HU

kegyetlen {melléknév}

volume_up
kegyetlen
Most kegyetlen volt a szája, kegyetlen, mint egy ragadozóé.
It was a cruel mouth now, cruel and predatory.
A szöveg pedig mintegy kegyetlen horgonyként a földhöz szegezi azt.
And then the text functions as this cruel anchor that kind of nails it to the ground.
Ez a kegyetlen betegség ugyanis a második leggyakoribb halálok Európában.
In fact, this cruel disease is the second most common cause of death in Europe.
A kommunista rendszerek kegyetlen módszerekkel üldözték ezt a szabadságot.
This freedom was persecuted in atrocious ways by the communist regimes.
Helyénvaló, hogy elítéljük a fanatikusok által elkövetett kegyetlen gyilkosságokat.
It is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
Az ősi fehérorosz szkopcsi szekta abban a hitben, hogy minden baj okozója a szex kegyetlen öncsonkítással próbálta gyökerestül kiirtani a gonoszt.
The ancient Sklotsky sect of White Russia, believing that sex was the root of all evil, practiced an atrocious self-castration to extirpate the root.
It’s brutish, painful, and short.
Ekkor újra a jövőt romantizáljuk majd, a csúnya, kegyetlen múlt helyett.
At that point, we'll start romanticizing the future again, instead of the nasty, brutish past.
Akkor hát hogyan foganhatott benned kegyetlen szándok ellene, csak azért, mert valami bolond, hitvány és irigy barátnak szája járt?
How then could you at the behest of a paltry friar, silly, brutish and envious, bring yourself to deal with him in any harsh sort?
Kegyetlen számok, valósággal belemart tőlük a félelem.
Grim statistics, and they sent a clutch of horror through him.
It was a pretty grim scene, I should think.
Olyanok voltak, mint az ősrégi, kegyetlen börtön-gályákon a négyszögletes, végtelen kabinablakok.
Rows and rows of them like square portholes in grim, age-old prison hulks.
Sok rideg és kegyetlen emberről kiderült már, hogy titokban jószívű.
Hard and ruthless people have been convicted of unsuspected hidden kindnesses.
Ó, álnok volt, kegyetlen, és roppant sok veszélyt tartogatott.
Oh, it was treacherous-hard and filled with dangers to snare and destroy a man.
Tudtam, milyen kegyetlen csapás lesz a hír, hogy a fiuk Dartmoorba került.
I knew how hard they would be hit by the news that their son was in Dartmoor.
Először, a repeszbombák használatának van egy különösen kegyetlen vonása.
Firstly, the use of cluster bombs has an especially inhuman aspect.
A halálbüntetés kegyetlen és embertelen büntetés.
The death penalty is a cruel and inhuman punishment.
Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen 6.
Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 6.
Gyakran megtörtént, hogy bele is haltak az éhezésbe és a kegyetlen, embertelen bánásmódba.
Indeed, they often died as a result of hunger and cruel inhumane treatment.
A világ minden tájára vonatkozik, hogy ezt az embertelen és kegyetlen büntetést el kell törölni.
It applies to all regions of the world that this inhumane and barbaric penalty must be abolished.
A büntetés ilyen kegyetlen és embertelen formáit meg kell szüntetni, bármelyik országban is forduljanak elő.
Such cruel and inhumane forms of punishment should be ended, in whichever country they occur.
kegyetlen (és: irgalmatlan)
Annak szemei élesen és rezzenéstelenül döfődtek az övébe, mint két kegyetlen dárda.
The archmage's eyes thrust into his like twin spears, keen and merciless.
Ilhundyl tehetetlenül nézett a szépséges és kegyetlen arcra.
Ilhundyl stared helplessly at her beautiful, merciless face.
Kegyetlen csillagok között utazó hódítók, akik nem tudnak szarni vagy a borravalót kiszámolni?
Merciless, star-faring conquerors who didn't know how to take a shit or figure a tip?
Nem ítéli el komolyan a kurd lakosság által a török hatóságoktól elszenvedett kegyetlen üldözést és bűncselekményeket.
There is no serious condemnation of the barbarous persecution and crimes committed by the Turkish authorities against the Kurdish population.
kegyetlen (és: vad, könyörtelen)
De kegyetlen emberek kezére került, akik az Ellenséget vallották uruknak első uralkodása idején, s bukása után otthontalanul, gazdátlanul kóboroltak.
But it was taken by fell men whom the Enemy in his first strength had dominated, and who wandered homeless and masterless after his fall.
kegyetlen (és: aljas, álnok)
volume_up
felon {mn} [arch.]
Az önkéntesek kegyetlen gazemberek voltak.
'The volunteers were felons, lifers.
kegyetlen (és: vad, vérengző)
Valószínűleg nem sokakat lep meg ezeknek a hírhedten kegyetlen jelölteknek a kizárása.
Few people would be surprised at the disqualification of those notoriously ferocious candidates.
Két év elkeseredett és kegyetlen harcai alig rendítették meg ezt a meggyőződését.
Within two years of bitter and ferocious fighting little happened to shake his convictions.
Minden keresztény olyan kegyetlen, mint a te néped?
Are all Christians as ferocious as your people?
Sok rideg és kegyetlen emberről kiderült már, hogy titokban jószívű.
Hard and ruthless people have been convicted of unsuspected hidden kindnesses.
Nem csoda, ha Gwydion kegyetlen és gátlástalan, hiszen Lothian királynéja nevelte!
No wonder Gwydion is cruel and ruthless, with the Queen of Lothian to foster him!
- A legutóbbi kegyetlen gyilkost megölted, aki ránk támadt, emlékszel?
You killed the last ruthless slayer who attacked us, remember?
A felfedezés féktelen örömét éreztem, aztán hirtelen kegyetlen bűntudatot.
I felt the heady ecstasy of the discoverer and then a sudden savage guilt.
Az ír kormánynak nincsen demokratikus felhatalmazása ahhoz, hogy kegyetlen megszorító programot hajtson végre.
This Irish Government has no democratic mandate for its savage programme of cuts.
Tekintete szinte izzott, arca kegyetlen, torz vicsorra húzódott.
His eyes burned, and his face was twisted into an expression of savage cruelty.
Hogy gyűlölte volna ezt a képet, egy ilyen kegyetlen képet.
But how she would have hated such an image, such an unkind image.

