HU

lebegő {melléknév}

volume_up
Egy hosszú lebegő étkezőasztal, lebegő széksorok.
A long dining table, floating, and lines of floating chairs.
A Görbék lebegő eszköztár tartalmazza a vonalak rajzolásához szükséges ikonokat.
The Curves floating toolbar contains icons for drawing lines.
Ezzel egy időben Elminster is közelebb húzódott a lebegő királynőhöz.
In the same casual silence, Elminster strolled closer to the floating queen.
A lebegő koromrészecskéknek körülbelül csupán 20-30%-a származik belvárosi közlekedésből.
Only about 20-30% of air-borne soot particles come from inner-city traffic.
Európában az energiafogyasztás miatt a levegőben lebegő finom részecskék évről évre körülbelül 300 000 embert halálát okozzák.
In Europe, airborne fine particles due to energy consumption now kill around 300 000 people each year.
Az épületeket belakják a lebegő mikrobák amik az ablakokon és a gépi szellőztető rendszereken keresztül kerülnek be.
Buildings are colonized by airborne microbes that enter through windows and through mechanical ventilation systems.
Lebegő, villogó fénygömböket és harangokat idézett meg.
It was a hovering sphere of bright, shifting glows and little chimings.
A lebegő kémrobot rotorjai leálltak, és a gép hangos loccsanással a folyóba zuhant.
The hovering spy drone's rotors cut out, and it dropped into the river with a splat.
Felnézett a felette lebegő szellemre; arcán könnyek patakzottak.
He looked at the hovering spirit with tears pouring down his face.
Az árboc a lépetten lebegő fehér zászlóval aggasztóan hajladozott.
The mast, with a torn white ensign flying, swayed alarmingly.
Bármi volt is az, nem érzett különbséget és még mindig egy súlytalanul lebegő árnyalak volt.
Whatever it was, he felt no different, and was still a weightless flying shadow.
A lebegő pénz többsége virtuális 'hamis' pénz, amely most visszakerül a bankok mérlegébe, mint értékcsökkenések sorozata.
Most of the loose cash is virtual 'funny' money, which is now returning to the banks' balance sheets as a series of write-offs.
Még egy fönn lebegő sasmadár se vette volna észre a mozdulatlanul, némán, s vékony szürke köpönyegükbe burkolózva gondterhelten gubbasztó hobbitokat.
Not even an eagle poised against the sun would have marked the hobbits sitting there, under the weight of doom, silent, : not moving, shrouded in their thin grey cloaks.
A lebegő port vagy membránból álló, vagy üvegszálból készített szűrőn gyűjtik össze.
The suspended particulates are collected on a filter composed of either membrane or glass-fibre.
- az I. melléklet B. táblázatának megfelelően a lebegő por koncentrációja egymagában,
- the concentrations of suspended particulates considered separately in accordance with Table B in Annex I,
- az I. melléklet A. táblázatának megfelelően a kén-dioxid és a lebegő por együttes koncentrációja, és
Limit values means: - the concentrations of sulphur dioxide and suspended particulates considered simultaneously in accordance with Table A in Annex I, and

Példamondatok a(z) "lebegő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianSzellem lett, úgy tűnt; egy láthatatlanul, csendesen és észrevétlenül lebegő valami.
He was truly a ghost, it seemed; an invisible, silent, undetected drifting thing.
HungarianOdament hozzájuk, és közben levett egy italt az éppen arra lebegő tálcáról.
Gurgeh went over to them, taking a drink from a waiting tray as it floated past.
HungarianA szoba levegője forró és súlyos volt a benne lebegő, jóvátehetetlen tragédiától.
The room was hot and heavy with a disaster that could no longer be mended.
HungarianA lebegő kémrobot rotorjai leálltak, és a gép hangos loccsanással a folyóba zuhant.
The hovering spy drone's rotors cut out, and it dropped into the river with a splat.
HungarianA férfi már nem meredt a barlang mennyezetére, vagy a vízben lebegő halott testre.
He wasn't staring at the ceiling any longer, nor at the body in the water.
HungarianA part fölött lebegő helikopter közben már majdnem elhagyta a kert határának vonalát.
Beyond the bluff, above the beach, the helicopter was almost past the estate.
HungarianBent, a sötét épületben Dana a Vigo arca előtt lebegő gyermekét figyelte.
Inside the darkened building, Dana watched her child dangle in midair before Vigo.
HungarianLefúrtunk a bolygó legnagyobb lebegő selfjegébe, amire korábban nem volt példa.
And we made the very first bore hole through the largest floating ice shelf on the planet.
HungarianElminster látta, ahogy a kristálylánc az egyik lebegő ember nyakára fonódik.
Elminster saw the crystal chain had wrapped itself around the neck of one floating man.
HungarianPezsgő érzetek, és lehulló falevélként lebegő gondolatok örvénylettek körülötte.
A swarming scattershot of senses, thoughts, fragments like leaves blowing by him in a wind.
HungarianBármi volt is az, nem érzett különbséget és még mindig egy súlytalanul lebegő árnyalak volt.
Whatever it was, he felt no different, and was still a weightless flying shadow.
HungarianTestet öltöttek körülöttem lebegő köntösükben, sohasem nyugvó szárnyaikkal.
They had materialized around me, in their settling garments and their never-still wings.
HungarianA hasi aortát könnyebb lenne eltalálni, de azt védte a lebegő, amin ült.
The abdominal aorta would be easier, but the head of the floater masked it.
HungarianKiléptek, egy harminc méterre a fejük fölött lebegő kristályfényű kupola alá.
They moved out under a soaring, crystal-clear dome thirty meters high.
HungarianAdok, de ők keresni fognak minden buszállomáson és lebegő járatnál.
I would, but they'll be looking for you at every bus station and shuttle launch.
HungarianA lebegő koromrészecskéknek körülbelül csupán 20-30%-a származik belvárosi közlekedésből.
Only about 20-30% of air-borne soot particles come from inner-city traffic.
HungarianA tünde a gödörbe meredt, és valami lebegő, sötét, tekergőző árnyat figyelt.
The elf was watching something that hovered, dark and writhing, over the center of the pit.
HungarianAz asztalok, az íróasztal, a bár, a kanapék megannyi lebegő mértani test.
The tables and the desk and the bar and the couches were floating slabs.
HungarianEzzel egy időben Elminster is közelebb húzódott a lebegő királynőhöz.
In the same casual silence, Elminster strolled closer to the floating queen.
HungarianSalo megint lehunyta két szemét a háromból, megint a lebegő titáni kék madarakat figyelte.
Salo closed two of his three eyes again, watched the soaring Titanic bluebirds again.