HU

közvetít {ige}

volume_up
A jelentés azon része, amelyben annak jelentősége kerül kiemelésre, hogy a sport értékeket közvetít, külön említést érdemel.
The section of the report emphasising the importance of the message sport conveys merits a special mention.
A módosított Alkotmány mai egyértelmű többséggel történt elfogadása világos üzenetet közvetít: "Emberek, belépni tilos, ez az Európa csak a hivatásos politikusoké.”.
The adoption of the amended Constitution by a clear majority today conveys a clear message: 'People keep out; this Europe is for professional politicians only'.
Arról sem feledkezhetünk meg, hogy olyan érzékeny területről beszélünk, ahol nagy a sokszorozó hatás, és ez jelentős üzenetet közvetít a közönség és a társadalom felé.
We must not forget either that we are talking about a sensitive area with a large multiplier effect, conveying a powerful message to its audience and society.
'No, Madden's just a relay.
A Megafortress hátsó tűzvezető radarja nyomon követi a rakétát is, meg a vadászgépet is, és irányító jeleket közvetít a rakétának.
The aft fire-control radar on the Megafortress tracks both the rocket and the enemy fighter, and it transmits steering signals to the rockets.

Példamondatok a(z) "közvetít" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianWes és Chap is ott voltak, izgatottan várták, mit közvetít majd nekik a fejhallgató.
Wes and Chap were there too, ready with their earphones, anxious to hear it all.
HungarianA 61. bekezdés helyes felfogást közvetít: a küzdelmet otthon kell elkezdeni.
Paragraph 61 dispenses sound sense on this point: the fight must begin at home.
HungarianAz állásfoglalás egyértelmű üzenetet közvetít, amelyet figyelembe kell majd vennünk.
This resolution sends a clear message which we will need to take into consideration.
HungarianHa a Tanács nem adja meg csakhamar a vízummentességet, az rossz üzenetet közvetít.
If the Council fails to allow visa-free travel soon, that would send out the wrong message.
HungarianTovábbá külső partnereink felé is különösen rossz üzenetet közvetít.
Furthermore, it is also particularly damaging as a message to our external partners.
HungarianA betegek tájékoztatásáról szóló irányelv határozott üzenetet közvetít a betegek jogairól.
The Information to Patients Directive sends a strong message on the rights of patients.
HungarianMost is egy embert keresünk, aki feltehetőleg küldönc, és védelmi adatokat közvetít.
We are now after a suspected courier who was running defense data.
HungarianAzt állítja, hogy élő adást közvetít a szibériai csatamezőről.
It purports to be a live television program from the battlefield in Siberia.
HungarianEgy szellem irányítja a kezedet, és üzenetet közvetít a túlvilágról.
A ghost supposedly guides your hand to deliver a message from beyond.
Hungarian. - (FR) A Parlament által most elfogadott közös állásfoglalás egyértelmű jelzést közvetít.
The joint resolution which has just been adopted by Parliament sends out a clear signal.
HungarianMindazonáltal a 2009-es költségvetés néhány fontos jelzést közvetít.
Nevertheless, the 2009 budget sends out some important signals.
HungarianSok olyan nemzeti jog létezik, amely támogatja az ilyesféle hozzáállást, és rossz üzeneteket közvetít.
There are often national laws which cultivate such attitudes and send out the wrong messages.
HungarianNaponta 8-10 órányi színvonalas műsort közvetít, híreket, riportokat és kulturális műsorokat.
It broadcasts daily 8-10 hours of high-quality programming that consists of news, journalism and culture.
HungarianMindez rossz üzenetet közvetít: ezeket az embereket eleve hamis ígéretekkel csábították Európába.
This is sending the wrong signal: these people are already being lured to Europe with false promises.
HungarianE szöveg elfogadása két világos üzenetet közvetít majd.
The adoption of this text will indeed send out two clear signals.
HungarianRemélem, a decemberi Bali konferencia olyan pozitív üzenetet közvetít majd, amilyenre várunk.
I hope the results of the Bali Conference, in December, will send the optimistic messages which we are all hoping for.
HungarianA javaslat egyértelmű üzenetet közvetít a piacok felé.
The proposal sends out a strong signal to the markets.
HungarianMert végső soron Isten a messiáson keresztül közvetít. Ő majd mindent megold."
Because after all, God is [working through] the messiah. He's going to fix all this."
HungarianEz a szavazás határozott politikai üzenetet közvetít.
This vote sends out a powerful political signal.
HungarianAhogyan korábban is elhangzott a Tanács egy igen előrehaladott párbeszédet közvetít az Európai Unió és Kína között.
As we have said, the Council is conducting a very developed dialogue between the European Union and China.