HU

közvetítő {főnév}

volume_up
1. általános
közvetítő (és: ügynök)
I am a consultant, kind of a go-between.
Trevagg tétovázott, a közvetítő pedig már-már gotali érzékenységgel félrebillentette fejét, s várta a fejleményeket.
Trevagg hesitated, and the go-between-with almost Gotal sensitivity-tilted his head, waiting for what would come next.
közvetítő (és: közbenjáró)
Ő az önjelölt közvetítő, ebben a vérlázítóan trükkös darabban.
He is the self-appointed mediator in this outrageous piece of trickery.
Egynek azonban nem kell közvetítő, az Isten pedig egy.
Now a mediator is not of one: but God is one.
A mindig diplomata, és közvetítő módjára viselkedő Lambert avatkozott közbe.
Lambert, ever the diplomat, the mediator, intervened.
közvetítő (és: ügynök)
2. "pl ingatlan-"
közvetítő
A Bizottság hajlandó folytatni az ügyben a semleges közvetítő szerepét a jogalkotás során.
The Commission is willing to continue acting as an 'honest broker' over this matter in the legislative process.
Ehelyett az Uniónak a párbeszéd és a hosszú távú politikai megoldás kialakítása érdekében a pártatlan közvetítő szerepét kell vállalnia.
Instead, the Union must assume the role of an impartial broker in order to bring about a dialogue and pave the way for a long-term political solution.
A nemzetközi fellépés élére álltunk, fegyverszünet megkötésében közvetítő szerepet töltöttünk be és rekordidő alatt egy 300 főből álló megfigyelő missziót vetettünk be.
We took the international lead, we brokered a truce and deployed a 300-strong monitoring mission in record time.

Példamondatok a(z) "közvetítő" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianNem sok ilyen közvetítő volt, és van némi információnk erről a szakterületről.
There weren't all that many of those, and we have some information on the specialty.
HungarianLáttam egy közvetítő kocsit az utcán, gyanítom, hogy ők is itt vannak valahol a közelben.
I saw a television van on the street, and I suspect they're somewhere close by.
HungarianEnnek eredményeképpen a többlet bevételt elnyelik a közvetítő ügynökségek.
The result is that the surplus income is absorbed by intermediate agencies.
HungarianVagy netán valami közvetítő tartja fenn, aki hetente egyszer nézi meg, ki esett csapdába?
Or was it simply a front for a con man who dropped by once a week to check his traps?
HungarianA válság kezdetén közvetítő missziója során hosszasan beszéltem Desmond Tutuval is.
I spoke at length with Desmond Tutu at the start of the crisis, during his mediation mission.
HungarianCsak személyesen érintkezni nem szabad a jelöltekkel, akár közvetlenül vagy közvetítő útján.
The only prohibition is personal contact, either directly or through an intermediary.
HungarianA terroristák hat napot adtak rá, hogy a közvetítő megérkezzen, különben a túszok meghalnak.
The terrorists have given you six Earth days to deliver him, or the hostages will die.
HungarianTovábbítása egyszerű, mert legkedveltebb közvetítő eszköze a lézersugár.
Its preferred medium was light, quite literally—the laser beam.
HungarianTermészetesen azt reméljük, hogy Egyiptom és az Arab Liga közvetítő tevékenysége folytatódhat.
Of course, we hope that the mediation efforts by Egypt and the Arab League can continue.
HungarianVéleményem szerint az EU-nak a semleges közvetítő szerepét kell játszania ezekben a konfliktusokban.
In my opinion, the EU should play the role of impartial mediator in these conflicts.
HungarianAzt hiszem csak egy, megfelelő felkészültségű közvetítő van, aki kezelni tudná a kialakult helyzetet.
I feel there is only one negotiator with the skills to resolve the situation.
HungarianNehéz volt megállapítani, hogy pontosan mennyit, mert a pénz számtalan közvetítő útján mozgott.
A more precise number was difficult because the money was being burned on so many fronts.
HungarianA mozgalom abból táplálkozott, hogy a polgárok a technológiát használták közvetítő eszközként.
This movement was fuelled by citizens using technology as a vehicle.
HungarianTárgy: Előrehaladás az ideiglenes munkát közvetítő ügynökségekről szóló irányelv terén
Subject: Progress on the Temporary Agency Workers Directive
HungarianÉn közvetítő vagyok, és mindig azon gondolkodom, hogy vajon jó-e az elért kompromisszum.
I am a negotiator and I always ponder whether or not the compromise that has been reached is valid.
HungarianNem, ez szállítás volt, a forrástól a kapcsolatig, egy közvetítő, signor Benotti segítségével.
No, it was a drop, all right, from the source to the controller via a cutout, Signor Benotti.
HungarianNe kérdje, hogy hogyan és miért, de ez a nő, ez a közvetítő szóra fogja bírni az emberünket.
Do not ask me how or why, but in her presence the man will speak.
HungarianŐ az önjelölt közvetítő, ebben a vérlázítóan trükkös darabban.
He is the self-appointed mediator in this outrageous piece of trickery.
HungarianDuncan pedig elgondolta, mennyire megértette volna apja a közvetítő kínját.
And Duncan Garp could imagine his father, appreciating the announcer's struggle to be tactful and kind.
HungarianHa ezt a közvetítő eszközt megpróbálják korlátozni, az nemcsak jogtalan, de hatástalannak is fog bizonyulni.
Trying to limit this vehicle is not only unjust, it will also prove ineffective.