magyar-angol fordítás erre a szóra: mérhetetlen

HU

"mérhetetlen" angol fordítás

HU mérhetetlen
volume_up
{melléknév}

mérhetetlen (és: irtózatos, határtalan, hatalmas, óriási)
Hasonló módon, e csomag a Bizottság mérhetetlen erőfeszítésének is eredménye.
Similarly, this package has resulted from a huge amount of effort by the Commission.
Vegyük csak a globális felmelegedés hatásait és a mérhetetlen gazdasági egyenlőtlenségekből adódó pénzügyi válságot.
Just look at the effects of global warming and the financial crisis of huge economic imbalances.
. - Elnök asszony, beszélhetnék-e elsőként is arról a mérhetetlen csalódottságról, amely tíznapi kemény tárgyalást követően Genfben ért bennünket?
. - Madam President, could I first try to describe our huge disappointment after ten days of intensive negotiations in Geneva.
mérhetetlen (és: hatalmas, óriási, roppant, tömérdek)
Mérhetetlen reménységet kelteni, amely sosem téphető ki gyökerestül, mivelhogy nincs is gyökere.
To create an immense hope that can never be uprooted, because it has no root.
Az ellenőrzés társadalma jön létre, amely mérhetetlen hatalommal rendelkezik.
The creation of a society of control with immense powers.
Mindez mérhetetlen következményekkel jár a legszegényebb emberek számára.
The consequences for the poorest people are immense.
mérhetetlen (és: feneketlen, megfejthetetlen)
, súgtam, szeretem konok akaratodat, sosem szűnő haragodat; igen, add nekem a dühöt az édesen, melegen áradó vérben; és az hirtelen rám zúdult, mérhetetlen szerelemmel.
Yes, love you, I whispered, love the sheer will and the ever present anger; yes, give it to me, the rage in the warm sweet blood flowing, and suddenly there came, towards me, her unbounded love.

Példamondatok a(z) "mérhetetlen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

HungarianSóhajtott, és mérhetetlen fáradtság ült ki a vonásra, de csak egy pillanatig tartott.
She sighed and a great weariness showed itself in her, but only for an instant.
HungarianRám pillantott, majd a falnak dőlt a leplezetlen és mérhetetlen megkönnyebbüléstől.
He took one look at me and rested back against the wall in great and obvious relief.
HungarianAz e számok mögötti mérhetetlen fájdalmat és tragédiákat meg kell ismernie Európának.
The immeasurable pain and tragedies behind these numbers must be revealed to Europe.
HungarianDe hogy adjam át nekik ezt a mérhetetlen biztonságot, ezt a fékezhetetlen lendületet?
And a profound feeling of safety, of unstoppable momentum-how to explain that to them.
HungarianA gumbo törzs tagjai a fémdarabban mérhetetlen hatalmú tárgyat ismertek fel.
The Gumbo tribesmen had recognized the piece of metal as an object of tremendous power.
HungarianAudry, vele ellentétben, mérhetetlen eleganciával és méltósággal hordozta sovány testét.
Audry, while tall and ample of girth, was measured of posture and carefully graceful.
HungarianVeszély rejlett benne, talán mérhetetlen képesség a kegyetlenségre.
There was harm there, no doubt of that, perhaps terrible capacities for violence.
HungarianA gyász ideje már elmúlt, most csak mérhetetlen szomorúságot érzett.
His grief had run itself out now and had been replaced with only a profound regret.
HungarianA sebhelyes férfi rezzenetlen szeméből mérhetetlen harag sütött feléje.
The scarred man watched her with a brooding madness in his unwinking eyes.
HungarianMérhetetlen megkönnyebbülésemre elértük a Windsor szálloda széles ajtaját.
I was immensely relieved when we reached the spacious entrance of the Windsor Court Hotel.
HungarianVera tagjain hirtelen fáradtság, mérhetetlen gyöngeség ömlött el.
A sudden feeling of lassitude, of intense weariness, spread over Vera's limbs.
HungarianDe gondoljon azokra az óriási, mérhetetlen tartamokra, amelyeket a szóma az időn kívül biztosít.
But think of the enormous, immeasurable durations it can give you out of time.
HungarianA sima, sápadt arc, a nagy, szürke szem hirtelen eltelt mérhetetlen rosszindulattal.
In fact, her smooth pale face with its large gray eyes seemed suddenly filled with pure malice.
HungarianTiszta szívemből köszönöm a mérhetetlen támogatást, amit a kampányunknak nyújtottak.
I want to thank you for the support youŽve given this campaign.
HungarianFelsikoltott, és egy pillanatra megvakult a mérhetetlen erőtől, amely belé áramlott.
The power that jolted through him made him shriek and go blind.
HungarianIsmét elfogott a mérhetetlen düh, hogy ez a két aranyos gyermek kizárt engem a közösségükből.
Again, I felt a terrible anger, that these two, these blessed children, had shut me out.
HungarianA másik áldozat az idegenforgalom volt, ahol mérhetetlen következményekkel járt a vulkánkitörés.
The other victim has been tourism. The consequences for tourism have been devastating.
HungarianDe mire ragadhatja még mérhetetlen becsvágya, ha egyszer őrületté fajul?...
And where might not his ambition carry him, if by its own excess it mounted some day into madness!
HungarianIsmét azt a mérhetetlen boldogságot érezte, de bánat is keveredett hozzá, nem tudta, miért.
Again, he felt inexpressible happiness but it was mixed with sorrow, and he was not sure why.
HungarianEz egy láncreakció, aminek az eredményeként mérhetetlen mennyiségű energia szabadul fel.
That causes a chain reaction, releasing vast amounts of energy.