magyar-angol fordítás erre a szóra: kiterjed

HU

"kiterjed" angol fordítás

HU kiterjed
volume_up
{ige}

kiterjed (és: megtesz, véd, beborít, betakar)
Szélesebb körű és mélyebb politikai párbeszédet akarunk Irakkal, amely kiterjed az emberi jogokra is.
We want a broader and deeper political dialogue with Iraq, which should also cover human rights.
Holisztikus megközelítést alkalmazunk, amely kiterjed a kérdés különféle dimenzióira.
We are pursuing a holistic approach to covering the different dimensions involved.
Ez az intézkedéscsomag a tengeri gazdaság valamennyi alapvető területére kiterjed.
It was a package which covers all the basic areas of the maritime economy.
kiterjed (és: kibővít, terjeszkedik)
Télen kiterjed, majd nyáron visszahúzódik.
It expands in winter and contracts in summer.
Abban is reménykedem - ahogyan azt Vakalis úr mondta -, hogy a jövőben a közbeszerzés a környezetbarát területekre is kiterjed, és ehhez platformként használhatja az ökocímkét.
I also hope, as Mr Vakalis said, that public procurement will in the future expand in green areas and use the Ecolabel as a platform.
Karjait szélesre tárva lehunyta szemét és suttogva imádkozott Mystrához, érezte, ahogy az erő áramlik benne, át a karjain, kiterjed...
Spreading her arms wide, she closed her eyes and whispered the prayer to Mystra, feeling the power within her surge up her arms and outward, expanding...
Elméletileg az eurókötvény egy átfogó rendszer, amely számos lehetséges alkalmazásra kiterjed.
As a concept, the Eurobond is a broad church that covers a wide range of possible applications.
Minden egyes ország kitermeli a vezetőit és szakértőit, technikusait, bankárait, sportolóit és mindazon egyéb képességek képviselőit, amelyekre a képzés kiterjed.
Each country produces its leaders and experts, its technicians, bankers, sportsmen and women and all the rest of the range of skills that are enhanced by training.
kiterjed (és: fog, működik, indít, irányít)
Még alkonyat előtt, ezen a napon az ígért Mythal megszületik, kiterjed a város fölé egészen az Északi Õrhelytől Shammath Taváig.
Before dusk, this day, the promised Mythal shall be laid, stretching over all the city from the Northpost to Shammath's Pool.
Elnök asszony, mérnökként szólok a témához, a fiamnak pedig van egy közlekedés-felméréssel foglalkozó vállalkozása, amely az egész Egyesült Királyság területére kiterjed.
Madam President, I speak as a civil engineer, and my son has a transport surveying business stretching right through the United Kingdom.
A fő probléma az orvvadászat, amit a prémekkel, illetve egyéb testrészekkel való jól jövedelmező illegális kereskedelem gerjeszt, és ami állítólag egészen Kelet-Európáig kiterjed.
The main problem is poaching, which is driven by the lucrative illegal trade in tiger skins and parts, said to stretch to Eastern Europe.

Példamondatok a(z) "kiterjed" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

Hungarian- Úgy tűnik, hogy a kiegészítésre vonatkozó módosítás a szöveg egészére kiterjed.
- The feeling is that the amendment with the addition covers the whole of the text.
HungarianLehetne oktatási társadalom, amely a testnevelésre és a testmozgásra is kiterjed.
It could be an education society, which also extends to body education and exercise.
HungarianEz a figyelem kiterjed a békés állampolgárok politikai indíttatású bebörtönzésére is.
This applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
HungarianHolisztikus megközelítést alkalmazunk, amely kiterjed a kérdés különféle dimenzióira.
We are pursuing a holistic approach to covering the different dimensions involved.
HungarianEz az intézkedéscsomag a tengeri gazdaság valamennyi alapvető területére kiterjed.
It was a package which covers all the basic areas of the maritime economy.
HungarianAz EFA által nyújtott fejlesztési támogatás alkalmazási köre magára Európára is kiterjed.
The development aid provided by the EDF forms part of a broader European framework.
Hungarian- Igen, az elveszett após utáni kutatás kiterjed az ismeretlen szervezet utáni kutatásra is.
Yes, the search for the father is by extension a search for the unknown network.
HungarianEz kiterjed az Abházia és Dél-Oszétia jogállásáról szóló megállapodásra is.
That would involve agreement on the status of Abkhazia and South Ossetia.
HungarianMi, Zöldek, örültünk volna annak, ha hatálya a belvízi utakra is kiterjed.
We Greens would have liked to have seen it apply to inland waterways too.
HungarianMinden területre kiterjed, azaz a polgári és a kereskedelmi ügyekre egyaránt.
It covers all areas, in other words both civil and commercial matters.
HungarianKiterjed-e ez a jog a szcientológusokra vagy szélsőséges jobboldali csoportok tagjaira is?
Does that right extend to Scientologists or members of right-wing extremist groups?
HungarianAzt hiszem, a máguskirály meghívása rá is kiterjed felelte lassan Szerén.
I believe an invitation has been extended to him, she said slowly, by the Warlock King.
HungarianÉs ez természetesen a következetes tesztelési módszerek szükségességére is kiterjed.
And that, of course, includes the need for consistent testing methods.
HungarianA stratégiai jelentéstétel a még le nem zárult eljárások értékelésére is kiterjed.
Strategic reporting is also an evaluation of the ongoing process.
HungarianA védelem azokra is kiterjed, akiket a szólásszabadság gyakorlása miatt üldöznek.
This protection also applies to those being persecuted for exercising their right to free speech.
HungarianMivel Európa végül is mindenre kiterjed, az emberek a kiskapukat próbálták kihasználni.
After all, since Europe extends to all areas, people were getting in through the back door.
HungarianA hatály azokra az utasokra is kiterjed, akik a távolsági járatot csak egy szakaszon veszik igénybe.
Passengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
HungarianKiterjed az EU tagállamainak, a Bizottságnak és az Európai Parlamentnek a tevékenységeire.
It covers the activity of the EU Member States, the Commission and the European Parliament.
HungarianAz értékelés a regionális összefüggésekre és a viszonosságra is kiterjed.
The assessment also takes into account the implications for regional coherence and reciprocity.
Hungariana védelem nem csupán az áldozat testi integritására, hanem emberi méltóságára is kiterjed.
protection extends not only to the physical integrity, but also to the dignity of the victim.