magyar-angol fordítás erre a szóra: legnagyobb mértékű

HU

"legnagyobb mértékű" angol fordítás

EN
HU

legnagyobb mértékű {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "legnagyobb mértékű" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianJelenleg a történelem legnagyobb mértékű militarizálásának vagyunk szemtanúi.
We are currently witnessing the highest degree of militarisation in history.
HungarianEzért együttműködést ajánlunk az eljárások lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésének érdekében.
We offer our collaboration in order to simplify procedures as far as possible.
HungarianEbben a folyamatban a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra és hatékonyságra törekszünk.
We will strive for maximum transparency and efficiency in that process.
HungarianÍgy feladatunk az iráni civil társadalom ellenállási mozgalmának lehető legnagyobb mértékű támogatása.
Thus, our task is to support Iranian civil society as far as possible in its resistance movement.
HungarianSzintén biztosítanunk kell a magánéletnek és az adatok védelmének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartását.
We also need to ensure the utmost respect for privacy and data protection.
HungarianAnnak érdekében, hogy a szolgálat hiteles legyen, a lehető legnagyobb mértékű demokratikus legitimációval kell felruházni.
For the new service to be credible it has to be endowed with as much democratic legitimacy as possible.
HungarianA legnagyobb mobilitású országok közül néhány esetében a növekedés és foglalkoztatottság is a legnagyobb mértékű Európában.
Some of the countries that have the highest mobility also have the highest growth and employment in Europe.
HungarianAz irányelv nem változtatja meg magát a meghatározást, de célunk a lehető legnagyobb mértékű jogbiztonság elérése.
The directive will not change the definition as such, but our aim is to achieve the greatest possible degree of legal certainty.
HungarianA legnagyobb mértékű csökkenést Lengyelországban, Bulgáriában és Lettországban mérték, míg a legnagyobb növekedést Észtországban.
The largest decreases were seen in Poland, Bulgaria and Latvia and the largest increase in unemployment was in Estonia.
HungarianA gazdasági kilábalásra való felkészülés és annak elősegítése érdekében mindkét banknak biztosítania kell a lehető legnagyobb mértékű szinergiát.
Both banks should ensure that there is maximum synergy so as to prepare for and assist economic recovery.
HungarianEz a vízi energiát, a víztartalékok és az erdők biomasszájának nagyobb, sőt a világon a legnagyobb mértékű felhasználását jelenti.
That means hydroelectric power, the use of reserves of water and forest mass on a large scale - in fact, the world's largest.
HungarianAz Open Doors International nevű szervezet listát készített arról a 10 országról, ahol a legnagyobb mértékű erőszakkal szembesülnek a keresztények a világon.
Open Doors International has listed the 10 countries where Christians encounter most violence in the world.
HungarianE rendelkezésekkel összhangban a Tanács továbbra is elkötelezett az átláthatóság elvének lehető legnagyobb mértékű érvényesülése mellett.
'In line with these provisions, the Council remains committed to giving the fullest possible effect to the principle of transparency.
HungarianUgyanakkor az EU-nak minden szükséges erőfeszítést meg kell tennie az Oroszországtól való energiafüggőség lehető legnagyobb mértékű csökkentése érdekében.
At the same time, the EU must make every effort necessary to reduce its energy dependency on Russia as much as possible.
HungarianEz segítené a szervellátottságot, különösen a fiatalok és az etnikai kisebbségekhez tartozók számára, amelyek esetében a hiány a legnagyobb mértékű.
That would help with the supply side, particularly for the young and those from an ethnic minority, where shortages are most acute.
HungarianHarmincötezer darab, az óriásrepülők méretének megfelelő nagyságú szélturbina, ez az én szigetem legnagyobb mértékű megszentségtelenítése az ipari forradalom óta.
Thirty-five thousand wind turbines the size of jumbo jets, the biggest desecration of my beautiful island since the Industrial Revolution.
HungarianSzeretném ezért felkérni a Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb mértékű elkötelezettséget tanúsítson többoldalú szinten a Dohai Forduló sikeres lezárása iránt.
I would invite the Commission, therefore, to give the greatest possible commitment at multilateral level to the successful conclusion of the Doha Round.
HungarianA polgárok nagyra értékelik a biztonságot, a jogszabályok lehető legnagyobb mértékű harmonizációjának támogatása pedig abból ered, hogy a biztonság biztosítására vágynak.
The citizens value their security greatly, and support for the greatest possible harmonisation of legislation stems from the desire to ensure security.
HungarianEnnek ellenére a legnagyobb mértékű (17%-os) javasolt emelés megint csak a kohéziós alapoknak jut, márpedig éppen ezen a területen jelentik az ellenőrök a legtöbb szabálytalanságot.
Yet again, the biggest increase that is being proposed - a 17% increase - goes to the Cohesion Funds, the area where the auditors report the highest number of irregularities.

Hasonló fordítások a(z) "legnagyobb mértékű" szóra angolul

legnagyobb melléknév
legnagyobb fokú főnév
English
legnagyobb fokú melléknév
English
legnagyobb mértékben határozószó
legnagyobb titokban
legnagyobb aggodalmamra ige
legnagyobb rendben van
legnagyobb rémületemre határozószó
legnagyobb tömegű fekete lyuk főnév
legnagyobb ámulatomra határozószó
legnagyobb ámulatomra
legnagyobb bánatomra határozószó