HU

lakó {főnév}

volume_up
lakó (és: lakos)
A hét bennlakón kívül Vauquer-né évente átlagban nyolc jogászt és medikust kosztolt, meg két-három, a kerületben lakó törzsvendéget, akik mind csak ebédre fizettek elő.
Beside the seven inmates thus enumerated, taking one year with another, some eight law or medical students dined in the house, as well as two or three regular comers who lived in the neighborhood.
The last occupant was Charlie Wooster.
Néhány lakó közömbösen figyelte, amint az őr megmutatta Corbellnek, hogy melyik lyuk az övé.
A few occupants watched incuriously as the guard showed Corbell which bunk was his.
- Oleg, Ciaran és Mitch állandó lakó lesz itt - folytatta Irvine.
So, his host continued, Oleg, Ciaran, and Mitch here will be permanent residents.
Az adott helyen lakó lakosság nemzetiségi és kulturális összetételére vonatkozó statisztikai adatok segíthetnek az erőszak megelőzésében.
Statistical data on the ethnic and cultural make-up of the resident population could assist the prevention of violence.
Az első kettő, a 7. és 8. módosítás a Belgiumban, illetve Németországban lakó katonai személyzet családtagjainak egészségbiztosításával kapcsolatos.
The first two, Amendments 7 and 8, relate to health insurance for members of the families of military personnel resident in Belgium or Germany.
Minden egyes kriptának ízléses kis bronzajtaja volt, arra vésték a lakó nevét.
Each crypt had a tasteful little bronze door on which the tenant's name was engraved.
Lehet, hogy egy lakó; hajnali egykor mászkálni egyáltalán nem szokatlan egy efféle nagyvárosban.
It might have been a tenant; going-on-one wasn't really late in the big city, even for a Monday night.
Nem tart ki, amíg az új lakó megérkezik.
They would not last until the next tenant came.

Példamondatok a(z) "lakó" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianMinden egyes kriptának ízléses kis bronzajtaja volt, arra vésték a lakó nevét.
Each crypt had a tasteful little bronze door on which the tenant's name was engraved.
HungarianMegkérdezte a szomszédos cellákban lakó szerzeteseket, de azok semmit sem hallottak.
He asked monks in neighbouring cells; they claimed never to have heard him.
HungarianUtána láttam, hogy Ruby egy, a szállodában lakó fiatalemberrel táncol.
After it, I noticed Ruby dancing with one of the young men staying at the hotel.
Hungarian6:40-re Frye eldöntötte, hogy a fiatal nőnek nincs se férje, se vele lakó barátja.
By 6:40, Frye decided that the young woman had neither a husband nor a live-in boyfriend.
HungarianSzinte minden lakó maga készítette el nyomorúságos ételét a hálószobájában.
Nearly all the lodgers cooked their own squalid meals in their bedrooms.
HungarianBob, mekkora állami felvásárlásra van szükségük a városban lakó milliók élelmezéséhez?
Bob, what do they have to have by way of state procurements to feed the urban millions?
HungarianMint hegyvidéken lakó ember, pontosan értem, hogy mi történhetett Madeirán.
As someone who lives in a mountainous region, I understand very well what happened here.
HungarianKi ismeri az ember benső dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek?
For what man knoweth the things of a man, but the spirit of a man that is in him?
HungarianNéhány lakó közömbösen figyelte, amint az őr megmutatta Corbellnek, hogy melyik lyuk az övé.
A few occupants watched incuriously as the guard showed Corbell which bunk was his.
HungarianHázmester nincs a házban, és senki sem tudja, hogy melyik lakó van otthon, melyik nincs.
There's no porter there, and nobody knows whether tenants are in or out.
Hungarian- Oleg, Ciaran és Mitch állandó lakó lesz itt - folytatta Irvine.
So, his host continued, Oleg, Ciaran, and Mitch here will be permanent residents.
HungarianIsmerte ezt a női hangot, az ebben a szobában lakó asszony hangja volt.
One was a voice that she knew to be the occupier of the room in which she was standing.
HungarianEsetenként, bár nagyon ritkán, felhívta a környéken lakó barátait és rokonait.
She occasionally, though rarely, telephoned her friends or relations in the near neighbourhood.
HungarianMegint mások csak az egy bizonyos országban lakó európai polgárokat próbálják figyelembe venni.
Others are trying to see only the European citizens residing in a certain country.
HungarianFigyelem TV-ország lakó emberek és gyerekek, és minden kölyök a világon!
...and children in TV land and all the little kids around the world...
HungarianA bolygókon lakó két faj, az Antikaiak és Selaiak mindig halálos ellenségek voltak.
Since conquering space, their major life forms, the Anticans and the Selay, have become enemies.
HungarianWilliam alkalmanként látta is, amikor eljött meglátogatni a városban lakó barátait.
He saw her on occasion, when she came to visit friends in town.
HungarianHa pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn.
Now if I do that which I will not, it is no more I that do it: but sin that dwelleth in me.
HungarianMit várnak az érintett régió munkavállalói, családjai és az ott lakó emberek az Uniótól?
What do workers, their families and the people of the affected regions expect from the Union?
HungarianA két második emeleti lakó csupán hetvenkét frankot fizetett havonta.
The two second-floor lodgers only paid seventy-two francs a month.