magyar-angol fordítás erre a szóra: legkorábbi

HU

"legkorábbi" angol fordítás

volume_up
legkorábbi {felsőf.}
HU

legkorábbi {felsőfok}

volume_up
legkorábbi

Példamondatok a(z) "legkorábbi" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianKérem továbbá a Stabilitási és Növekedési Paktum lehető legkorábbi szigorítását.
I would also ask for the earliest possible tightening of the Stability and Growth Pact.
HungarianMár a legkorábbi mezopotámiai államok is központilag irányították gazdaságukat.
Even the earliest Mesopotamian states exercised centralized control of their economies.
HungarianAz Európai Parlamenttel már a legkorábbi fázisban is konzultálni kellene.
The European Parliament should be consulted on this issue from the earliest stage.
HungarianSietve folytattam, bűntudatosan próbáltam kifacsarni valamit a legkorábbi emlékekből.
I pressed on, guiltily trying to wring something from the earliest memories.
HungarianLátható, hogy a legkorábbi utasok a vonatokon disznók és birkák voltak.
And as you can see, some of the earliest train passengers were pigs and sheep.
HungarianDoha kell és szükség van rá, de 2010 a legkorábbi időpont, hogy visszatérjünk hozzá.
Doha is needed and is necessary, but we will not return to it until 2010 at the earliest.
HungarianEzért a lehető legkorábbi alkalommal a két államnak meg kell állapodnia egy megoldásban.
For this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.
HungarianÍgy például a legkorábbi reték még igen egyszerűek és primitívek voltak.
So, the earliest retes, for example, were very simple and primitive.
HungarianLáthatjuk, hogy működött már az emberi történelem legkorábbi szakaszában is.
We can see it at work in the earliest stages of human history.
HungarianIgen, mondta halkan a lánynak, aki láthatólag őt nézte ebben a legkorábbi és legszebb fényben.
Yes, he said softly to the girl who looked at him clearly now in the first and best light.
HungarianLegkorábbi emlékeim egy Dahaut északi részén, a wysrodi határ közvetlen közelében lévő farmhoz fűződnek.
My earliest recollections are a farm to the far north of Dahaut, hard by the Wysrod March.
HungarianEz a legkorábbi megjelenése a kereszt motívumnak... mely egy Gauli csont dobozkán találtak i.sz.
This was the earliest known depiction of the crucifixion... carved on an ivory box in Gaul about A.D.
HungarianA legkorábbi sumér írás nem fonetikus logogramokból állt.
The earliest Sumerian writing consisted of nonphonetic logograms.
HungarianBiztosíthatom Önöket, hogy az elfogadását követő legkorábbi időpontban benyújtom a javaslatot.
I can assure you that I will be happy to present to you the proposal at the earliest convenience after its adoption.
HungarianA legkorábbi időpontként háromnegyed tizenegyet jelölte meg.
A quarter to eleven is his earliest outside limit.
HungarianPéldául a tönkebúza termesztésének legkorábbi ismert helyszíne a Termékeny Félhold, időpontja pedig körülbelül i.
For instance, the earliest known cultivated emmer wheat comes from the Fertile Crescent around 8500 b.c.
HungarianTehát a felfedezés legkorábbi szakaszában vagyunk az alapvető génekkel, komponensekkel és az élettel kapcsolatban ezen a bolygón.
So we're at the earliest stages of discovery about basic genes, components and life on this planet.
HungarianÉs ezek a legkorábbi adatok, amiket találtam.
And this is the earliest data that I can find.
HungarianA kiegészítő jegyzőkönyv végrehajtásáról szól, amelynek a lehető legkorábbi végrehajtására sürgették Iránt.
It is about the implementation of the additional protocol which Iran was urged to implement at the earliest possible date.
HungarianAz ember legkorábbi gyerekkorát érintő egészségügyi ellátásba való beruházás elsődleges prioritású ügy kell legyen.
Investing in healthcare policies concerning the earliest years of a person's life should also be a priority issue.