HU

lineáris {melléknév}

volume_up
Lineáris amortizációként kiszámítja egy elszámolási időszak értékcsökkenésének mértékét.
Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
A módosítás a kvóták 13,5%-os lineáris csökkentését javasolja a 2010 utáni időszakra.
The amendment suggests a linear reduction of 13.5% in the rate for the post-2010 period.
A szerek számának lineáris csökkentése őrültség lenne.
A linear reduction in the number of products would be insane.

Példamondatok a(z) "lineáris" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianLineáris amortizációként kiszámítja egy elszámolási időszak értékcsökkenésének mértékét.
Calculates the amount of depreciation for a settlement period as linear amortization.
HungarianÖrvendetes, hogy jogi alapokat teremtünk a digitális és a nem-lineáris televíziózáshoz.
It is pleasing that we are creating legal bases for digital and non-linear television.
HungarianA módosítás a kvóták 13,5%-os lineáris csökkentését javasolja a 2010 utáni időszakra.
The amendment suggests a linear reduction of 13.5% in the rate for the post-2010 period.
HungarianSzerintem egy gravitációs lineáris gyorsítóban utazol egy légüres csatornában.
At a guess, you are riding a gravity-assisted linear accelerator through an evacuated tunnel.
HungarianA lineáris gyorsító kifutópályája végénél áttetsző gömbök sorakoztak.
Transparent bubbles clustered near the runway end of the linear accelerator.
HungarianElső lépésként egy lineáris, 13,5%-os csökkentést lenne kívánatos végrehajtani.
During the first stage there should be a linear cut of 13.5%.
HungarianÉs, uh... és hozz pár srácot a Nem-lineáris Egyenletek osztályból is.
And, uh... grab those smelly kids from the Non-Linear Diff class, too.
HungarianA nem lineáris szolgáltatásoknál azonban be kellene vezetni néhány lényeges, minimális rendelkezést.
For non-linear services, however, minimal essential provisions should be established.
HungarianMost azonban attól tartunk, hogy 2013-ban lineáris csökkenéssel kell majd szembesülnünk.
Our fear now is that in 2013 we will face a linear decrease.
HungarianÓriási különbség van lineáris és exponenciális növekedés között.
There is a big difference between linear and exponential growth.
HungarianEgyedül a kvóták lineáris növelése azonban nem fogja az ön által ígért fokozatos átmenetet megteremteni.
A linear increase in quotas alone will not, however, create the soft landing you promise.
HungarianA lineáris gyorsító károsítása nélkül nem volt lehetőség a tolómező ellenőrzésére.
There was no way to test the ram-field generators without causing all kinds of havoc in the linear accelerator.
HungarianAz ókorban a szótagábécé elterjedt volt; ennek egyik példája a mükénéi görögök lineáris B írása.
Syllabaries were common in ancient times, as exemplified by the Linear B writing of Mycenaean Greece.
HungarianTudta, hogy lineáris gyorsítóval lövik ki a Holdról.
He knew that he would be launched by linear accelerator from the Moon.
HungarianA televíziózásra vonatkozó meglévő rendelkezéseknek érvényben kellene maradniuk a lineáris szolgáltatások esetében.
The current provisions regarding television should remain in force for linear services.
HungarianÚjmódi illúzió azt hinni, hogy az idő valamiféle lineáris és célirányos egymásutániság, ami A-tól B felé halad.
The belief that time is a linear, directed sequence running from A to B is a modem illusion.
HungarianA szerek számának lineáris csökkentése őrültség lenne.
A linear reduction in the number of products would be insane.
HungarianTudod, a lineáris szöveget, ami a szim mellett futott.
Y'know, all that linear text running alongside his sim?
HungarianRemélem, hogy a modell nem lineáris, és hogy ha 4%-os ellenőrzést végzünk, a hibaráta nem 40%-os lesz.
I hope that the model is not linear and that, where 4% audits are carried out, we do not have a 40% error rate.
HungarianMajd az elektronokat visszavisszük újból a lineáris gyorsítóba, belőjük őket megint a lézerüregbe.
Then you can recycle the electrons back into the linear accelerator and shoot them back into the lasing cavity again.