * Majdnem megvagyunk!
* Just keep swimming, just keep swimming * Almost there!
Szétterpesztett ujjai majdnem elérték a közelebbi tiszta fogpiszkálót.
His stretching fingers came up just short of the nearest clean pick.
Aztán, amikor Creideiki már majdnem megadta magát, meghallott egy hangot.
Then, just as resignation washed over Creideiki, he heard a sound.
Furcsán, majdnem megmagyarázhatatlanul felforrósodott benne a szerelem.
He felt a curious, near inexplicable, quickening of his love for her.
Gondolataink álcázását majdnem tökéletesen értettük valamennyien, még Mael is.
And as for cloaking our minds, we could all do it quite near to perfection, even Mael.
- Majdnem rosszat cselekedtem, tanítványom - súgta a fenyők alatt, halotti csöndben.
'I have come near to great evil, chela,' he whispered in that dead hush under the pines.
majdnem (és: közel, csaknem)
De már majdnem meglazult a figyelme; majdnem elérhetőő távolságba jött.
But he had also nearly lost his concentration; he had nearly come within range.
Az üveg előző nap majdnem tele volt... most meg majdnem üres.
The bottle had been nearly full the day before, now it was nearly empty.
Paranori hosszú útjukon többször is előfordult, hogy majdnem mind meghaltak.
Several times during the long journey to Paranor, they had nearly lost their lives.
Köztudomású, hogy majdnem minden tagállam meghaladja a jelenlegi határértékeket.
As you all know, almost all the Member States are exceeding current limits.
Emlékszem, majdnem mind idegenek voltak németek, lengyelek, olaszok, magyarok.
They were almost all foreigners, I remember - Germans, Poles, Italians, Hungarians.
Majdnem valamennyi piacról pozitív jelentések érkeznek.
There are positive reports coming from almost all the different markets.
A város túlsó végén túl egy majdnem egyenes határvonalnál tovább nem jutott.
It stopped sharply at a nearly straight borderline that ran past the city's far edge.
Átzúgott a piros lámpákon, majdnem elsöpörte a járókelőket.
He roared through red lights, narrowly avoiding pedestrians.

Példamondatok a(z) "majdnem" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianKépzeletében elhalványultak a tornatermi ajtók, néhányan majdnem ki is jutottak.
Her mind's eye lost sight of the gymnasium doors and some of them almost got out.
HungarianMajdnem akkora, mint Ulath, és több fegyvere van, mint egy szakasznyi katonának.
The woman's almost as big as Ulath, and she carries more weapons than a platoon.'
HungarianLétezett ugyan egy rejtett, majdnem száraz ösvény, de annak a közelében sem járt.
There was the hidden, almost dry, horse path, but she was nowhere near to that.
HungarianMinden, ami azóta történt, majdnem egy egész évtized, azon a pár percen múlott.
Everything since then, almost a decade of his life, pivoted on those few minutes.
HungarianMajdnem alkonyat volt már, amikor elérték a sátrakat és a kipányvázott lovakat.
It was nearly sunset when they reached the pair of tents and the picketed horses.
HungarianMajdnem lehetetlen egy halott ujjlenyomatát meggyőző módon egy fegyverre rányomni.
It's almost impossible to get a dead man's prints on a gun in a convincing way.
HungarianSokan tudni fogják, hogy süket volt, vagy majdnem teljesen süket, amikor ezt írta.
Many of you know that he was deaf, or near profoundly deaf, when he wrote that.
HungarianAz üzemanyagműszerekre pillantva látta, hogy tartalék tankjai majdnem üresek.
A check of the fuel gauges showed that his pylon-mounted tanks were about empty.
HungarianA déli csoportot eléggé megtépázták, a keleti majdnem sértetlennek látszik...
The southern group got hit pretty hard... the eastern group looks almost intact.
HungarianKözelebb volt, mint lennie kellett volna, majdnem a játszótér kapujánál állt.
It was closer than it should have been, almost up to the gate of the playground.
HungarianAmikor egy léc eltört a kezemben, hátrahanyatlottam, majdnem beleestem a vízbe.
When a timber broke in my hands, I jerked backward, almost falling into the water.
Hungarian- Majdnem fél órát vártunk, amíg jött egy taxis, aki azt mondta, felvesz bennünket.
'We waited for almost half an hour before we got a driver who said he'd take us.
HungarianMár majdnem bevette a hüvelykujját a szájába, de ezt csak kisbabák csinálják.
He started to put his thumb in his mouth to suck it, but that was a baby trick.
HungarianSzerén ironikusan elmosolyodott, s előredőlt, míg majdnem az orruk is összeért.
Her smile ironic, she tilted over the table until their noses were almost touching.
HungarianTeljesen ősz kecskeszakálla vastag szálú, hosszú, a telefon majdnem eltűnik benne.
His goatee, completely gray, is thick and long and the phone is almost lost in it.
HungarianMegfordult, arcába hűvös szél mart, és majdnem lezuhant a keskeny fémlépcsőn.
He turned, his face stung by the wind, and almost fell on the narrow metal steps.
HungarianA Bizottság által megszabott kritériumok majdnem 90%-át Bosznia is teljesítette.
Almost 90% of the criteria laid down by the Commission have thus been met by Bosnia.
HungarianNancy az igavonó, Millie a kelekótya, az öreg Belle kisasszony majdnem szenilis.
Nancy was the drudge, Millie the scatterbrain, old Miss Belle almost senile.
HungarianMajdnem minden osztrák polgár így vagy úgy érintett a turizmus valamely területén.
Almost every one of us is involved in an area of tourism in some way or other.
HungarianApa az asztalfőn, előtte a megrakott tányér; szunyókált, vagy majdnem szunyókált.
Daddy at the head of the table, his plate heaped high, snoozing or nearly snoozing.