Példamondatok a(z) "kegyetlen" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianAkkoriban képtelenségnek érezte volna a gondolatot, hogy Isten kegyetlen is lehet.
The, idea that God could be cruel would in those days have struck him as absurd.
HungarianHalála kegyetlen volt, de legalább gyorsabb, mint a lassan terjedő áldozati tűz.
It was a faster death than the creeping sacrificial flame, but no less harsh.
HungarianNem csoda, ha Gwydion kegyetlen és gátlástalan, hiszen Lothian királynéja nevelte!
No wonder Gwydion is cruel and ruthless, with the Queen of Lothian to foster him!
HungarianAztán jöttek a sahibok a tengeren túlról és kegyetlen számadásra vonták őket.
Then came the Sahibs from over the sea and called them to most strict account.'
HungarianDe szerintem nem olyan kegyetlen, hogy saját kezűleg megölte volna Gorman atyát.
But surely he wouldn't have done anything so crude as killing Father Gorman himself!
HungarianMily gyorsan megfenyített mindenkit, aki nem volt elég kegyetlen a gyilkolásban!
How quick he was to correct any Child of Satan who had not slain mortals ruthlessly.
HungarianVigyél vissza arra a kegyetlen földre, amelyet Purgatóriummá festett a képzeletem!
Take me back to see that cruel land that has become a Purgatorio in my imagination.
HungarianHelyénvaló, hogy elítéljük a fanatikusok által elkövetett kegyetlen gyilkosságokat.
It is right that we should condemn atrocious killings perpetrated by fanatics.
HungarianA déli nap kegyetlen erővel tűzött be ide, és hirtelen félteni kezdte emiatt.
The midday sun was burning hot, and suddenly he feared for her because of it.
HungarianFeje majdnem egy méter széles volt, a kegyetlen szájból két dárdaszerű agyar állt ki.
His head was three feet across, with a cruel mouth split by two spear-like fangs.
HungarianKegyetlen vadász és harcos, de a hercegek között ő ismeri legjobban a fegyvereket.
Cruel in the hunt and on the field, but the best trained to arms of all the princes.
HungarianAz üveg piszkos volt, tompította a nátriumgőz fényszórók kegyetlen, fehér izzását.
The glass was dirty, and cut the merciless white glare of the sodium lights a little.
HungarianKomisz szelleme volt, de Gwenhwyfar mindig nevetett a fiatalember kegyetlen tréfáin.
His wit was wicked, but she could not but laugh when he made some cruel jest.
HungarianEz a kegyetlen betegség ugyanis a második leggyakoribb halálok Európában.
In fact, this cruel disease is the second most common cause of death in Europe.
HungarianKhamel átvetette a hurkot és pontosan a gége alatt kegyetlen erővel megrántotta.
Khamel looped the rope just under the larynx, and wrenched it violently.
HungarianTudtam, milyen kegyetlen csapás lesz a hír, hogy a fiuk Dartmoorba került.
I knew how hard they would be hit by the news that their son was in Dartmoor.
HungarianMost, hogy visszanyerték, kegyetlen és szépséges érzékcsalódásban volt részük.
Now they were regaining consciousness were being treated to a cruel and lovely illusion.
HungarianAbban mi beszélünk az emberi méltóságról és a megalázó és kegyetlen büntetés tilalmáról.
In it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
HungarianAnnak szemei élesen és rezzenéstelenül döfődtek az övébe, mint két kegyetlen dárda.
The archmage's eyes thrust into his like twin spears, keen and merciless.
HungarianÉdes Bianca, akit ilyen durva és kegyetlen dolgokra szánt a sors mondtam halkan.
Lovely Bianca, I said softly, meant for such harsh and strong things.