magyar-angol fordítás erre a szóra: közszolgáltatások

HU

"közszolgáltatások" angol fordítás

HU

közszolgáltatások {többes szám}

volume_up

Példamondatok a(z) "közszolgáltatások" szó használatára angolul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

HungarianA Bizottság nem támogatja a közszolgáltatások privatizációját, és soha nem is támogatta.
The Commission does not and has never advocated the privatisation of public services.
HungarianEbben az összefüggésben a közszolgáltatások kiemelt jelentőséggel bírnak a számunkra.
In this context, public services in particular are very important to us.
HungarianÚgy gondoljuk, hogy a közszolgáltatások az európai társadalmi modell fontos részét képezik.
We believe public services are an important part of our European model of society.
HungarianA makacs deregulációnak és a közszolgáltatások privatizációjának mindig sírás lesz a vége.
Obsessive deregulation and privatisation of public services will equally end in tears.
HungarianA magánvállalkozások által nyújtott közszolgáltatások azonban szintén létfontosságúak.
However, the opportunity to offer public services run by private companies is also crucial.
HungarianMegtette ezt az éttermesek számára, és meg kell ezt tennie a közszolgáltatások esetében is.
You did it for restaurateurs, and it needs to be done for public services.
HungarianA szubszidiaritás elve és a szociális jellegű közszolgáltatások egyetemessége az EU-ban (vita)
Principle of subsidiarity and universality of social public services in the EU (debate)
HungarianA közszolgáltatások egyetemessége és hozzáférhetősége forog kockán.
The universality and the accessibility of public services are at stake.
HungarianMint közismert, a közszolgáltatások fogalma torzult, és végül leszűkült.
As we well know, the concept of public services has been distorted to offer a narrow view of it.
HungarianA Bizottságnak ezért átfogóbb szempontok szerint mérlegelnie kell a közszolgáltatások szerepét.
The Commission must therefore consider the role of public services in more general terms.
HungarianIgen veszélyes a Bizottság "negatív jegyzéken” alapuló megközelítése a közszolgáltatások terén.
As regards public services, the Commission's chosen 'negative list' approach is dangerous.
HungarianAzonban a közszolgáltatások internetre tétele megéri a fáradságot.
However, moving public services to the internet is worth the effort.
HungarianA hatékony adórendszerek nem csupán az alapvető jelentőségű közszolgáltatások finanszírozását biztosítják.
Effective taxation systems not only provide funding for vital public services.
HungarianA tárgyalások másik központi kérdése a közszolgáltatások finanszírozására irányuló díj kivetése volt.
The second focus of negotiation was the levying of a charge towards the financing of public services.
HungarianA közszolgáltatások a szociális modell lényegét alkotják.
Public services lie at the heart of our social model.
HungarianA közszolgáltatások víz, villany, gáz az ő nevén voltak.
The utilities were in her name-water, electric, gas.
HungarianHol van a közszolgáltatások védelme és előmozdítása?
Where is the defence and promotion of public services?
HungarianEzért olyan fontos különbséget tennünk a kereskedelmi és a létfontosságú közszolgáltatások között.
It is precisely for this reason that it is important to distinguish between commercial and essential public services.
Hungariana piacok liberalizációját, a közszolgáltatások privatizációját és a gazdaságban növekvő pénzügyi dominanciát;
liberalisation of the markets, privatisation of public services and growing financialisation of the economy;
HungarianVéleményem szerint ez új és nyílt válaszokat tartalmaz a közszolgáltatások minőségét és az azokhoz való hozzáférést illetően.
It contains, to my mind, new and open responses regarding the quality of and access to public services.