magyar-angol fordítás erre a szóra: küldött

HU

"küldött" angol fordítás

HU

küldött {főnév}

volume_up
1. általános
Itt a legmagasabb rangú ember egy igazgatóhelyettes volt, aki nyomban ki is küldött egy háromtagú nyomozócsoportot a Depository Trust Company belvárosi irodájába.
The senior official here was a deputy di- rector, and he dispatched a team of three agents to the primary DTC office located in midtown.
2. politika
Tudunk valamit a küldött személyérl? kérdezte Kabe.
'Is there any more information on the identity of the emissary they're sending?'
Megtudtam a Kelgrl küldött követ nevét újságolta a drón.
I have learned the identity of the emissary being sent to us by Chel,' the drone said.
Creideiki legszívesebben megkérdezte volna, hogy ki lenne az a küldött, aki visszavinné az adatokat a Földre, amíg a Streakert fogva tartják.
Creideiki wanted to ask who would be the emissary to carry the uplift data back to Earth, while Streaker was held captive.
küldött (és: követ)
Számít a küldött kasztja? kíváncsiskodott Kabe.
'Does it make a difference, the caste status of this envoy?'
Nem csoda, hogy reciklált postást küldött.
No wonder she sent a recycled envoy.
Átnyújtom neki, és őszintén remélem, hogy ez a nőjogi küldött létrejön, mert valóban szükségünk van erre a hajtóerőre a valódi változás elérése érdekében.
I shall hand it over to him, and I sincerely hope that this Envoy for Women's Rights will be introduced, as we really need this driving force to effect real change.

Példamondatok a(z) "küldött" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

Hungarian2005 januárjában az Európai Parlament tényfeltáró bizottságot küldött Szerbiába.
The European Parliament sent a fact-finding delegation to Serbia in January 2005.
HungarianKi küldött téged Faerunba, hogy látogasd meg a Rejtélyek Szent Úrnőjének papnőit?
Who sent you out into Faerun to seek priestesses of the Holy Lady of Mysteries?
HungarianNem beszélve azokról, akiket Lenda gróf küldött Cimmurából tette hozzá Sparhawk.
'Not to mention the ones the Earl of Lenda sent from Cimmura,' Sparhawk added.
HungarianA testvérem, Rictus küldött ide, hogy megnézzem, hogy éltek mondta éneklő hangon.
Brother Rictus sent me along to see how you're doin', he said, his tones succulent.
HungarianAz alkonyatra hajló nap hosszú, ferde sugarakat küldött be az ebédlő ablakain.
The late afternoon sun came in long slanting rays through the dining room windows.
HungarianBár Takkata-Jim engem küldött volna Akki után, ésss nem K'tha-Jont recsegte Moki.
I wissshh Takkata-Jim sent me after Akki, instead of K'tha-Jon, Moki rasped.
HungarianRáadásul nemrég 75 amerikai jogászprofesszor levelet küldött Obama elnöknek.
Furthermore, 75 US law professors have recently sent a letter to President Obama.
HungarianCharlie mostohaapja egy gengszter, és ő küldött, hogy leszállítsunk egy csomagot.
Charlie's stepfather is a mobster and he sent us here to deliver a package.
HungarianA Parlament világos üzenetet küldött mindenkinek, és különösen a Tanácsnak.
Parliament has sent a clear message to everyone, and particularly to the Council.
HungarianAmikor az egyik detektor sípolni kezdett, az őr vad pillantást küldött Craig felé.
When one of the detectors wailed, a sentry stared aggressively toward Craig.
HungarianMint kiderült, Dena két csomagot küldött - a zűrzavaros levelén kívül még egyet.
It turned out that Dena had sent two packages-one more in addition to her crazy letter.
HungarianAzt hiszem, azért küldött Vegasba, hogy a szövetségiek azt higgyék, ott van.
I think he sent me to Vegas because he wanted the feds to think that's where he is.
HungarianVirágot küldött, csokoládét, még több virágot, sőt még egy hatalmas játékmackót is.
He sent flowers, more flowers, candy, more flowers, even a huge teddy bear.'
HungarianTöbb szempontot is kihangsúlyoztam a Costa úrnak október 7-én küldött válaszlevelemben.
In my letter replying to Mr Costa, sent on 7 October, I stressed several points.
HungarianFigyelmesen elolvastam a népgyűlési marsall által Buzek úrnak küldött levelet.
I read carefully the letter sent to Mr Buzek by the Marshal of the People's Assembly.
HungarianSoha többé nem küldött e-mailt, nem is telefonált, és ezért hálát adok Istennek.
I have never received another E-mail or phone call from Mona, and for that I thank God.
Hungarian2009-ben az ombudsman nem küldött egyetlen különjelentést sem a Parlament részére.
In 2009, there were no special reports sent to Parliament by the Ombudsman.
HungarianEgy szakasz germánt küldött a padok közé, és körülbelül száz embert lenyakaztatott.
He sent a platoon of Germans along the benches and a hundred heads were chopped off.
HungarianHenry átváltott belsőre, képeket küldött szét a sikoltozó, tülekedő tömegről.
Henry shifted to the inside, sending pictures of screaming, milling people.
HungarianMamigonian gazdag bátyja fényképet is küldött a házról a róla szóló okmányokkal együtt.
Mamigonian's rich brother enclosed a photo of the house, and a deed to it as well.