HU

lehetne [példa]

volume_up
Nem lehetne valahogyan leegyszerűsíteni a hivatal túlontúl bonyolult működését?
Is it not possible to limit the almost Byzantine way in which this office functions?
Elnök úr, nem lehetne tömbszavazást tartani az összes módosításról?
Mr President, would it be possible to have a block vote on all the amendments?
A rendelettervezet esetében azonban az együttdöntési eljárást is alkalmazni lehetne.
However, it would also be possible to apply the codecision procedure for the draft regulation.

Példamondatok a(z) "lehetne" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian- Milyen jó hírt lehetne várni? - kérdezte az apja, előhúzva zsebéből a levelet.
What is there of good to be expected? said he, taking the letter from his pocket.
HungarianNem látom, hogyan lehetne azt most módosítani, vagy további mentességeket kérni.
I cannot see how it is possible to amend it now or to ask for more derogations.
HungarianNem értem mondta Battle óvatosan , miért ne lehetne egy jó teniszjátékos gyilkos.
Battle said slowly, I can't see why a good tennis player shouldn't be a murderer.
HungarianMire te a szemébe nézel, s kiolvasod belőle, hogy rosszabbul már nem is lehetne.
And you look into his eyes, and you see things really couldn't be much worse.
HungarianMiért ne lehetne megölni? kérdezte emelkedő, ezüstös s végül élessé váló hangon.
`And why not kill him!' she said now, her voice rising, silvery and finally shrill.
HungarianHogyan lehetne összehangolni a válság elleni küzdelmet Európában és a világon?
How should the fight against the crisis in Europe and the world be coordinated?
HungarianOtt lehetne a nevem az újságban a többi vád alá helyezett ügyvéd neve mellett.
My name could be in the paper there with the other freshly indicted defendants.
HungarianMintha az univerzumot meg lehetne határozni négy, egymással ellentétes erővel.
As if the universe could be confined to four observable, apposite manifestations.
HungarianEgy egész beszédet lehetne mondani a középső vízrétegekben élő teremtményekről.
You could give an entire talk about the creatures that live in the mid-water.
HungarianBe lehetne-e valahogy úgy mutatni az ételeket, ahogy azelőtt még soha nem láttuk?
Is there a way we can show people food in a way they have not seen it before?
HungarianTurján azt kívánta, bárcsak szabad levegőn lehetne, ahol a mágia szaga kevésbé erős.
Turjan wished he were in the open air where the odor of sorcery was less strong.
HungarianÍgy meg lehetne állapítani a megfelelő kereskedési forgalom fenntarthatóságát.
It could therefore be established whether an adequate flow of trade is maintained.
HungarianPersze, amíg ki nem mászunk innét, nem is tudom, hogyan lehetne rajtunk segíteni.
I'm not sure what anyone can do for us anyway unless we lift off out of here.
HungarianCselekmény nélkül nem is léteznék tragédia, de jellemek nélkül még lehetne.
Again, without action there cannot be a tragedy; there may be without character.
HungarianDe ugyan mi érdeke lehetne magának, ami egy külföldi gróf meggyilkolására rábírhatná.
But what possible reason could you have for murdering an unknown foreign count?'
HungarianLehetne oktatási társadalom, amely a testnevelésre és a testmozgásra is kiterjed.
It could be an education society, which also extends to body education and exercise.
HungarianNem lehetne valahogyan leegyszerűsíteni a hivatal túlontúl bonyolult működését?
Is it not possible to limit the almost Byzantine way in which this office functions?
HungarianEgyáltalában nem úgy nézett ki, mintha hírhedt nemzetközi kalandornő lehetne.
As the notorious foreign adventuress she did not fit into the picture at all.
HungarianMost pedig, ha lehetne, szeretnék visszatérni a Mariana-szigetek kérdésére.
Now, if we may, I should like us to return to the issue of the Mariana Islands.
HungarianBár a megállapodás tartalma kielégítő, néhány pontján még mindig lehetne javítani.
While this agreement is satisfactory, certain points could still have been improved.